Utredning av finansieringsmodeller Agenda Kaupang

Respons Analyse: Slik opplever høyt utdannede hjemmekontor

SINTEF: Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene?

The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries

Plattformøkomomiens utbredelse, muligheter og utfordringer i de nordiske landene.

Organisering av arbeidslivet: Forskjeller i skatt og tilgang på velferdsgoder - Menon-publikasjon 55-2016

Konsekvenser på individ- og samfunnsnivå av forskjeller i skatter og tilgang på velferdsordninger mellom ulike tilknytningsformer til arbeidslivet.

En ny offentlig tjenestepensjon? Eksempelberegninger for Akademikerne.

Vekst og kvalitet i masterutdanningene - NIFU-rapport 2016:40

Rapporten kartlegger veksten i norsk mastergradsutdanning, og belyser hvordan og i hvilken grad veksten i antall studieprogram og antall studenter på masternivå har påvirket kvaliteten i mastergradsstudiene.

Etter- og videreutdanning blant høyt utdannede i Norge - Status og veien videre

Status for etter- og videreutdanning med spesielt vekt på høyt utdannede, og undersøkelse av hvordan ordninger og incentiver kan forbedres i Norge.

Organisering av uorganiserte Fafo/AFI 2017:06

Hvem er de uorganiserte? Hvilke holdninger har de uorganiserte til fagforeninger og det å organisere seg? Og hvor finner vi de organiserbare uorganiserte? Kunnskapsgrunnlag bestilt av arbeidstakerorganisasjonene.

Akademisk kompetanse: Betydningen for produktivitet, vekst og verdiskaping i Norge

Ett prosentpoengs økning i antall akademikere på en arbeidsplass gir i snitt en økt verdiskapning på 3,3 prosent, viser Menons rapport.