Siste høringssvar

 • Akademikernes høringsinnspill: forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  31.01.2023

  Akademikerne viser til departementets forslag om endring i forskrift om utdanningsstøtte. Akademikerne vil kun kommentere forslaget om å redusere stipendandelen ved dekning av skolepenger til utdanning utenfor Norden.

 • Akademikernes høringsinnspill- Forslag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere utdanning

  25.01.2023

  Vi viser til departementets brev av 28. oktober 2022 om forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

  Akademikerne har valgt å kun kommentere et utvalg av forslagene. Innspillet følger forslagene slik de står i høringsnotatet.

 • Akademikernes høringsinnspill: Grunnrenteskatt på havbruk

  04.01.2023

  Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Når avkastning hentes fra en begrenset ressurs er det rimelig at en del av denne tilfaller fellesskapet. Havbruksvirksomhet har, særlig det siste tiåret, gitt ekstraordinær avkastning (grunnrente), og vi mener grunnrenteskatt på bruk av fellesskapets ressurser er en grunnleggende god skatt.

 • Akademikernes høringsinnspill: Endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832

  13.12.2022

  Akademikerne støtter forslaget om et nytt siste ledd i forskriften § 15-3.

 • Akademikernes høringsinnspill: studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits mm.

  08.12.2022

  Akademikerne er imot at det blir innført studieavgift for regulære studier ved offentlige universiteter og høyskoler i Norge, og opplever dette som et regelrett løftebrudd fra regjeringen, da det står i Hurdalsplattformen side 55 at “Høgare utdanning i Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar.”

 • Akademikernes høringsinnspill: forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  29.11.2022

  Akademikerne støtter departementets forslag om å gjeninnføre den midlertidige strømstøtteordningen for studenter. Stortinget har vedtatt å innføre en ny midlertidig ordning for strømstøtte på 1500 kr som skal distribueres av Lånekassen og skal tilbys høsthalvåret 2022.

 • Akademikernes høringsinnspill: innleie fra bemanningsforetak. Forslag til forskriftsbestemmelser om innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

  18.11.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.

  Selv om Akademikerne primært mener at innleieadgangen ved arbeid av midlertidig karakter skal bestå, er det positivt at regjeringen foreslår en forskriftshjemmel om innleie i disse tilfellene. Under forutsetning av at Stortinget vedtar forslaget om å stramme inn adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter og at forslaget til forskriftshjemmelen vedtas i sin foreslåtte form, støtter Akademikerne forslaget til forskriftsregulering av innleie av helsepersonell. Vi støtter i hovedsak også forslaget om innleie av spesialkompetanse, men med enkelte innspill. I tillegg mener vi høringsnotatets utdypende forklaringer på hvordan forskriftens foreslåtte ordlyd skal forstås, gir mange viktige og nødvendige avklaringer.

 • Akademikernes innspill til- Rapport fra Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  02.11.2022

  Klimavennlig næringsvirksomhet og nye næringskjeder har et stort og urealisert potensial for verdiskaping. Utvalgets rapport belyser markedssvikter og foreslår tiltak som kan rette disse opp for å realisere og forsere grønn og bærekraftig verdiskaping i tråd med målene i Parisavtalen. Det er bra. Akademikerne vil understreke at investering i forskning, innovasjon og klimavennlig teknologiutvikling er helt nødvendig for å oppnå grønn omstilling og utvikling av nye løsninger.

 • Akademikernes høringsinnspill til forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger (videreføring av midlertidige lovregler)

  28.10.2022

  Akademikerne mener som et utgangspunkt det er positivt at Finansdepartementet vil videreføre de midlertidige lovreglene som gjør det mulig at permitterte ansatte kan fortsette som medlemmer av bedriftenes pensjonsordning. Disse midlertidige reglene som kom i stand på kort tid i 2020 var viktige i pandemi-situasjonen da permittering var svært utbredt. Vi mener allikevel at departementet bør gå lenger i å beskytte arbeidstakerne fra de svært alvorlige konsekvenser utmelding har for den enkelte. Muligheten arbeidsgiver har til økonomisk avlastning ved permittering må sees i tydelig sammenheng med konsekvensene for den enkelte i form av tapte/reduserte pensjons- og forsikringsrettigheter.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Arbeids- og sosialkomiteen

  27.10.2022

  Vi står overfor et stort og økende problem med unge som varig faller utenfor utdanning og arbeid. Til tross for en rekke tiltak de senere år og tilrettelegging for å kombinere uføretrygd med arbeid er det svært få som kombinerer uføretrygd og arbeid. Blant unge er andelen særlig lav. Det er positivt at regjeringen følger opp forslag fra det partssammensatte Sysselsettingsutvalget (NOU 2022:7) på dette området.