Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes høringsinnspill: Grunnrenteskatt på havbruk

  04.01.2023

  Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Når avkastning hentes fra en begrenset ressurs er det rimelig at en del av denne tilfaller fellesskapet. Havbruksvirksomhet har, særlig det siste tiåret, gitt ekstraordinær avkastning (grunnrente), og vi mener grunnrenteskatt på bruk av fellesskapets ressurser er en grunnleggende god skatt.

 • Akademikernes innspill til- Rapport fra Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  02.11.2022

  Klimavennlig næringsvirksomhet og nye næringskjeder har et stort og urealisert potensial for verdiskaping. Utvalgets rapport belyser markedssvikter og foreslår tiltak som kan rette disse opp for å realisere og forsere grønn og bærekraftig verdiskaping i tråd med målene i Parisavtalen. Det er bra. Akademikerne vil understreke at investering i forskning, innovasjon og klimavennlig teknologiutvikling er helt nødvendig for å oppnå grønn omstilling og utvikling av nye løsninger.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Finanskomiteen

  27.10.2022

  I årene som kommer vil Norge står overfor en storstilt omstilling. Vi skal bygge et næringsliv som kan opprettholde verdiskaping og arbeidsplasser samtidig som utslippene skal drastisk ned. Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes med omstilling med et framoverlent næringsliv, et velfungerende partsamarbeid og sterke teknologimiljøer. Akademikerne mener det er helt riktig å styrke forsvar, sikkerhet og beredskap innenfor et stramt budsjett. Men, det er også viktig å også ha et langsiktig perspektiv og investere i de rette tingene, og Akademikerne mener det derfor er behov for omprioriteringer. Under følger våre forslag til prioriteringer.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Kommunal- og forvaltningskomiteen

  27.10.2022

  Akademikerne er opptatt av at innbyggere skal sikres gode og likeverdige, lovpålagte tjenester i alle landets kommuner. Gode offentlige tjenester - blant annet helsetjenester - er viktig for velferd, for bosetting og for å tiltrekke seg kompetansearbeidskraft.

  Det er en trend nå som tidligere, at unge flytter til byen for å ta utdanning. Høyt utdannet arbeidskraft søker gode og utviklende fagmiljøer når de velger bo- og arbeidssted. Mange unge vender ikke tilbake til hjemkommunen, men søker de store arbeidsmarkedene når de etablerer seg. Mange kommuner opplever som en konsekvens utfordringer med å tiltrekke seg kompetansearbeidskraften de trenger for å løse sine oppgaver, både lovpålagte og andre oppgaver.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023- Næringskomiteen

  13.10.2022

  Forskning, utvikling og innovasjon (FOUI) er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt over tid, og for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Innovasjon er en av de viktigste drivkreftene for å opprettholde og utvikle Norges konkurranseevne, verdiskaping og velstand, og Akademikerne mener at dette må gjenspeiles i budsjettet.

  Til tross for at vi står i en krevende budsjettsituasjon må vi, for å møte framtiden, fortsette å investere i FOUI for å sikre verdiskapingen.

 • Akademikernes innspill til forslag til endringer i eksportkontrollforskriften

  22.06.2022

  Tekna har hatt en omfattende prosess internt i sin forening, hvor de har involvert både medlemmer og tillitsvalgte i sektoren, og har avlevert et godt og gjennomarbeidet høringssvar.

  Akademikerne viser derfor til Teknas høringssvar i saken, og støtter dette.

 • Akademikernes innspill til Generalistkommuneutvalget

  07.06.2022

  Akademikerne er opptatt av bærekraftige lokalsamfunn, og at innbyggerne har tilgang på gode tjenester uavhengig av hvor de bor i landet.

 • Akademikernes innspill kommuneproposisjonen

  18.05.2022

  Akademikerne mener Stortinget bør

  - gi kommunene økte frie inntekter for å utvide handlingsrommet.

  - be regjeringen vurdere lovkrav om juristkompetanse i alle kommuner, i eget hus eller som en del av et interkommunalt samarbeid.

  - be regjeringen starte et utredningsarbeid av statlig medfinansiering av psykologer i kommunen som bygger på allerede eksisterende trygdebaserte modeller for finansiering av leger og fysioterapeuter. Dette bør inngå som en del av den varslede stortingsmelding om Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

  - be regjeringen styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen.

 • Akademikernes innspill til arbeidet med ny eierskapsmelding

  31.03.2022

  Akademikerne mener statlig eierskap i enkelte tilfeller kan være riktig virkemiddel for å nå samfunnspolitiske mål, sikre sysselsetting og øke verdiskapingen i samfunnet. Det statlige eierskapet skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av selskapslovgivning og annet lovverk, med utgangspunkt i allment aksepterte eierstyringsprinsipper.

 • Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

  05.01.2022

  Akademikerne støtter at ordningen med tilskudd til foretak med stort omsetningsfall videreføres for november og desember 2021, og for januar 2022. Vi støtter også et krav om tilbakebetaling av tilskudd dersom foretaket går med overskudd regnskapsåret sett under ett.