Siste høringssvar

 • Innspill fra Akademikerne til stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

  03.04.2019

  Barnehagen og skolen må ha kompetanse og kapasitet til å møte alle barn og bidra til at alle får like muligheter til å lære og utvikle sine evner. For å lykkes må tidlig innsats og tilpasset opplæring operasjonaliseres både i barnehagen og grunnskolen og iverksettes når en fagvanske, et emosjonelt problem eller en atferdsvanske oppstår. Tilpasset undervisning må bety at alle elever får utfordringer tilpasset sitt nivå. Dette gjelder også barn og unge med særlig stort læringspotensial. Skal vi lykkes med en inkluderende barnehage og skole for alle, mener vi at noen forutsetninger må være på plass:

  1. Skole- og barnehagepolitikken må være kunnskapsbasert
  2. Et velfungerende samarbeid mellom barnehage/skole og støtteapparat
  3. Like muligheter for alle krever satsing på kompetanse i skolen
  4. Elever må få ekstratilbud når de trenger det
  5. Det må ikke glippe i overgangene

 • Høringssvar: Desentralisering av oppgaver til fylkeskommunen

  26.03.2019

  Akademikerne støtter hovedprinsippene for utvalgets arbeid, som bygger opp under at fylkeskommunene skal ha en sterkere samfunnsutviklingsrolle, og ha det ledende og koordinerende ansvaret for regional utvikling, der dette er hensiktsmessig.

 • Høring – deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

  15.03.2019

  Akademikerne støtter departementets forslag om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak.

 • Notat til høring om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  22.01.2019

  Kvalitet i høyere utdanning er avhengig av de vitenskapelig ansatte og den jobben de gjør. Skal regjeringen lykkes med sine ambisjoner, må det bli lettere å rekruttere, utvikle og beholde de bestetalentene – både innen forskning og undervisning – og de må ha gode arbeidsforhold, blant annet gjennom tidsriktige bygg og utstyr. Rekrutterings- og karrierepolitikk bør være en høyt prioritert oppgave, og virkemidler må til for å bygge gode karriereveier og oppnå økt mobilitet i akademia.

 • Høringssvar – Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor – oppfølging av fremforhandlet avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

  09.01.2019

  Flere lovendringer vil komme som følge av innføringen av ny offentlig tjenestepensjon, fremforhandlet i mars 2018 mellom partene i offentlig sektor og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). LO, Unio, YS og Akademikerne har sendt felles høringsuttalelse om oppfølgingen av avtalen.

 • Akademikernes innspill til statsbudsjettet 2020

  04.01.2019

  De økonomiske utsiktene for norsk økonomi er i stadig bedring, men veksten forventes å være moderat på kort sikt. Budsjettet for 2020 bør derfor holde seg godt innenfor handlingsregelen. Samtidig skal Norge omstille seg fra olje- og gassvirksomhet til andre, grønne næringer. I lys av ovenstående mener Akademikerne at statsbudsjettet for 2020 må være innrettet mot å fremme kunnskap, grønn konkurransekraft og bidra til å forbedre fleksibiliteten på arbeidsmarkedet. Påfyll av kompetanse er avgjørende for å øke sysselsettingen og å sikre at flere eldre står lenger i jobb. En kompetent befolkning styrker produktivitetsveksten og konkurranseevnen norske virksomheter er avhengig av.

 • Akademikernes innspill til statsbudsjettet 2019

  20.12.2018

  De økonomiske utsiktene for norsk økonomi er i stadig bedring, men veksten forventes å være moderat på kort sikt. Budsjettet for 2019 bør derfor holde seg godt innenfor handlingsregelen. Samtidig skal Norge omstille seg gradvis fra olje og gass-virksomhet til andre, grønne næringer. I lys av ovenstående mener Akademikerne at statsbudsjettet for 2019 må være innrettet mot å fremme kunnskap, kompetanse og grønn konkurransekraft.

 • Akademikernes innspill til statsbudsjettet 2020

  18.12.2018

  De økonomiske utsiktene for norsk økonomi er i stadig bedring, men veksten forventes å være moderat på kort sikt. Budsjettet for 2020 bør derfor holde seg godt innenfor handlingsregelen. Samtidig skal Norge omstille seg fra olje- og gassvirksomhet til andre, grønne næringer. I lys av ovenstående mener Akademikerne at statsbudsjettet for 2020 må være innrettet mot å fremme kunnskap, grønn konkurransekraft og bidra til å forbedre fleksibiliteten på arbeidsmarkedet.

 • Akademikernes innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

  07.12.2018

  Akademikerne støtter målet om å få til en kulturendring, slik at studentmobilitet i enda større grad enn i dag blir en integrert del av studiene og av arbeidet for økt kvalitet i utdanningen.Samtidig hadde vi ønsket at den kommende stortingsmeldingen hadde en bredere tilnærming til internasjonalisering. Studentmobilitet er bare ett tiltak som inngår i en større pakke av internasjonaliseringstiltak. Det overordnede målet må fortsatt være økt kvalitet i utdanningen.

 • Høringsuttalelse – forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

  22.11.2018

  Akademikerne støtter regjeringens mål med forskriftforslaget. De ideelle virksomhetene eksistens innen helse – og omsorgstjenester er viktig. Dette er virksomheter som tradisjonelt kjennetegnes ved god kvalitet, stort sosialt engasjement og frivillig arbeid. Mange pasienter som har fått behandling ved ideelle private virksomheter uttrykker tilfredshet med dette tilbudet. Det er gode grunner for at det skal legges til rette for at slike aktører fortsatt skal være en del av samfunnets helse – og omsorgstjenester.