Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes høringsinnspill til neste langtidsplan­ for forskning og høyere utdanning

  10.09.2021

  Akademikerne mener at langtidsplanen er et godt utgangspunkt og verktøy for planlegging, prioritering og koordinering av kunnskapspolitikken. Planen har bidratt til å skape en langsiktig politisk forpliktelse gjennom å sette mål og gjennom opptrappingsplanene. Dette er med på å peke ut en retning for en kompleks og viktig sektor. Akademikerne mener også at FNs bærekraftsmål, med særlig stor vekt på klima og miljø, må være retningsgivende for satsinger innenfor høyere utdanning og forskning i den kommende perioden.

  Skal vi lykkes med ambisiøse mål i langtidsplanen må

  • den offentlige investeringen i forskning økes. Samfunnsutfordringene vi står overfor, utfordringer på helseområdet og omstillingen til en mer produktiv og grønnere økonomi, krever en sterkere offentlig satsing, som også må stimulere til økte forskningsinvesteringer i næringslivet. Akademikerne mener den offentlige FoU-innsatsen bør utgjøre minst 1,25 prosent av BNP, om målet om at forskningsinvesteringene samlet skal utgjøre 3 prosent av BNP skal nås.
  • flere se på en karriere i akademia som attraktivt. Midlertidigheten er for høy og gir dårlig jobbsikkerhet. Stor vekt på konkurransebaserte tilskuddsordninger og ekstern finansiering av forskningsprosjekter gjør at ansatte bruker mye tid på søknader. Det stjeler mye tid og gir liten uttelling. Samtidig har nye mål og strategier for sektoren tilført flere arbeidsoppgaver uten at det er kommet flere ressurser. Arbeidsbelastningen blir derfor stor.
  • det sikres tillit og tilgang til faktabasert kunnskap. God tilgjengelig forskning og god forskningsformidling blir stadig viktigere for å fremme en kunnskapsbasert samfunnsutvikling og offentlig ordskifte. For tilliten til forskningen er det viktig at de akademiske institusjonene har takhøyde og fremmer meningsmangfold.

 • Akademikernes høringssvar- rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten

  02.09.2021

  Akademikerne støtter i hovedsak forslagene i høringen, men med enkelte merknader på noen områder.

 • Akademikernes høringssvar- jobbfradrag for unge

  02.08.2021

  Akademikerne mener at skatteutvalget som nylig er nedsatt bør se nærmere på forslaget og vurdere det i en helthetlig sammenheng.

 • Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

  30.06.2021

  Det er behov for en mer helhetlig regelgjennomgang knyttet til hjemmearbeid og annet fjernarbeid, blant annet når det gjelder yrkesskadedekning og slik at det gjøres endringer i relevant lovverk. Dette arbeidet må igangsettes raskt. (Se pkt. 1 og pkt. 7 nedenfor.)

  Hjemmekontor og annet fjernarbeid bør ikke reguleres mer enn nødvendig for at reglene ikke skal bli til hinder for gode og fleksible hjemmekontor- og fjernarbeidsløsninger (se pkt. 1 nedenfor). For denne høringens del innebærer dette at vi i hovedsak støtter endringsforslagene i hjemmekontorforskriften, men med noen viktige suppleringer når det gjelder helt sentrale forhold for fast hjemmearbeid;

 • Akademikernes høringssvar- NOU 2021: 4 - Norge mot 2025

  28.06.2021

  Akademikerne oversender med dette vårt høringsinnspill til NOU 2021:4 Norge mot 2025. Akademikerne har deltatt i en referansegruppe til utvalget og har i den sammenhengen også gitt innspill både muntlig og skriftlig.

  Akademikerne deler forståelsen av utviklingstrekk og utfordringer Norge står overfor, slik de er beskrevet i de innledende kapitlene. Hovedutfordringene Norges står overfor både på kort og lang sikt er relatert til lav sysselsetting, fallende produktivitet, fallende oljeinntekter og klimautfordringer. Like fullt deler vi også utvalgets syn på at krisen trolig vil endre karakter på noen varige utviklingstrekk, som f.eks. at digitaliseringstakten kanskje vil øke ytterligere.

 • Akademikernes høringssvar- NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

  18.06.2021

  Akademikerne støtter opp om de forslag og konklusjoner vi har stilt oss bak i utvalget. I det følgende vil vi knytte noen utdypende kommentarer til de sentrale forslagene. Videre har vi en del kommentarer til kapittel 12 i NOU 2021:2 om tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre. Her var utvalget sprikende og Akademikerne var uenig i de fleste flertallsforslagene.

 • Akademikernes høringssvar- forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

  09.06.2021

  Akademikere ser det som positivt at også langvarig ventetid på behandling i helsevesenet skal kunne gi mulighet for forlengelse av folketrygdlovens varighetsbegrensning for rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Behandling og forbedring av helse kan ta tid, også mens man får behandling/oppfølging. Det må derfor være mulighet for utsettelser og skjønn i vurderinger av AAP.

 • Akademikerens høringssvar- Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet

  09.06.2021

  Akademikerne støtter forslagsalet om seks års åremål med mulighet for gjenutnevning.

 • Akademikernes høringssvar- Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

  09.06.2021

  Akademikerne støtter forslaget om å regulere oppdragstakers plikt til å utlevere nødvendig dokumentasjon (som lønnsslipper, arbeidsavtale mv) til oppdragsgiver. Dette er viktig for at påseplikten kan følges opp innenfor personopplysningsregelverkets rammer. Forslaget vil klargjøre behandlingsgrunnlaget for utlevering av personopplysninger.