Siste høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

  10.02.2020

  Akademikerne er positive til initiativer for å bevare utsatte humaniorafag, men mener langsiktigheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt. En mer hensiktsmessig løsning er en ordning som tilbyr faste midler til alle, fremfor den konkurranseutsettingen som presenteres gjennom foreslåtte beredskapsløsning. Det må samtidig stilles krav til fagutvikling og fornyelse, og utvikling av insentiver til tetter tilknytning mellom arbeidsliv og akademia innen humaniora.

 • Akademikernes høringssvar - forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere

  20.12.2019

  Akademikerne er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte lovendringene som skal ivareta personvernforordningens strenge krav til behandling av personopplysninger, men har følgende kommentarer:

  - Lovarbeid og lovgivning på dette området forutsetter tett samarbeid mellom teknologer og fagpersoner innen blant annet personopplysningsområdet. Det fremgår ikke av høringsnotatet om dette er ivaretatt

  - Skjønnsmessige rettslige begreper er ikke egnet for helautomatisert behandling. Forslagene om at en helautomatisert avgjørelse ikke kan bygge på skjønnsmessige vilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom, bør derfor ikke uten videre lovfestes. Før slik helautomatisering gjennomføres, må de lovbestemmelsene dette kan være aktuelt for vurderes også av teknologer.

  - Akademikerne etterlyser for øvrig en bredere vurdering av lovforslagene i lys av det alt pågående lovarbeidet med ny forvaltningslov (NOU 2019:5). Dette gjelder særlig utvalgets forslag om helautomatisert saksbehandling og automatiserte saksbehandlingssystemer.

 • Akademikernes innspill til områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet – fase 3

  20.12.2019

  Akademikerne mener det videre arbeidet med områdegjennomgangen må legge vekt på:

  • Brukerperspektivet: En forenkling i virkemiddelapparatet må sette brukeren enda tydeligere i sentrum. Et mer brukervennlig virkemiddelapparat har vært et av de seks målene for områdegjennomgangen, men vi mener at dette målet har vært for lite vektlagt i rapporten.
  • Vekstbedrifter: Kapitaltilgang står helt sentralt for små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial. I utviklingsfaser hvor risikoen er høy, er det særlig viktig med risikoavlastning. Det videre arbeidet må vektlegge en struktur og utforming av virkemidler som forenkler prosessen fra oppstart til vekstselskap.
  • Tverrfaglige samarbeid: Vi vil i denne sammenhengen påpeke at i utformingen av virkemidler er det viktig å ta hensyn til tverrfaglighet. Tverrfaglige samarbeid kan gi grensesprengende innovasjon. Tverrfaglighet er ikke behandlet i rapporten, men bør følges opp i det videre arbeidet.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked

  19.12.2019

  For Akademikerne er det viktig med lovgivning som gir gode rammevilkår for selvstendige næringsdrivende og som gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige markeder.

  Geoblokkeringsforordningen (2018/32) forutsetter at enkelte supplerende bestemmelser tas inn i lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) og en ny forskrift. Det er forslaget til disse bestemmelsene som nå er gjenstand for høring

 • Akademikernes høringssvar- endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

  19.12.2019

  - Akademikerne savner en grundig analyse av hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene i personopplysningsloven § 3 vil få for akademiske ytringer og forskningsarbeid.

  - Akademikerne støtter i hovedsak forslaget om å innta et «nødvendighetsvilkår» i personopplysningsloven § 3.

  - Akademikerne mener det er behov for en bestemmelse som presiserer hvordan personopplysningsloven og offentleglova forholder seg til hverandre, primært slik at en bestemmelse om dette inntas i hver av lovene.

  - Akademikerne støtter at det på generelt grunnlag gjøres unntak fra innsynsretten for utarbeidede sammenstillinger eller oversikter over personopplysninger.

 • Akademikernes høringssvar- Endring i reglene for dagpenger under arbeidsløshet - forenklinger og digitalisering

  19.12.2019

  Akademikerne har ingen merknader til de forslag som gjelder ren forenkling av regleverk og lovspråk for bedre å legge til rette for digitalisering.

