Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

  24.08.2020

  Akademikerne har avgitt høringsinnspill til forslaget om nasjonalt statistikkprogram for 2021-2023. Overordnet understreker Akademikerne at det nasjonale programmet er et godt initiativ, og at utvalget for offisiell statistikk utgjør en god arena for tettere samarbeid mellom ulike statistikkprodusenter. Akademikerne forventer at samarbeidet vil bidra til flere koblinger på tvers av statistikkområder, og trekker fram utdanning som en særlig aktuell variabel annen statistikk bør kobles på. Akademikerne støtter utvikling av Levekårsundersøkelsen, og påpeker behov for ytterligere offentlig statistikk knyttet til kompetanse, miljø og helse.

 • Akademikernes høringssvar- Høyring av forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten

  30.06.2020

  Forslaget fra Skattedirektoratet innebærer at opplysninger som arbeidsgiver gir i lovpålagt a-melding om ansettelses- og inntektsforhold skal kunne utleveres til private pensjonsinnretninger til bruk i deres arbeid med ajourhold og oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon og til tilsynsformål. For at arbeidsgivers inntektsopplysninger i a-melding skal kunne utleveres til en privat pensjonsinnretning er det foreslått lovendringer. Akademikerne støtter hovedlinjene i forslaget til omlegging av informasjonsflyten og legger til grunn at foreslåtte lovendringer er nødvendige for gjennomføring.

 • Akademikernes innspill til områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet – fase 3

  20.12.2019

  Akademikerne mener det videre arbeidet med områdegjennomgangen må legge vekt på:

  • Brukerperspektivet: En forenkling i virkemiddelapparatet må sette brukeren enda tydeligere i sentrum. Et mer brukervennlig virkemiddelapparat har vært et av de seks målene for områdegjennomgangen, men vi mener at dette målet har vært for lite vektlagt i rapporten.
  • Vekstbedrifter: Kapitaltilgang står helt sentralt for små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial. I utviklingsfaser hvor risikoen er høy, er det særlig viktig med risikoavlastning. Det videre arbeidet må vektlegge en struktur og utforming av virkemidler som forenkler prosessen fra oppstart til vekstselskap.
  • Tverrfaglige samarbeid: Vi vil i denne sammenhengen påpeke at i utformingen av virkemidler er det viktig å ta hensyn til tverrfaglighet. Tverrfaglige samarbeid kan gi grensesprengende innovasjon. Tverrfaglighet er ikke behandlet i rapporten, men bør følges opp i det videre arbeidet.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked

  19.12.2019

  For Akademikerne er det viktig med lovgivning som gir gode rammevilkår for selvstendige næringsdrivende og som gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige markeder.

  Geoblokkeringsforordningen (2018/32) forutsetter at enkelte supplerende bestemmelser tas inn i lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) og en ny forskrift. Det er forslaget til disse bestemmelsene som nå er gjenstand for høring

 • Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite – budsjetthøring 14. oktober 2019

  30.10.2019

  Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn innen 2030, samtidig som vi opprettholder vår konkurranseevne. Akademikerne mener derfor at statsbudsjettet burde vært innrettet mot en sterkere satsing på kompetanseløft i arbeidslivet, forskning og innovasjon.

 • Akademikernes notat til Stortingets Næringskomite – budsjetthøring 15. oktober 2019

  30.10.2019

  Næringspolitikken bør støtte opp om de områdene hvor Norge allerede er konkurransedyktige, eller har mulighet til å skaffe seg konkurransefortrinn (f.eks. helsenæringen, ny fornybar energi, karbonfangst og maritim næring). Vi må styrke virkemidler som kan bidra til at Norge når målet om å bli klimanøytralt i 2030 og lavutslippssamfunn i 2050. Kunnskap, naturressurser og miljø må ligge til grunn for næringsspesifikke satsinger nasjonalt og regionalt.

 • Statsbudsjettet 2020: Akademikernes notat til Energi- og miljøkomiteen

  23.10.2019

  Av regjeringens forslag til statsbudsjett går det fram at klimamålene for 2020 ikke nås - og at Norge er svært langt unna å nå målene for 2030. Det er alvorlig. Akademikerne mener Norge som en del av omstillingen må jobbe målrettet på tvers av sektorer for å fremme nye miljøvennlige varer, tjenester, teknologier og forretningsmodeller og beslutninger som ivaretar klima og miljø.

  Akademikerne mener vi trenger økt satsing på havrom og teknologioverføring, forskning, legge bedre til rette for investeringer i grønn konkurransekraft, sikre mer klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og økt innsats til flom- og skredforebyggende tiltak.

 • Høringssvar – endringer i Skattefunn-ordningen

  11.10.2019

  • Akademikerne mener prinsipielt at timesatsen i Skattefunn-ordningen må være på samme nivå som gjennomsnittlig timesats for forskerårsverk, slik at timesatsen er på et nivå som faktisk tilsvarer de reelle kostnadene knyttet til FoU-arbeid. Vi støtter Samfunnsøkonomisk analyse vurdering av at en økning i timesatsen kan føre til mer bruk av seniorforskere og utløse ny forskning.
  • Akademikerne støtter departementets forslag om maksimal timesats ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående.
  • Departementet foreslår at det kun kan kreves fradrag for kostnader i Skattefunn-ordningen dersom kostnaden gjelder kjøp fra foretak hjemmehørende i EØS. Akademikerne støtter ikke denne avgrensningen.

 • Akademikernes innspill til stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor

  28.06.2019

  Offentlige virksomheter må rekruttere kompetanse og bruke tillitsvalgte i innovasjonsprosesser. Dette vil gi en mer nyskapende sektor og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, sier leder i Akademikerne.. Gode offentlige innkjøp kan bidra til nyskaping i private virksomheter. Kompetanse og handlefrihet på arbeidsplassen er viktige elementer i en innovasjonsprosess, og forutsetninger for å skape en god innovasjonskultur.

 • Høringssvar – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  17.06.2019

  • Akademikerne ønsker at det skal være enklere å etablere egen bedrift, enten som supplement eller som alternativ til ansettelsesforhold.
  • Det er viktig at nystartede bedrifter og bedrifter med liten inntjening kan levere skattemelding kostnadsfritt.