Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes innspill- NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

  09.03.2023

  Akademikernes innspill oppsummert:

  1. Akademikernes støtter overordnet utvalgets forslag om ny struktur, med en hovedkvote basert på karakterer fra videregående opplæring og en sekundærkvote basert på en form for opptaksprøve.
  2. Akademikerne mener det i den nye strukturen skal være mulig for utdanningsinstitusjonene å stille nivåkrav (karakterkrav, f.eks. 4 i fellesfag matematikk)
  3. Akademikerne støtter utvalget i at det fortsatt skal kunne settes innholdskrav (fagkrav/spesielle opptakskrav, f.eks. kombinasjon av gitte realfag) ved opptak til høyere utdanning.
  4. Akademikerne mener at det fortsatt må være mulig å ta opp fag/forbedre karakterer fra videregående opplæring, men kun én-to ganger.
  5. Akademikerne mener det fortsatt må være mulig å få realfags- og språkpoeng, men med en justering for å tilpasses den nye strukturen. For å unngå at elevene utsetter vanskelige fag til etter at de har oppnådd generell studiekompetanse (som utvalgets løsning legger opp til), gis realfags- og språkpoeng kun dersom disse fagene som en del av det ordinære skoleløpet, altså før generell studiekompetanse er oppnådd. Tilleggspoengene vil da fungere som en gevinst for å velge disse fagene som samtidig i stor grad vil kunne overkompensere risikoen for dårlige karakterer på det endelige karaktersnittet.
  6. Akademikerne støtter at det innføres en opptakskvote basert på en form for standardisert opptaksprøve, men mener denne ikke er tilstrekkelig utredet av utvalget.
  7. Akademikerne støtter at det innføres kjønnskvoter ved opptak til høyere utdanning.

 • Akademikernes innspill: NOU 2022: 13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

  01.03.2023

  Akademikerne støtter at de ulike ordningene bør koordineres bedre, at det må være et mål å forenkle søknadsprosessene og at det må åpnes for å planlegge over år. Men vi støtter ikke forslaget som helhet slik det er foreslått.

 • Akademikernes høringsinnspill: forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  31.01.2023

  Akademikerne viser til departementets forslag om endring i forskrift om utdanningsstøtte. Akademikerne vil kun kommentere forslaget om å redusere stipendandelen ved dekning av skolepenger til utdanning utenfor Norden.

 • Akademikernes høringsinnspill- Forslag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere utdanning

  25.01.2023

  Vi viser til departementets brev av 28. oktober 2022 om forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

  Akademikerne har valgt å kun kommentere et utvalg av forslagene. Innspillet følger forslagene slik de står i høringsnotatet.

 • Akademikernes høringsinnspill: studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits mm.

  08.12.2022

  Akademikerne er imot at det blir innført studieavgift for regulære studier ved offentlige universiteter og høyskoler i Norge, og opplever dette som et regelrett løftebrudd fra regjeringen, da det står i Hurdalsplattformen side 55 at “Høgare utdanning i Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar.”

 • Akademikernes høringsinnspill: forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  29.11.2022

  Akademikerne støtter departementets forslag om å gjeninnføre den midlertidige strømstøtteordningen for studenter. Stortinget har vedtatt å innføre en ny midlertidig ordning for strømstøtte på 1500 kr som skal distribueres av Lånekassen og skal tilbys høsthalvåret 2022.

 • Akademikernes innspill til- Rapport fra Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  02.11.2022

  Klimavennlig næringsvirksomhet og nye næringskjeder har et stort og urealisert potensial for verdiskaping. Utvalgets rapport belyser markedssvikter og foreslår tiltak som kan rette disse opp for å realisere og forsere grønn og bærekraftig verdiskaping i tråd med målene i Parisavtalen. Det er bra. Akademikerne vil understreke at investering i forskning, innovasjon og klimavennlig teknologiutvikling er helt nødvendig for å oppnå grønn omstilling og utvikling av nye løsninger.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Utdannings- og forskningskomiteen

  24.10.2022

  Akademikerne mener det er viktig å ha et langsiktig perspektiv og investere i det vi vet gir høy fremtidig avkastning. Forskning og utdanning bidrar sterkt til å sikre vår velferd og fremtidig verdiskaping.

 • Akademikernes høringsinnspill til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

  20.10.2022

  Akademikerne er opptatt av hvordan man kan få ned bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren. Den høye midlertidigheten skyldes flere forhold, men de foreslåtte lovendringene i høringsnotatet vil i liten grad påvirke midlertidigheten. Akademikerne mener departementet ikke har gått inn i hovedutfordringen som gir høy midlertidighet og vil utdype dette under punkt 3.

 • Akademikernes høringsinnspill til unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon

  30.06.2022

  Høyt kvalifiserte lærere og lektorer er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for sosial mobilitet. Akademikerne mener derfor det bør være kompetansekrav for å undervise i alle fag.

  Akademikerne støtter derfor ikke forslaget om unntak for kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Unntaket bør heller ikke gjelde for voksenopplæringen eller for friskoler. Forslaget vil både ha en uheldig innvirkning på kvaliteten i undervisningen, så vel som læreres mulighet for å ta etter- og videreutdanning.