Siste høringssvar

 • Høringssvar - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

  21.09.2018

  Akademikerne mener forslagene til endring i stillingsstrukturen ikke møter utfordringene utvalget legger til grunn. Akademikerne er skeptiske til en ny forsker-lektor-stige, mener fagstøtte-stigen har potensiale, men er usikker på om den vil bidra til statusløp, og er kritiske til titlene i den nye stillingsstrukturen.

 • Høringssvar - forslag til endringer i byggesaksforskriften (sentral godkjenning)

  14.09.2018

  Akademikerne går i mot forslagene om å redusere kompetansekravene for prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 2.

 • ​Høringssvar - forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

  03.09.2018

  Akademikerne støtter departementets forslag om å forskriftsfeste gradsbetegnelsene for fagskoleutdanning, med betegnelsene «Fagskolegrad» for ettårig fagskoleutdanning (60 og 90 studiepoeng) og «Høyere fagskolegrad» for toårig og treårig fagskoleutdanning (120-180 studiepoeng).

 • Høringssvar - regulering av spesialistutdanningen

  26.07.2018

  Forskriftsregulering av spesialistutdanning er avgjørende for kvaliteten på fremtidens spesialister. Akademikerne støtter mange av departementets forslag, men det er en svakhet at høringsnotatet i stor grad drøfter allmennmedisin, og i liten grad samfunns- og arbeidsmedisin.

 • Høringssvar - Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital

  28.06.2018

  Det må skapes nye, kunnskapsbaserte og bærekraftige arbeidsplasser for å sikre velferdsordningene våre. Det må skje innen fornybar industri og grønne næringer.

 • Høringssvar - desentralisering av oppgaver til fylkeskommunen

  26.04.2018

  Akademikerne støtter hovedprinsippene for utvalgets arbeid, som bygger opp under at fylkeskommunene skal ha en sterkere samfunnsutviklingsrolle, og ha det ledende og koordinerende ansvaret for regional utvikling, der dette er hensiktsmessig.

 • Høringssvar - individuell pensjonskonto

  16.02.2018

  Akademikernes høringsuttalelse på forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som vil åpne for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto. Akademikerne er positive til departementets forslag om at arbeidstaker får rett til, men ikke plikt, til å opprette egen pensjonskonto.

 • Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019

  19.01.2018

  Akademikerne støtter opptrappingen i studiestøtten, og mener den bør økes til 1,5 G.

 • Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulærøkonomi – Meld. St. 45 (2016-2017) – høringssvar Akademikerne

  12.01.2018

  Akademikerne mener stortingsmeldingen er mangelfull når det gjelder hvordan vi skal utnytte potensialet avfall har for å skape næringsliv og vekst, og hvordan næringspolitikken og forskningspolitikken bør spille en rolle for å utløse potensialet. En god utnyttelse av avfall fordrer en satsing på kunnskap, kompetanse, innovasjon samt tilrettelegging for nye markeder og forretningsmodeller.