Siste høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- utredning om pensjon fra første krone og første dag

  03.03.2021

  Akademikerne mener at krav til minste stillingsstørrelse og minste alder for medlemskap i tjenestepensjonsordninger bør fjernes, og at det innføres krav om sparing fra første krone for innskuddsordninger med minste tillatte innskuddssats. Akademikerne støtter ikke et krav om sparing fra første krone for virksomheter som har tilpasset seg med innskuddssatser høyere enn 2 pst. når minstekrav til sparing ellers er innfridd. Akademikerne mener innskuddsbasert tjenestepensjon må vurderes ut fra hva som faktisk spares, at alderspensjon fra tjenestepensjonsordning og fra folketrygden må sees i sammenheng, og at sparing fra 1 G må kunne videreføres under nevnte vilkår. Akademikerne kan ikke støtte endringer som innebærer at arbeidsgivers sparing kan reduseres og mener den formelle sparesatsen i lov om obligatorisk tjenestepensjon må opprettholdes på minst 2 pst.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

  22.02.2021

  Akademikerne støtter forslaget, dette er viktig både for å styrke statsansattes stillingsvern, for å få folk til å stå lengre i arbeid og bedre holdninger til eldres arbeidskraft.

  Akademikernes mener det ikke skal bestå en øvre aldersgrense i arbeidslivet, men at stillingsvernet må reguleres aldersuavhengig. De siste ti-årenes markante økning i levealder og den generelle bedring av befolkningens helsetilstand tilsier at arbeidstakere bør gis anledning til å jobbe lenger. Tilbakemeldinger fra våre medlemsgrupper tilsier at det er en del som ønsker å fortsette å være i arbeid utover dagens aldersgrense og er også ønsket av arbeidsgiver etter fylte 70 år.

 • Høring – NOU 2020:12 – Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktnæringsutvalget)

  29.01.2021

  Akademikerne ønsker innledningsvis å understreke at tiltak som bidrar til å styrke arbeidsmarkedet og jobbmulighetene for høyt utdannede er nødvendig for å skape levende og bærekraftige samfunn. For å tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft må det være tilgang til gode fagmiljø og karrieremuligheter i nærområdet.

  Arbeidstakere med lang utdanning bidrar til verdiskaping og økt produktivitet. Vi vil derfor i vårt høringssvar særlig legge vekt på viktigheten av kompetanse og kompetansearbeidsplasser.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

  18.01.2021

  Akademikerne har inngitt høringssvar til Kunnskapsdepartementets høring om forslag til statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.) Høringssvaret er begrenset til høringsnotatets forslaget om unntaksbestemmelse for forskere med en ledende faglig rolle. Akademikerne støtter forslaget.

 • Akademikernes høringssvar- NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning

  16.12.2020

  Akademikerne mener en helhetlig gjennomgang der man ser alle kvoter, tilleggspoeng og lignende i sammenheng er nødvendig, og at det er en mer fornuftig fremgangsmåte enn å kun justere på enkeltelementer i regelverket. Akademikerne mener videre at det er fornuftig, slik departementet legger opp til, å se dette i sammenheng med det arbeidet som nå gjøres i forbindelse med stortingsmeldingen om videregående opplæring.

 • Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

  14.12.2020

  Akademikerne har inngitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev om forslag til endringer i tvisteloven mv – ankesiling, rettsmekling mv. Akademikerne er i hovedsak positiv til lovendringer på de områdene som omtales i høringsnotatet, men har enkelte merknader.

 • Akademikernes høringssvar- om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

  07.12.2020

  Akademikerne har inngitt høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementets høring om straffansvar for lønnstyveri mv. og om at lønn skal betales via bank. Akademikerne støtter forslagene.

 • Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

  01.12.2020

  Akademikerne støtter departementets forslag til endringer i forvaltningsloven. Vi deler departementets vurdering om at en større og tydeligere delingsadgang vil være viktig for et effektivt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet.

 • Akademikernes innspill til regjeringens handlingsplan for å nå FNs bærekraftmål

  30.11.2020

  Arbeids- og samfunnsliv må gjennomgå store endringer på veien mot å oppfylle bærekraftmålene. Akademikerne mener at disse endringene må skje innenfor rammene av partssamarbeidet.

  På veien mot bærekraftmålene må vi skape nye arbeidsplasser som skaper verdier uten å ødelegge ressursgrunnlaget og som miljø og klima-utfordringer. Samtidig må eksisterende arbeidsplasser bli mer bærekraftige.

  Omstillingen av arbeidslivet vil innebære endrede kompetansekrav, hva vi gjør og hvordan vi jobber. Denne omstillingen må ikke skape et utrygt arbeidsliv, utenforskap, utstøting av arbeidslivet eller undergrave lønns- og arbeidsvilkår.

  Skal vi nå bærekraftmålene krever det at vi bryter sammenhenger for eksempel mellom økonomisk vekst og forringelse av klima, miljø og ressursgrunnlaget. Det krever investering i forskning og ny kunnskapsutvikling.

 • Akademikernes høringssvar- forskrift til ny statistikklov

  24.11.2020

  Akademikernes høringsinnspill knytter seg til forslaget til §1 Hvem som skal gis tilgang til opplysninger for statistiske resultat og analyser og § 3 Betaling for tilgang til opplysninger.

  Som vi påpekte i vårt høringsinnspill til NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, mener Akademikerne at det er svært viktig at tilgangen til statistikken som produseres gjøres enklere, slik at vi får utnyttet potensialet til statistikken til det fulle. Statistikk er en sentral ressurs i kunnskapsutvikling og dermed også næringsutvikling.