Siste høringssvar

 • Akademikernes innspill til forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter ekonsultasjon

  30.08.2022

  Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag til, med de rammer og forutsetninger departementet legger til grunn. Vi forutsetter at nye regler følges opp med evaluering for å vurdere at vilkår og forutsetninger er hensiktsmessige.

 • Akademikernes innspill til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – styrking av retten til heltid

  30.08.2022

  Akademikerne mener at fast ansettelse i heltidsstillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, og støtter i hovedsak departementets forslag om en lovfestet heltidsnorm. Samtidig er det nødvendig å ha muligheten til deltidsansettelse under enkelte og klare forutsetninger. Denne muligheten er ikke tydelig i departementets forslag

 • Akademikernes høringsinnspill til unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon

  30.06.2022

  Høyt kvalifiserte lærere og lektorer er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for sosial mobilitet. Akademikerne mener derfor det bør være kompetansekrav for å undervise i alle fag.

  Akademikerne støtter derfor ikke forslaget om unntak for kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Unntaket bør heller ikke gjelde for voksenopplæringen eller for friskoler. Forslaget vil både ha en uheldig innvirkning på kvaliteten i undervisningen, så vel som læreres mulighet for å ta etter- og videreutdanning.

 • Akademikernes høringsinnspill til NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

  28.06.2022

  God tilgjengelig forskning og god formidling blir stadig viktigere i det offentlige ordskiftet for å fremme en kunnskapsbasert samfunnsutvikling. Akademikerne mener autonomi hos kunnskaps- og forskningsinstitusjonene, kvalitet og transparens i forskningen, ytringsfrihet og det at forskere deltar i samfunnsdebatten, er viktig for tilliten til forskningsbasert kunnskap.

  Akademikerne mener at rapporten gir en god beskrivelse av hva som utfordrer den akademiske friheten og ytringsfriheten når det gjelder utadrettet formidling. Det internasjonale bildet som beskrives i rapporten fremstår som urovekkende.

 • Akademikernes innspill til forslag til endringer i eksportkontrollforskriften

  22.06.2022

  Tekna har hatt en omfattende prosess internt i sin forening, hvor de har involvert både medlemmer og tillitsvalgte i sektoren, og har avlevert et godt og gjennomarbeidet høringssvar.

  Akademikerne viser derfor til Teknas høringssvar i saken, og støtter dette.

 • Akademikernes høringsinnspill til rapport for et partssammensatt utvalg- sikring av feriepenger

  20.06.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring – rapport fra et partssammensatt utvalg – sikring av feriepenger. Akademikerne støtter de vurderinger og tiltak som et samlet utvalg og flertall i utvalget foreslår for bedre sikring av ansattes opptjente feriepenger og mener disse fremstår målrettede og forholdsmessige ut fra behovsomfang og konsekvenser. Vi støtter videre et samlet utvalgs vurdering om ikke å foreslå endringer i ferielovens regler om varsling av ferie, fastsetting av ferie og endring av fastsatt ferie.

 • Akademikernes innspill til høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler

  10.06.2022

  Innspillet er strukturert med utgangspunkt i inndelingen i sammendraget i rapporten.

  Akademikerne er positive til at utvalget vektlegger behovet for å forenkle finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren, samt utvalgets klare anbefalinger om større frihet for sektoren i å forvalte egne midler.

 • Akademikeres innspill til regjeringens distriktsmelding

  07.06.2022

  Akademikerne er opptatt av bærekraftige lokalsamfunn, og at innbyggerne har tilgang på gode tjenester uavhengig av hvor de bor i landet.

  Regjeringen har store ambisjoner for distriktene, og vil rette innsatsen mot å finne nye, innovative løsninger, og legge planer for hvordan vi skal styrke Distrikts-Norge for framtiden gjennom en aktiv næringspolitikk og et desentralisert utdanningstilbud.

 • Akademikernes innspill til Generalistkommuneutvalget

  07.06.2022

  Akademikerne er opptatt av bærekraftige lokalsamfunn, og at innbyggerne har tilgang på gode tjenester uavhengig av hvor de bor i landet.

 • Akademikernes innspill til Opptaksutvalget

  24.05.2022

  Innspillet er strukturert med utgangspunkt i strukturen og spørsmålene i dokumentet Grunnlag for innspill til Opptaksutvalget, men tar ikke sikte på å direkte besvare alle de enkelte spørsmålene der.