Siste høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

  24.08.2020

  Akademikerne har avgitt høringsinnspill til forslaget om nasjonalt statistikkprogram for 2021-2023. Overordnet understreker Akademikerne at det nasjonale programmet er et godt initiativ, og at utvalget for offisiell statistikk utgjør en god arena for tettere samarbeid mellom ulike statistikkprodusenter. Akademikerne forventer at samarbeidet vil bidra til flere koblinger på tvers av statistikkområder, og trekker fram utdanning som en særlig aktuell variabel annen statistikk bør kobles på. Akademikerne støtter utvikling av Levekårsundersøkelsen, og påpeker behov for ytterligere offentlig statistikk knyttet til kompetanse, miljø og helse.

 • Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.)

  24.08.2020

  Akademikerne har inngitt høringssvar til høring om forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.).

  Akademikernes merknader kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

  - Vi støtter forslaget om at også frilansere meldes inn til Arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Vi mener imidlertid at frilanserbegrepet bør klargjøres.

  - Vi støtter at det inntas et krav om at de som ønsker tilgang til Aa-registeret må søke om dette. Vi foreslår i den forbindelse at tilgangen tidsbegrenses og at et forlenget behov for tilgang forutsetter ny søknad. Vi foreslår i tillegg at søkeren må bekrefte at man er innforstått med taushetsplikten for å få tilgang til registeret, og at sanksjonering av brudd på taushetsplikten må vurderes. Dette må gjøres samtidig som det tilrettelegges for enkle og lite tidkrevende søknadsprosedyrer.

  - Vi er positive til å forskriftsfeste overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Vi mener imidlertid at fristen for å melde inn opplysninger må komme klarere frem i bestemmelsene, og at det bør innføres en varslingsplikt før ileggelse av overtredelsesgebyr.

  - Vi er bekymret for detaljmengden i rapporteringsplikten til Aa-registeret når det gjelder mindre virksomheters begrensede ressurstilgang, ikke minst når dette ses i sammenheng med forslaget om regler om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

 • Akademikernes høringssvar- forskrifter mv. om egen pensjonskonto

  27.07.2020

  Høringen dreier seg i hovedsak om forskriftsendringer for å utdype og bygge opp under allerede vedtatte lovendringer (som ikke er satt i kraft), men det er også avdekket behov for enkelte lovendringer.

  Akademikerne støtter i hovedsak forslagene i høringen. Egen pensjonskonto er et viktig tiltak for å sikre hensiktsmessig forvaltning med lavest mulig kostnader som bidrar til høyest mulig innskuddspensjon. Det vil også gi enklere oversikt over pensjonsrettighetene til den enkelte. En positiv effekt er også styrket konkurranse mellom aktørene i innskuddspensjonsmarkedet.

 • Akademikernes høringssvar- Høyring av forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten

  30.06.2020

  Forslaget fra Skattedirektoratet innebærer at opplysninger som arbeidsgiver gir i lovpålagt a-melding om ansettelses- og inntektsforhold skal kunne utleveres til private pensjonsinnretninger til bruk i deres arbeid med ajourhold og oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon og til tilsynsformål. For at arbeidsgivers inntektsopplysninger i a-melding skal kunne utleveres til en privat pensjonsinnretning er det foreslått lovendringer. Akademikerne støtter hovedlinjene i forslaget til omlegging av informasjonsflyten og legger til grunn at foreslåtte lovendringer er nødvendige for gjennomføring.

 • Akademikernes høringssvar- Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

  29.06.2020

  Akademikerne er særlig opptatt av

  1. Kompetanse i skolen og kvalitet i undervisningen

  2. En trygg og god skolehverdag for elever og ansatte.

  3. Brukervennlighet

 • Akademikerne høringssvar- NOU 2019:25 Med rett til å mestre

  29.06.2020

  Akademikerne mener det er riktig av utvalget å fokusere på at sluttkompetansen etter fullført videregående opplæring (vgo) er best mulig heller enn å låse elevene til faste tidsrammer. Utvalgets forslag vil også kunne øke kvaliteten i både studieforberedende og yrkesfaglige løp, med den konsekvens at det forblir to distinkte utdanningsløp med enda tydeligere skiller enn det er i dag.

  Akademikerne støtter utvalgets forventninger til fremtidens videregående opplæring:

  1. Videregående opplæring skal kvalifisere alle til å bli kompetente og deltakende samfunnsborgere, til videre utdanning og til aktiv yrkesdeltakelse

  2. Videregående opplæring skal tilby voksne opplæring i tråd med endringer i samfunn og arbeidsliv

  3. Videregående opplæring skal ivareta mangfoldet av elever på en slik måte at alle kan oppnå en godkjent kompetanse som kan komme til anvendelse i videre utdanning og arbeidsliv

  4. Videregående opplæring skal bidra til at alle opplever mestring og motivasjon

 • Akademikerne høringssvar- Høringsinnspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

  10.06.2020

  Akademikerne støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, blant annet at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at det skal forbli gratis. Det samme gjelder viktigheten av å verne om akademisk frihet. Akademikerne mener det er viktig at dette tydeliggjøres for å styrke fagspesialisters ytringsfrihet og varslingsrett i både offentlig og privat sektor.

  Akademikerne er opptatt av at livslang læring også skal være en del av UH-sektorens samfunnsoppdrag, og er glad dette inkluderes i forslaget.

 • Akademikernes høringssvar- NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

  02.06.2020

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om fremtidig domstolstruktur for jordskifterettene, tingrettene og lagmannsrettene. I Akademikernes høringssvar fremheves følgende:

  - For tingrettene er det behov for en reform av domstolstrukturen. Primært støtter vi forslaget til Domstolkommisjonens flertall om større rettskretser og færre rettssteder. Subsidiært støtter vi departementets forslag om større rettskretser. Ved vurderingene av rettskretsenes geografiske omfang og rettsstedenes plassering må blant annet tas i betraktning politiets organisering og hvor politiet geografisk har plassert sine påtaleavdelinger.

  - For jordskifterettene er det spesielle forhold som tilsier at dagens rettssteder bør beholdes. Vi er åpne for større rettskretser dersom inndelingene er hensiktsmessige og bestemmes på bakgrunn av lokale innspill. Myndighet til å bestemme hvor rettsstedene skal være og hva slags funksjon rettsstedene skal ha, må avgjøres av Stortinget.

 • Akademikernes høringssvar- Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)

  12.05.2020

  Akademikerne støtter forslaget om å midlertidig oppheve inntektsgrensene for avkorting av stipend fra Lånekassen for en avgrenset gruppe studenter, inkludert studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til tjeneste i forbindelse med krisen, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

 • Akademikernes høringssvar- Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

  06.05.2020

  Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige endringer, tom 31.10.2020, i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien. Akademikerne støtter forslagene om midlertidige endringer. Dette er arbeidskraft norske bedrifter har etterspurt, og det er arbeidskraft vi vil ha bruk for når permitteringsgrunnlaget opphører. Disse arbeidstakerne vil også ha forpliktelser overfor sine arbeidsgivere. Deres mulighet for å reise tilbake til de land de kommer fra og finne arbeid der, vil også være sterkt begrenset slik situasjonen nå er.