Siste høringssvar

 • Akademikernes høringsinnspill: innleie fra bemanningsforetak. Forslag til forskriftsbestemmelser om innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

  18.11.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.

  Selv om Akademikerne primært mener at innleieadgangen ved arbeid av midlertidig karakter skal bestå, er det positivt at regjeringen foreslår en forskriftshjemmel om innleie i disse tilfellene. Under forutsetning av at Stortinget vedtar forslaget om å stramme inn adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter og at forslaget til forskriftshjemmelen vedtas i sin foreslåtte form, støtter Akademikerne forslaget til forskriftsregulering av innleie av helsepersonell. Vi støtter i hovedsak også forslaget om innleie av spesialkompetanse, men med enkelte innspill. I tillegg mener vi høringsnotatets utdypende forklaringer på hvordan forskriftens foreslåtte ordlyd skal forstås, gir mange viktige og nødvendige avklaringer.

 • Akademikernes innspill til- Rapport fra Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  02.11.2022

  Klimavennlig næringsvirksomhet og nye næringskjeder har et stort og urealisert potensial for verdiskaping. Utvalgets rapport belyser markedssvikter og foreslår tiltak som kan rette disse opp for å realisere og forsere grønn og bærekraftig verdiskaping i tråd med målene i Parisavtalen. Det er bra. Akademikerne vil understreke at investering i forskning, innovasjon og klimavennlig teknologiutvikling er helt nødvendig for å oppnå grønn omstilling og utvikling av nye løsninger.

 • Akademikernes høringsinnspill til forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger (videreføring av midlertidige lovregler)

  28.10.2022

  Akademikerne mener som et utgangspunkt det er positivt at Finansdepartementet vil videreføre de midlertidige lovreglene som gjør det mulig at permitterte ansatte kan fortsette som medlemmer av bedriftenes pensjonsordning. Disse midlertidige reglene som kom i stand på kort tid i 2020 var viktige i pandemi-situasjonen da permittering var svært utbredt. Vi mener allikevel at departementet bør gå lenger i å beskytte arbeidstakerne fra de svært alvorlige konsekvenser utmelding har for den enkelte. Muligheten arbeidsgiver har til økonomisk avlastning ved permittering må sees i tydelig sammenheng med konsekvensene for den enkelte i form av tapte/reduserte pensjons- og forsikringsrettigheter.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Arbeids- og sosialkomiteen

  27.10.2022

  Vi står overfor et stort og økende problem med unge som varig faller utenfor utdanning og arbeid. Til tross for en rekke tiltak de senere år og tilrettelegging for å kombinere uføretrygd med arbeid er det svært få som kombinerer uføretrygd og arbeid. Blant unge er andelen særlig lav. Det er positivt at regjeringen følger opp forslag fra det partssammensatte Sysselsettingsutvalget (NOU 2022:7) på dette området.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Finanskomiteen

  27.10.2022

  I årene som kommer vil Norge står overfor en storstilt omstilling. Vi skal bygge et næringsliv som kan opprettholde verdiskaping og arbeidsplasser samtidig som utslippene skal drastisk ned. Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes med omstilling med et framoverlent næringsliv, et velfungerende partsamarbeid og sterke teknologimiljøer. Akademikerne mener det er helt riktig å styrke forsvar, sikkerhet og beredskap innenfor et stramt budsjett. Men, det er også viktig å også ha et langsiktig perspektiv og investere i de rette tingene, og Akademikerne mener det derfor er behov for omprioriteringer. Under følger våre forslag til prioriteringer.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Kommunal- og forvaltningskomiteen

  27.10.2022

  Akademikerne er opptatt av at innbyggere skal sikres gode og likeverdige, lovpålagte tjenester i alle landets kommuner. Gode offentlige tjenester - blant annet helsetjenester - er viktig for velferd, for bosetting og for å tiltrekke seg kompetansearbeidskraft.

  Det er en trend nå som tidligere, at unge flytter til byen for å ta utdanning. Høyt utdannet arbeidskraft søker gode og utviklende fagmiljøer når de velger bo- og arbeidssted. Mange unge vender ikke tilbake til hjemkommunen, men søker de store arbeidsmarkedene når de etablerer seg. Mange kommuner opplever som en konsekvens utfordringer med å tiltrekke seg kompetansearbeidskraften de trenger for å løse sine oppgaver, både lovpålagte og andre oppgaver.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Utdannings- og forskningskomiteen

  24.10.2022

  Akademikerne mener det er viktig å ha et langsiktig perspektiv og investere i det vi vet gir høy fremtidig avkastning. Forskning og utdanning bidrar sterkt til å sikre vår velferd og fremtidig verdiskaping.

 • Akademikernes innspill til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

  21.10.2022

  I hovedsak støtter Akademikerne de vurderinger og forslag utvalget kommer med. Evalueringen viser at hovedgrepene i pensjonsreformen var viktige og riktige, samtidig er det behov for noen justeringer for å sikre oppslutting om pensjonssystemet og styrke den sosiale bærekraften. Et bærekraftig pensjonssystem forutsetter høy grad av forutsigbarhet. Pensjonsutvalget innstilling er et innspill til et nytt, bredt pensjonsforlik. Vi deler utvalgets vurdering at endringer bør gjøres etter grundig utredning.

 • Akademikernes innspill til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv.

  20.10.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivet i norsk rett. Akademikerne er positive til direktivets formål om å styrke arbeidstakers rettigheter og bidra til et mer forutsigbart arbeidsliv. De endringene som er foreslått for å gjennomføre direktivet i norsk rett mener Akademikerne vil være egnet til å bidra til en ytterligere forbedring av arbeidstakernes rettigheter og behov for forutsigbarhet. I tillegg er det for Akademikerne viktig at det ikke innføres begrensninger i adgangen til å inneha bierverv, slik direktivets artikkel 9 åpner for.

  Kort oppsummert støtter Akademikerne i all hovedsak departementets forslag til endringer i lov og forskrift, men med forslag til justeringer i enkelte av endringsforslagene til arbeidsmiljøloven.

 • Akademikernes høringsinnspill til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

  20.10.2022

  Akademikerne er opptatt av hvordan man kan få ned bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren. Den høye midlertidigheten skyldes flere forhold, men de foreslåtte lovendringene i høringsnotatet vil i liten grad påvirke midlertidigheten. Akademikerne mener departementet ikke har gått inn i hovedutfordringen som gir høy midlertidighet og vil utdype dette under punkt 3.