 • Akademikernes høringssvar- alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

  19.12.2019

  Akademikerne er generelt bekymret for den utviklingen vi ser om hva som blir de faktiske ytelsene i uføre- og alderspensjon. For at tidligere uføre skal få en alderspensjon som står i rimelig forhold til arbeidsføres alderspensjon dersom arbeidsføre over tid står lengre i arbeid, mener Akademikerne:

  • Departementet må følge utviklingen løpende og allerede nå begynne arbeidet med utforming av en langsiktig løsning.
  • Delvis skjerming for effekten av levealdersjustering er bare én mulig langsiktig løsning. Vi mener andre langsiktige løsninger vil være mer naturlige virkemidler når arbeidsføre står lengre i arbeid.
  • En langsiktig løsning må kunne iverksettes fra det tidspunktet arbeidsføre står så lenge i arbeid at tidligere uføres alderspensjon ikke lengre står i et rimelig forhold til arbeidsføres alderspensjon.

  Med disse forutsetningene, støtter Akademikerne departementets forslag om at alderspensjon til uføre født 1954 og senere skal levealdersjusteres på lik linje med alderspensjon til arbeidsføre, og at skjermingstillegget som har blitt innvilget i til uføre i årskullene 1944–1953 ikke videreføres for yngre årskull

 • Akademikernes høringssvar- NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

  19.12.2019

  Akademikerne støtter utvalgets vurderinger når det gjelder forslaget om at gjeldende forvaltningslov erstattes av en ny forvaltningslov som oppstiller generelle saksbehandlingsregler,, men har en del merknader til lovforslagene, blant annet:

  - Akademikerne mener en ny forvaltningslov må ses i sammenheng med behovet for fagmiljøer med god forvaltningsrettslig kompetanse. Flere av forslagene forutsetter at offentlig sektor innehar slike fagmiljøer. Her mener vi utvalget ikke har tatt tilstrekkelig inn over seg at det fortsatt er et stort behov for økt andel og bredde av akademikere i offentlig sektor, ikke minst gjelder dette kommunesektoren.

  - Akademikerne mener at utvalgets forslag ikke er tilstrekkelig proaktivt til å sikre at vi også fremover vil være på høyden med den digitale utviklingen. Vi vil også påpeke at lovarbeid på dette området forutsetter tett samarbeid mellom teknologer og fagpersoner innen blant annet personopplysningsområdet.

  - Akademikerne mener forvaltningsloven må gjelde når forvaltningen inngår avtaler med private parter om utføring av lovpålagte oppgaver eller andre offentlige oppgaver. Vi kan derfor ikke støtte forslaget til ny forvaltningslov § 4 andre ledd.

  - Akademikerne mener at en part fortsatt skal ha dekket sakskostnader i klageomgangen og støtter dessuten det mindretallet som foreslår at dette også skal gjelde når underinstansen endrer sitt vedtak til gunst for parten etter innkommet klage. Videre støttes det mindretallet som foreslår videreføring av gjeldende rett om at det er nødvendige saksomkostninger som dekkes, men begrenset til det offentliges salærsatser.

  - Akademikerne mener organisasjoner bør kunne be om inntreden som part i den enkelte forvaltningssak dersom saken er av prinsipiell betydning som angår interesser som organisasjoner og sammenslutninger arbeider for å ivareta. Vi mener dette bør tas inn i forslaget til ny forvaltningslov § 6 tredje ledd.

  - Akademikerne mener muntlig veiledning av part i mange sammenhenger kan være nødvendig, imidlertid mener vi en lovfesting av en slik rett bør avventes til det er gjort noe med ressurssituasjonen og kompetansenivået i de deler av forvaltningen som mangler dette i dag. Vi kan derfor ikke støtte forslaget til ny forvaltningslov § 15 andre ledd.

  - Akademikerne støtter ikke forslaget om å flytte reglene om partsinnsyn fra forvaltningsloven over til offentleglova (dvs. en ny samlet innsynslov).

 • Akademikernes høringssvar- forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

  19.12.2019

  Akademikerne mener at alternative individbaserte ytelser må innrettes slik at familier med ufør ektefelle ikke stilles økonomisk dårligere som følge av en eventuell lovendring. Under denne forutsetningen støtter Akademikerne departementets alternativ B til utfasing av forsørgertilleggene.

 • Akademikernes høringssvar - forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11

  19.12.2019

  Akademikerne støtter forslaget.

  Når det gjelder innhenting og overføring av opplysninger mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, kunne det vært en fordel å klargjort nærmere hvilken betydning slik innhenting og overføring har for forholdet til reglene i offentleglova.