Siste høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

  01.12.2020

  Akademikerne støtter departementets forslag til endringer i forvaltningsloven. Vi deler departementets vurdering om at en større og tydeligere delingsadgang vil være viktig for et effektivt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet.

 • Akademikernes innspill til regjeringens handlingsplan for å nå FNs bærekraftmål

  30.11.2020

  Arbeids- og samfunnsliv må gjennomgå store endringer på veien mot å oppfylle bærekraftmålene. Akademikerne mener at disse endringene må skje innenfor rammene av partssamarbeidet.

  På veien mot bærekraftmålene må vi skape nye arbeidsplasser som skaper verdier uten å ødelegge ressursgrunnlaget og som miljø og klima-utfordringer. Samtidig må eksisterende arbeidsplasser bli mer bærekraftige.

  Omstillingen av arbeidslivet vil innebære endrede kompetansekrav, hva vi gjør og hvordan vi jobber. Denne omstillingen må ikke skape et utrygt arbeidsliv, utenforskap, utstøting av arbeidslivet eller undergrave lønns- og arbeidsvilkår.

  Skal vi nå bærekraftmålene krever det at vi bryter sammenhenger for eksempel mellom økonomisk vekst og forringelse av klima, miljø og ressursgrunnlaget. Det krever investering i forskning og ny kunnskapsutvikling.

 • Akademikernes høringssvar- forskrift til ny statistikklov

  24.11.2020

  Akademikernes høringsinnspill knytter seg til forslaget til §1 Hvem som skal gis tilgang til opplysninger for statistiske resultat og analyser og § 3 Betaling for tilgang til opplysninger.

  Som vi påpekte i vårt høringsinnspill til NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, mener Akademikerne at det er svært viktig at tilgangen til statistikken som produseres gjøres enklere, slik at vi får utnyttet potensialet til statistikken til det fulle. Statistikk er en sentral ressurs i kunnskapsutvikling og dermed også næringsutvikling.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv i forbindelse med utbruddet av covid-19

  23.11.2020

  Akademikerne støtter departementets forslag, men uttrykker bekymring for læringsutbyttet der det nå er vanskelig å gjennomføre tilstrekkelig praksis.

 • Akademikernes høringssvar- om gjennomføring av Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet

  02.11.2020

  Akademikerne viser til departementets høringsbrev av 6. juli 2020, vedrørende forslag til endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere (Utsendingsforskriften).

  Endringsforslagene kommer som en følge av at EU i juni 2018 vedtok et endringsdirektiv til Utsendingsdirektivet. For å oppfylle våre direktivforpliktelser overfor EU i denne sammenheng, foreslår departementet enkelte endringer i Utsendingsforskriften.

  Akademikerne støtter i all hovedsak de endringsforslag departementet foreslår.

 • Akademikernes høringssvar- endringer i statsansatteloven. Lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

  02.11.2020

  Akademikerne viser til høringsbrev av 29.juli 2020. I høringsbrevet foreslår departementet en ny bestemmelse i statsansatteloven. Bestemmelsen skal hjemle adgangen til å etablere en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

  Akademikerne er skeptiske til forslaget slik det nå foreligger. Vi mener det generelt må vises varsomhet med innføringen av slike registreringsordninger.

 • Akademikernes høringssvar- endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

  02.11.2020

  Akademikerne mener dette er viktig, og departementet må derfor legge til grunn at forslaget vil ha økonomiske og administrative konsekvenser.

 • Akademikernes høringssvar: Høring av forslag til endringer i internkontrollforskriften

  28.10.2020

  Akademikerne har inngitt høringssvar til Arbeidstilsynets høring om forslag til endringer i internkontrollforskriften. Akademikerne støtter i all hovedsak forslagene, men har noen merknader når det gjelder samordning av internkontroll virksomheter imellom.

 • Akademikernes høringssvar- Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

  27.10.2020

  Hovedpunkter i Akademikernes innspill:

  · Det er nødvendig med et bedre samarbeid mellom velferdstjenestene, også mellom tjenester plassert på forskjellig forvaltningsnivå.

  · Akademikerne støtter en generell samarbeidsplikt, men mener samarbeidsplikten må ligge på forvaltningsnivå, ikke på tjenestenivå, selv om samarbeidsutøvelsen ligger på tjenestenivå.

  · Nye plikter og oppgaver til tjenestenivåene må følges av tilsvarende økte ressurser/og nødvendig kompetanseheving. Dette vil særlig bli et behov i kommunene.

  · Barnekoordinatorens rolle og myndighet må tydeligere presiseres gjennom forskrift.

  · Det må i tannhelsetjenesteloven tas inn tilsvarende bestemmelser om samarbeidsplikt, samarbeidsavtaler, og oppmerksomhetsplikt som i de andre berørte lovene

  · Innspill til behandling av personopplysninger gis i tråd med høringssvar til NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

 • Akademikernes høringssvar– Endringer i permitteringsregelverket

  22.10.2020

  Akademikerne har avgitt høringssvar fra Arbeids- og sosialkomiteen forslag om endringer i permitteringsregelverket. Akademikerne er i all hovedsak positiv til de foreslåtte endringene for å sikre raskere saksbehandlingstid i NAV, men vi mener at arbeidsgiverperiode II bør være på minst ti virkedager, ikke fem. Det ville gjort terskelen for å permittere høyere og virksomhetene ville fått noe bedre tid til å vurdere om videre permittering fortsatt er et riktig og nødvendig virkemiddel.