Siste høringssvar

 • Notat til høring om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  22.01.2019

  Kvalitet i høyere utdanning er avhengig av de vitenskapelig ansatte og den jobben de gjør. Skal regjeringen lykkes med sine ambisjoner, må det bli lettere å rekruttere, utvikle og beholde de bestetalentene – både innen forskning og undervisning – og de må ha gode arbeidsforhold, blant annet gjennom tidsriktige bygg og utstyr. Rekrutterings- og karrierepolitikk bør være en høyt prioritert oppgave, og virkemidler må til for å bygge gode karriereveier og oppnå økt mobilitet i akademia.

 • Høringssvar – Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor – oppfølging av fremforhandlet avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

  09.01.2019

  Flere lovendringer vil komme som følge av innføringen av ny offentlig tjenestepensjon, fremforhandlet i mars 2018 mellom partene i offentlig sektor og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). LO, Unio, YS og Akademikerne har sendt felles høringsuttalelse om oppfølgingen av avtalen.

 • Akademikernes innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

  07.12.2018

  Akademikerne støtter målet om å få til en kulturendring, slik at studentmobilitet i enda større grad enn i dag blir en integrert del av studiene og av arbeidet for økt kvalitet i utdanningen.Samtidig hadde vi ønsket at den kommende stortingsmeldingen hadde en bredere tilnærming til internasjonalisering. Studentmobilitet er bare ett tiltak som inngår i en større pakke av internasjonaliseringstiltak. Det overordnede målet må fortsatt være økt kvalitet i utdanningen.

 • Høringsuttalelse – forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

  22.11.2018

  Akademikerne støtter regjeringens mål med forskriftforslaget. De ideelle virksomhetene eksistens innen helse – og omsorgstjenester er viktig. Dette er virksomheter som tradisjonelt kjennetegnes ved god kvalitet, stort sosialt engasjement og frivillig arbeid. Mange pasienter som har fått behandling ved ideelle private virksomheter uttrykker tilfredshet med dette tilbudet. Det er gode grunner for at det skal legges til rette for at slike aktører fortsatt skal være en del av samfunnets helse – og omsorgstjenester. 

 • Høringssvar – Endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og enkelte andre forskrifter

  28.09.2018

  Høringsnotatet fremmer forslag om en hel rekke endringer i samordningsloven, med tilliggende regelverk.

  Samordningsloven er svært sentral for beregning av pensjonsnivå for våre medlemmer, og kompleksiteten i regelverket er stor. Vi legger til grunn at de fleste av de foreslåtte endringene er av teknisk art, og derfor ikke endrer de opparbeide rettighetene eller nivået i offentlig tjenestepensjon.

 • Høringssvar - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

  21.09.2018

  Akademikerne mener forslagene til endring i stillingsstrukturen ikke møter utfordringene utvalget legger til grunn. Akademikerne er skeptiske til en ny forsker-lektor-stige, mener fagstøtte-stigen har potensiale, men er usikker på om den vil bidra til statusløp, og er kritiske til titlene i den nye stillingsstrukturen.

 • Innspill til regjeringens forventninger til kommunal- og fylkeskommunal planlegging 2019-2022

  19.09.2018

  Tydeliggjøring av at god planlegging forutsetter kompetanse og innovasjonsevne.

  Vi mener at de nasjonale myndighetene bør ha forventninger til at kommunene jobber for å tiltrekke seg kompetanse på plansiden. Kompetente ansatte og tverrfaglig samarbeid er en helt avgjørende forutsetning for gode planprosesser. 
   
  Det bør også stilles forventninger til at til at kommunene er mer innovative i planprosessene i de sammenhengene planprosessene ikke fungerer optimalt.  

 • Høringssvar - forslag til endringer i byggesaksforskriften (sentral godkjenning)

  14.09.2018

  Akademikerne går i mot forslagene om å redusere kompetansekravene for prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 2.

 • ​Høringssvar - forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

  03.09.2018

  Akademikerne støtter departementets forslag om å forskriftsfeste gradsbetegnelsene for fagskoleutdanning, med betegnelsene «Fagskolegrad» for ettårig fagskoleutdanning (60 og 90 studiepoeng) og «Høyere fagskolegrad» for toårig og treårig fagskoleutdanning (120-180 studiepoeng).

 • Høringssvar - regulering av spesialistutdanningen

  26.07.2018

  Forskriftsregulering av spesialistutdanning er avgjørende for kvaliteten på fremtidens spesialister. Akademikerne støtter mange av departementets forslag, men det er en svakhet at høringsnotatet i stor grad drøfter allmennmedisin, og i liten grad samfunns- og arbeidsmedisin.