Siste høringssvar

 • Akademikernes høringssvar – Forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte

  15.11.2019

  • Akademikerne er positiv til virkemidler som bidrar til å få flere i arbeid, men er usikker på om forskriftsfesting slik departementet foreslår, er et tilstrekkelig treffsikkert virkemiddel
  • Akademikerne ber departementet om å vurdere blant annet hensynet til personvern i utformingen av reglene knyttet til ansatte med fravær fra arbeid (hull i CV’en)
  • Akademikerne er positive til at ansatte i trainee-ordning og som er kvalifisert for stillingen, kan ansettes uten offentlig utlysning
  • Akademikerne er skeptisk til at ansatte med lønnstilskudd skal kunne ansettes uten offentlig utlysning

 • Akademikernes notat til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget - Statsbudsjetthøring

  30.10.2019

  Vi er positive til regjeringens kompetansereform, men vi trenger en kraftigere satsing om reformen virkelig skal bidra til økt verdiskaping og grønn konkurransekraft.

 • Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite – budsjetthøring 14. oktober 2019

  30.10.2019

  Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn innen 2030, samtidig som vi opprettholder vår konkurranseevne. Akademikerne mener derfor at statsbudsjettet burde vært innrettet mot en sterkere satsing på kompetanseløft i arbeidslivet, forskning og innovasjon.

 • Akademikernes notat til Energi og miljøkomiteen på Stortignet – budsjetthøring 15. oktober 2019

  30.10.2019

  Av regjeringens forslag til statsbudsjett går det fram at klimamålene for 2020 ikke nås - og at Norge er svært langt unna å nå målene for 2030. Det er alvorlig. Akademikerne mener Norge som en del av omstillingen må jobbe målrettet på tvers av sektorer for å fremme nye miljøvennlige varer, tjenester, teknologier og forretningsmodeller og beslutninger som ivaretar klima og miljø.

 • Akademikernes notat til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget – budsjetthøring 23. oktober 2019

  30.10.2019

  Akademikerne støtter regjeringens forslag om en Arbeidslivspakke. I denne ligger blant annet en styrking av Arbeidstilsynet og etablering av et lavterskeltilbud/nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

  Akademikerne beklager at Regjeringen vil gjøre endringer i reglene for AAP.

  Akademikerne mener det må åpnes for at man kan ta inntil 20 studiepoeng som dagpengemottaker.

 • Akademikernes notat til Stortingets Næringskomite – budsjetthøring 15. oktober 2019

  30.10.2019

  Næringspolitikken bør støtte opp om de områdene hvor Norge allerede er konkurransedyktige, eller har mulighet til å skaffe seg konkurransefortrinn (f.eks. helsenæringen, ny fornybar energi, karbonfangst og maritim næring). Vi må styrke virkemidler som kan bidra til at Norge når målet om å bli klimanøytralt i 2030 og lavutslippssamfunn i 2050. Kunnskap, naturressurser og miljø må ligge til grunn for næringsspesifikke satsinger nasjonalt og regionalt.

 • Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

  30.10.2019

  Akademikerne støtter departementets forslag til forskriftsendring i §3 Krav

  til minste aktivitetsnivå og rapportering og mener at unntaket fra

  aktivitetskravet er både riktig og hensiktsmessig.

 • Statsbudsjettet 2020: Akademikernes notat til Energi- og miljøkomiteen

  23.10.2019

  Av regjeringens forslag til statsbudsjett går det fram at klimamålene for 2020 ikke nås - og at Norge er svært langt unna å nå målene for 2030. Det er alvorlig. Akademikerne mener Norge som en del av omstillingen må jobbe målrettet på tvers av sektorer for å fremme nye miljøvennlige varer, tjenester, teknologier og forretningsmodeller og beslutninger som ivaretar klima og miljø.

  Akademikerne mener vi trenger økt satsing på havrom og teknologioverføring, forskning, legge bedre til rette for investeringer i grønn konkurransekraft, sikre mer klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og økt innsats til flom- og skredforebyggende tiltak.

 • Høringssvar – endringer i Skattefunn-ordningen

  11.10.2019

  • Akademikerne mener prinsipielt at timesatsen i Skattefunn-ordningen må være på samme nivå som gjennomsnittlig timesats for forskerårsverk, slik at timesatsen er på et nivå som faktisk tilsvarer de reelle kostnadene knyttet til FoU-arbeid. Vi støtter Samfunnsøkonomisk analyse vurdering av at en økning i timesatsen kan føre til mer bruk av seniorforskere og utløse ny forskning.
  • Akademikerne støtter departementets forslag om maksimal timesats ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående.
  • Departementet foreslår at det kun kan kreves fradrag for kostnader i Skattefunn-ordningen dersom kostnaden gjelder kjøp fra foretak hjemmehørende i EØS. Akademikerne støtter ikke denne avgrensningen.

 • Innspill fra Akademikerne på høring NOU 2019:12: Lærekraftig utvikling

  24.09.2019

  Relevante og lett tilgjengelige etter- og videreutdanninger er avgjørende for å få til en vellykket kompetansereform for alle, også de høyt utdannede.