Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

  29.06.2020

  Akademikerne er særlig opptatt av

  1. Kompetanse i skolen og kvalitet i undervisningen

  2. En trygg og god skolehverdag for elever og ansatte.

  3. Brukervennlighet

 • Akademikerne høringssvar- NOU 2019:25 Med rett til å mestre

  29.06.2020

  Akademikerne mener det er riktig av utvalget å fokusere på at sluttkompetansen etter fullført videregående opplæring (vgo) er best mulig heller enn å låse elevene til faste tidsrammer. Utvalgets forslag vil også kunne øke kvaliteten i både studieforberedende og yrkesfaglige løp, med den konsekvens at det forblir to distinkte utdanningsløp med enda tydeligere skiller enn det er i dag.

  Akademikerne støtter utvalgets forventninger til fremtidens videregående opplæring:

  1. Videregående opplæring skal kvalifisere alle til å bli kompetente og deltakende samfunnsborgere, til videre utdanning og til aktiv yrkesdeltakelse

  2. Videregående opplæring skal tilby voksne opplæring i tråd med endringer i samfunn og arbeidsliv

  3. Videregående opplæring skal ivareta mangfoldet av elever på en slik måte at alle kan oppnå en godkjent kompetanse som kan komme til anvendelse i videre utdanning og arbeidsliv

  4. Videregående opplæring skal bidra til at alle opplever mestring og motivasjon

 • Akademikerne høringssvar- Høringsinnspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

  10.06.2020

  Akademikerne støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, blant annet at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at det skal forbli gratis. Det samme gjelder viktigheten av å verne om akademisk frihet. Akademikerne mener det er viktig at dette tydeliggjøres for å styrke fagspesialisters ytringsfrihet og varslingsrett i både offentlig og privat sektor.

  Akademikerne er opptatt av at livslang læring også skal være en del av UH-sektorens samfunnsoppdrag, og er glad dette inkluderes i forslaget.

 • Akademikernes høringssvar- Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)

  12.05.2020

  Akademikerne støtter forslaget om å midlertidig oppheve inntektsgrensene for avkorting av stipend fra Lånekassen for en avgrenset gruppe studenter, inkludert studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til tjeneste i forbindelse med krisen, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

  09.03.2020

  Akademikerne har ingen innvendinger til departementets forslag til Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.

 • Akademikernes høringssvar- Forskrift om utdanningsstøtte

  24.02.2020

  Akademikerne støtter i all hovedsak forslagene fra kunnskapsdepartementet til forskrift om utdanningsstøtte for 2020-2021, men har følgende utdypende kommentarer til forslagene:

  • Akademikerne støtter forslaget om å oppheve kravet om at deltidsutdanning må være minst 50% av fulltidsutdanning.

  • Akademikerne er positive til at det legges opp til at også personer under 30 år som har forsørgeransvar for barn under 16 år kan motta tilleggslån.

  • Akademikerne er positive til at man hever aldersgrensen for mulighetene for opptak av fullt lån, ville imidlertid ha foretrukket en modell der aldersgrenser til fordel for en raskere nedbetaling av lån eller en modell basert på total gjeldsbyrde slik det ble foreslått i NOU 2019:12.

 • Akademikernes høringssvar- Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

  10.02.2020

  Akademikerne er positive til initiativer for å bevare utsatte humaniorafag, men mener langsiktigheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt. En mer hensiktsmessig løsning er en ordning som tilbyr faste midler til alle, fremfor den konkurranseutsettingen som presenteres gjennom foreslåtte beredskapsløsning. Det må samtidig stilles krav til fagutvikling og fornyelse, og utvikling av insentiver til tetter tilknytning mellom arbeidsliv og akademia innen humaniora.

 • Akademikernes notat til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget - Statsbudsjetthøring

  30.10.2019

  Vi er positive til regjeringens kompetansereform, men vi trenger en kraftigere satsing om reformen virkelig skal bidra til økt verdiskaping og grønn konkurransekraft.

 • Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite – budsjetthøring 14. oktober 2019

  30.10.2019

  Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn innen 2030, samtidig som vi opprettholder vår konkurranseevne. Akademikerne mener derfor at statsbudsjettet burde vært innrettet mot en sterkere satsing på kompetanseløft i arbeidslivet, forskning og innovasjon.

 • Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

  30.10.2019

  Akademikerne støtter departementets forslag til forskriftsendring i §3 Krav

  til minste aktivitetsnivå og rapportering og mener at unntaket fra

  aktivitetskravet er både riktig og hensiktsmessig.