Klima og miljø

Akademikerne mener at klima- og miljøpolitikken må være basert på kunnskap og må sees i sammenheng med andre politikkområder. Forskning og forskningsformidling er avgjørende. Undervisningen om klima må styrkes på alle nivåer. Myndighetene må være beredt til å bruke strenge virkemidler som tilskudd, skatt og avgifter for å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslipp og verner om miljøet.

Les policydokumentet om klima og miljø

Alderspensjon

Akademikerne mener at pensjonssystemene må samlet gi ytelser som står i forhold til lønn for ulike inntektsnivåer og må utmåles slik at den gjør det mulig for alle å opprettholde noenlunde samme levestandard som pensjonist som de hadde som yrkesaktiv. Pensjonssystemet må gi insentiver til å stå lengre i arbeid. 

Les policydokumentet om alderspensjon

Barnehage, grunnskole og videregående

Akademikerne mener alle må ha lik tilgang til gode barnehager, grunnskoler og videregående opplæring med kompetent undervisningspersonale uavhengig av bakgrunn. Høyt kvalifisert undervisningspersonale er avgjørende for elevenes læringsutbytte på alle nivåer.

Les policydokumentet om barnehage, grunnskole og videregående 

Høyere utdanning og forskning

Høyere utdanning som er tilgjengelig for alle er et nasjonalt fortrinn. Sektoren trenger forutsigbare rammebetingelser når det gjelder økonomi, styring og frihet til egen organisering for å møte universitetenes samfunnsoppdrag og sikre høy kvalitet innen både utdanning og forskning.

Les policydokumentet om høyere utdanning og forskning 

Etter- og videreutdanning

Akademikerne mener at etter- og videreutdanning må sikres uavhengig av sektor, tilknytning til arbeidslivet og tilpasses ulike profesjoners behov. Det kreves en kombinasjon av ulike virkemidler for å legge til rette for utvikling av kompetanse både i privat og offentlig sektor, for selvstendig næringsdrivende/​frilansere og for de som står utenfor arbeidslivet. 

Les policydokumentet om etter- og videreutdanning

Et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv

Akademikerne mener arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som andre arbeidstakere. Partene må, i samarbeid med myndighetene, legge til rette for at eldre arbeidstakere både kan og vil stå lenger i jobb. IA avtalen må videreføres og videreutvikles med arbeidsgivere og arbeidstakere som likestilte, likeverdige avtaleparter. Selvstendig næringsdrivende må sikres likeverdige sosiale rettigheter i forbindelse med sykdom, omsorg og ledighet. 

Les policydokumentet om et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv

Skatt- og avgiftspolitikk

Akademikerne mener at skatteinngangen må være høy nok til å sikre velferdstilbudet. Skattesystemet skal videre innrettes slik at det fremmer vekst, aktivitet og grønn omstilling. Uheldige vridninger skal unngås. Skattesystemet skal være forutsigbart, enkelt og oppleves rettferdig. Skattesystemet skal være internasjonalt konkurransedyktig, men samtidig sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt.

Les policydokumentet om skatt- og avgiftspolitikk 

Arbeidstid

Akademikerne mener at arbeidstidsbestemmelse må redusere risikoen for sosiale og helsemessige belastninger og sikre godt vern, velferd og helsefremmende rammebetingelser for alle arbeidstakere. Arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger må også omfattes av dette vernet, samtidig som de gis muligheter til å avtale fleksibel plassering av arbeidstiden. 

Les policydokumentet om arbeidstid 

Fremme likestilling — hindre diskriminering

Akademikerne mener at likestillingsarbeidet må skje gjennom trepartssamarbeid, lovgiving, avtaleverk, kunnskapsutvikling, informasjon og holdningsskapende arbeid. Arbeidslivet og arbeidslivets parter har – sammen med myndighetene — et viktig ansvar for å fremme likestilling, forebygge og hindre diskriminering. Lovgiving og tariffavtaler må innrettes slik at det fremmer likestilling og hindrer diskriminering.

Les policydokumentet om likestilling og diskriminering 

Et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv

Akademikerne mener at næringspolitikken må bygge på et sterkt trepartsamarbeid som sikrer medvirkning, samspill og trygghet. Næringspolitikken må ta konsekvensen av store teknologiske endringer, klima- og miljøutfordringene, ulike tilknytningsformer i arbeidslivet og et akselererende behov for ny kunnskap. Næringspolitikken må støtte opp om de områdene hvor Norge allerede er konkurransedyktige eller har mulighet til å skaffe seg komparative fortrinn.

Les policydokumentet om et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv 

Organisering, styring og ledelse i offentlig sektor

Akademikerne mener det er behov for en bred gjennomgang av prinsipper og betingelser for hvordan offentlig sektor organiseres og ledes. Ledelseskultur og målstyring må gjennomgås. Kunnskapsarbeiderne i offentlig sektor må få arbeidsrom og tillit. Akademikerne er særlig opptatt av på hvordan organisering og ledelse bidrar til verdiskaping, innovasjon, kvalitet og effektivitet i offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon.

Les policydokumentet om organisering, styring og ledelse i offentlig sektor 

Helsenæring

Helseindustrien har stort vekstpotensial, og Norge står godt rustet til å utvikle en global helseindustri. Helseindustrien kan bidra til økt kvalitet på helsetjenestene, som igjen kan medføre økt livskvalitet. Økt satsing på helseinæringen vil kunne medføre økt produktivitet i sektoren, noe som vil kunne gi samfunnet store besparelser. Det er derfor svært viktig at myndighetene bidrar og stimulerer til utvikling av helsenæringen. 

Les policydokumentet om helsenæringen