Siste høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- Høyring av forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten

  30.06.2020

  Forslaget fra Skattedirektoratet innebærer at opplysninger som arbeidsgiver gir i lovpålagt a-melding om ansettelses- og inntektsforhold skal kunne utleveres til private pensjonsinnretninger til bruk i deres arbeid med ajourhold og oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon og til tilsynsformål. For at arbeidsgivers inntektsopplysninger i a-melding skal kunne utleveres til en privat pensjonsinnretning er det foreslått lovendringer. Akademikerne støtter hovedlinjene i forslaget til omlegging av informasjonsflyten og legger til grunn at foreslåtte lovendringer er nødvendige for gjennomføring.

 • Akademikernes høringssvar- Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

  29.06.2020

  Akademikerne er særlig opptatt av

  1. Kompetanse i skolen og kvalitet i undervisningen

  2. En trygg og god skolehverdag for elever og ansatte.

  3. Brukervennlighet

 • Akademikerne høringssvar- NOU 2019:25 Med rett til å mestre

  29.06.2020

  Akademikerne mener det er riktig av utvalget å fokusere på at sluttkompetansen etter fullført videregående opplæring (vgo) er best mulig heller enn å låse elevene til faste tidsrammer. Utvalgets forslag vil også kunne øke kvaliteten i både studieforberedende og yrkesfaglige løp, med den konsekvens at det forblir to distinkte utdanningsløp med enda tydeligere skiller enn det er i dag.

  Akademikerne støtter utvalgets forventninger til fremtidens videregående opplæring:

  1. Videregående opplæring skal kvalifisere alle til å bli kompetente og deltakende samfunnsborgere, til videre utdanning og til aktiv yrkesdeltakelse

  2. Videregående opplæring skal tilby voksne opplæring i tråd med endringer i samfunn og arbeidsliv

  3. Videregående opplæring skal ivareta mangfoldet av elever på en slik måte at alle kan oppnå en godkjent kompetanse som kan komme til anvendelse i videre utdanning og arbeidsliv

  4. Videregående opplæring skal bidra til at alle opplever mestring og motivasjon

 • Akademikerne høringssvar- Høringsinnspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

  10.06.2020

  Akademikerne støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, blant annet at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at det skal forbli gratis. Det samme gjelder viktigheten av å verne om akademisk frihet. Akademikerne mener det er viktig at dette tydeliggjøres for å styrke fagspesialisters ytringsfrihet og varslingsrett i både offentlig og privat sektor.

  Akademikerne er opptatt av at livslang læring også skal være en del av UH-sektorens samfunnsoppdrag, og er glad dette inkluderes i forslaget.

 • Akademikernes høringssvar- NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

  02.06.2020

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om fremtidig domstolstruktur for jordskifterettene, tingrettene og lagmannsrettene. I Akademikernes høringssvar fremheves følgende:

  - For tingrettene er det behov for en reform av domstolstrukturen. Primært støtter vi forslaget til Domstolkommisjonens flertall om større rettskretser og færre rettssteder. Subsidiært støtter vi departementets forslag om større rettskretser. Ved vurderingene av rettskretsenes geografiske omfang og rettsstedenes plassering må blant annet tas i betraktning politiets organisering og hvor politiet geografisk har plassert sine påtaleavdelinger.

  - For jordskifterettene er det spesielle forhold som tilsier at dagens rettssteder bør beholdes. Vi er åpne for større rettskretser dersom inndelingene er hensiktsmessige og bestemmes på bakgrunn av lokale innspill. Myndighet til å bestemme hvor rettsstedene skal være og hva slags funksjon rettsstedene skal ha, må avgjøres av Stortinget.

 • Akademikernes høringssvar- Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)

  12.05.2020

  Akademikerne støtter forslaget om å midlertidig oppheve inntektsgrensene for avkorting av stipend fra Lånekassen for en avgrenset gruppe studenter, inkludert studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til tjeneste i forbindelse med krisen, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

 • Akademikernes høringssvar- Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

  06.05.2020

  Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige endringer, tom 31.10.2020, i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien. Akademikerne støtter forslagene om midlertidige endringer. Dette er arbeidskraft norske bedrifter har etterspurt, og det er arbeidskraft vi vil ha bruk for når permitteringsgrunnlaget opphører. Disse arbeidstakerne vil også ha forpliktelser overfor sine arbeidsgivere. Deres mulighet for å reise tilbake til de land de kommer fra og finne arbeid der, vil også være sterkt begrenset slik situasjonen nå er.

 • Akademikernes høringssvar- forlengelse av varigheten av koronaloven

  14.04.2020

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å forlenge koronaloven med en måned, dvs. til 27. mai 2020. I tillegg har departementet blant annet bedt om høringsinstansenes syn på om det er lover som bør tilføyes eller tas ut av opplistingen over lover omfattet av koronaloven. Akademikerne er åpne for å forlenge koronaloven med en måned dersom behovet for dette er til stede på tidspunktet for koronalovens utløpsdato. Akademikerne mener videre det kan være grunnlag for å ta helseberedskapsloven og smittevernloven ut av opplistingen av lover som er omfattet av koronaloven.

 • Akademikernes høringssvar- Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

  23.03.2020

  Garanterte pensjonsprodukter omfatter blant annet ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og fripoliser. Finansdepartementet foreslår flere endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter som man mener vil være til kundenes fordel. Akademikerne uttaler i sitt høringssvar blant annet at det for flere av forslagene er vanskelig å overskue de fulle konsekvenser av eventuelle lovendringer, og at eventuelle lovendringer derfor må overvåkes og evalueres etter at endringene har fått virke noe tid.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

  09.03.2020

  Akademikerne har ingen innvendinger til departementets forslag til Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.