Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarb

  16.09.2021

  Akademikerne har ingen innvendinger til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

  Akademikerne støtter at det utvikles en masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere. Vi er positive til tiltak som styrker kompetansen i det tverrfaglige behandlingstilbudet i psykiske helsetjenester. Behovet for sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helsefag-området er stort, og masterutdanningen må bygge på og avgrenses til, nettopp sykepleiefaglig kompetanse.

 • Akademikernes høringsinnspill til neste langtidsplan­ for forskning og høyere utdanning

  10.09.2021

  Akademikerne mener at langtidsplanen er et godt utgangspunkt og verktøy for planlegging, prioritering og koordinering av kunnskapspolitikken. Planen har bidratt til å skape en langsiktig politisk forpliktelse gjennom å sette mål og gjennom opptrappingsplanene. Dette er med på å peke ut en retning for en kompleks og viktig sektor. Akademikerne mener også at FNs bærekraftsmål, med særlig stor vekt på klima og miljø, må være retningsgivende for satsinger innenfor høyere utdanning og forskning i den kommende perioden.

  Skal vi lykkes med ambisiøse mål i langtidsplanen må

  • den offentlige investeringen i forskning økes. Samfunnsutfordringene vi står overfor, utfordringer på helseområdet og omstillingen til en mer produktiv og grønnere økonomi, krever en sterkere offentlig satsing, som også må stimulere til økte forskningsinvesteringer i næringslivet. Akademikerne mener den offentlige FoU-innsatsen bør utgjøre minst 1,25 prosent av BNP, om målet om at forskningsinvesteringene samlet skal utgjøre 3 prosent av BNP skal nås.
  • flere se på en karriere i akademia som attraktivt. Midlertidigheten er for høy og gir dårlig jobbsikkerhet. Stor vekt på konkurransebaserte tilskuddsordninger og ekstern finansiering av forskningsprosjekter gjør at ansatte bruker mye tid på søknader. Det stjeler mye tid og gir liten uttelling. Samtidig har nye mål og strategier for sektoren tilført flere arbeidsoppgaver uten at det er kommet flere ressurser. Arbeidsbelastningen blir derfor stor.
  • det sikres tillit og tilgang til faktabasert kunnskap. God tilgjengelig forskning og god forskningsformidling blir stadig viktigere for å fremme en kunnskapsbasert samfunnsutvikling og offentlig ordskifte. For tilliten til forskningen er det viktig at de akademiske institusjonene har takhøyde og fremmer meningsmangfold.

 • Akademikernes høringssvar- strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025

  20.08.2021

  Under følger Akademikernes innspill til utkastet til strategien. Vi viser til våre tidligere innspill i forbindelse med utarbeidelsen av strategien, og kommenterer kun utvalgte punkter her.

  Akademikerne er generelt positive til hovedlinjene i strategien.

 • Akademikernes høringssvar- Høring av forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

  24.06.2021

  Overordnet mener Akademikerne at endringer i dagens system ikke må undergrave gratisprinsippet i høyere utdanning og føre til at UH tar betaling for studier som i dag er gratis. Unntak i egenbetalingsforskriften bør primært tilpasses for å kunne utforme nye etter- og videreutdanningskurs som er mer fleksible, modulbaserte eller kortere enn vanlige emner som tilbys ved institusjonen.

 • Akademikernes høringssvar- utkast til strategi for forskerrekruttering

  18.06.2021

  Akademikerne mener forskerrekruttering og karriereutvikling er viktig, og det er positivt at Kunnskapsdepartementet har sett behovet for en strategi knyttet til forskerrekruttering.

  I vårt innspill vil vi legge vekt på midlertidigheten i sektoren som en utfordring for rekrutteringen, samt betydningen av en konkurransedyktig lønn for å øke rekrutteringen til akademia. Akademikerne ser disse to som vesentlige faktorer for å bedre rekrutteringen.

 • Akademikernes høringssvar- forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19

  07.06.2021

  Akademikerne støtter forlengelsen av den midlertidige forskriften om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplanen. Vi ønsker likevel å påpeke viktigheten av at praksis for medisinstudentene kan forløpe tilnærmet normalt.

 • Akademikernes høringssvar- Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

  07.06.2021

  Akademikerne er kritiske til prosessen og vi stiller oss bak Helsedirektoratets faglige vurderinger. Vi reagerer blant annet på at Stortinget fattet sitt vedtak før fagmyndighetene hadde levert sin vurdering.

 • Akademikernes innspill til Fullføringsreformen

  11.05.2021

  Utdanning er viktig for å gi alle uavhengig av utgangspunkt like muligheter i livet og er viktig for mobilitet i samfunnet. Gjennomført videregående opplæring er en avgjørende faktor for enkeltmenneskets mulighet til å bygge kompetanse, ta videre studier og få gode muligheter i arbeidslivet, og det bidrar til høy sysselsetting.

  Akademikerne støtter regjeringens forslag om fullføringsrett og at videregående skole blir en arena for å lære hele livet.

  For Akademikerne er det viktig at den enkelte elev får høyest mulig kompetanse ved avslutning av videregående skole. Dette må være det overordnede målet som tiltakene rettes mot. Uavhengig av om elevene velger en studieforberedende eller yrkesfaglig retning skal videregående opplæring forberede dem på neste skritt i livet, enten det er høyere utdanning, fagskole eller arbeidslivet.

  I vårt innspill har vi valgt å rette oppmerksomheten på tidlig innsats, kompetanse og kvalitet i skolen og fellesfagene i skolen.

 • Akademikernes innspill til Prop. 111 L (2020−2021) Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv

  23.04.2021

  Vi vil i dette innspillet konsentrere oss om forslagene i kapittel 2 Endringer i universitets- og høyskoleloven.