Siste høringssvar

 • Akademikernes høringssvar- forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

  09.06.2021

  Akademikere ser det som positivt at også langvarig ventetid på behandling i helsevesenet skal kunne gi mulighet for forlengelse av folketrygdlovens varighetsbegrensning for rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Behandling og forbedring av helse kan ta tid, også mens man får behandling/oppfølging. Det må derfor være mulighet for utsettelser og skjønn i vurderinger av AAP.

 • Akademikerens høringssvar- Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet

  09.06.2021

  Akademikerne støtter forslagsalet om seks års åremål med mulighet for gjenutnevning.

 • Akademikernes høringssvar- Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

  09.06.2021

  Akademikerne støtter forslaget om å regulere oppdragstakers plikt til å utlevere nødvendig dokumentasjon (som lønnsslipper, arbeidsavtale mv) til oppdragsgiver. Dette er viktig for at påseplikten kan følges opp innenfor personopplysningsregelverkets rammer. Forslaget vil klargjøre behandlingsgrunnlaget for utlevering av personopplysninger.

 • Akademikernes høringssvar- forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19

  07.06.2021

  Akademikerne støtter forlengelsen av den midlertidige forskriften om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplanen. Vi ønsker likevel å påpeke viktigheten av at praksis for medisinstudentene kan forløpe tilnærmet normalt.

 • Akademikernes høringssvar- Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

  07.06.2021

  Akademikerne er kritiske til prosessen og vi stiller oss bak Helsedirektoratets faglige vurderinger. Vi reagerer blant annet på at Stortinget fattet sitt vedtak før fagmyndighetene hadde levert sin vurdering.

 • Innspill - forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrense

  12.05.2021

  Akademikernes innspill er at tannleger i klinisk arbeid skal unntas i forskrift. Det må i tillegg forskriftsfestes at personer som unntas den nye loven må få økonomisk kompensasjon.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov

  12.05.2021

  Akademikerne støtter forslaget om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i en fire ukers sommerjobb.

 • Akademikernes innspill til Fullføringsreformen

  11.05.2021

  Utdanning er viktig for å gi alle uavhengig av utgangspunkt like muligheter i livet og er viktig for mobilitet i samfunnet. Gjennomført videregående opplæring er en avgjørende faktor for enkeltmenneskets mulighet til å bygge kompetanse, ta videre studier og få gode muligheter i arbeidslivet, og det bidrar til høy sysselsetting.

  Akademikerne støtter regjeringens forslag om fullføringsrett og at videregående skole blir en arena for å lære hele livet.

  For Akademikerne er det viktig at den enkelte elev får høyest mulig kompetanse ved avslutning av videregående skole. Dette må være det overordnede målet som tiltakene rettes mot. Uavhengig av om elevene velger en studieforberedende eller yrkesfaglig retning skal videregående opplæring forberede dem på neste skritt i livet, enten det er høyere utdanning, fagskole eller arbeidslivet.

  I vårt innspill har vi valgt å rette oppmerksomheten på tidlig innsats, kompetanse og kvalitet i skolen og fellesfagene i skolen.

 • Akademikernes innspill til Prop. 111 L (2020−2021) Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv

  23.04.2021

  Vi vil i dette innspillet konsentrere oss om forslagene i kapittel 2 Endringer i universitets- og høyskoleloven.

 • Akademikernes innspill til Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler

  23.04.2021

  Regjeringens ambisjon er å styre mer i det store og mindre i det små. Det er en ambisjon Akademikerne deler. Styringspolitikken må gi tilstrekkelig autonomi og akademisk frihet samtidig som den er målrettet og basert på dialog og et solid kunnskapsgrunnlag, tilpasset den enkelte institusjon.