Siste høringssvar

 • Høringssvar: Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

  18.09.2019

  Akademikerne mener det er positiv at departementet skal legge fram en melding om arbeidsrelevans. Samarbeid mellom arbeidsliv og universiteter og høyskoler, både i utvikling og gjennomføring av utdanning og forskning og utvikling, er viktig for å lykkes i omstillingen vi står i.

  Det må stilles krav om økt arbeidsrelevans i alle fag. Det er likevel viktig å påpeke at behovene i grunnutdanningene skal gi studentene en solid basiskompetanse for et livslangt arbeidsliv. Man må derfor ikke bli for kortsiktig i synet på arbeidsrelevans.

  Institusjonene må aktivt gjøre en vurdering av hvilke virkemidler som best kan øke arbeidsrelevansen i de enkelte utdanningene, men hvor praksis er hovedsporet

 • Akademikernes innspill til stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor

  28.06.2019

  Offentlige virksomheter må rekruttere kompetanse og bruke tillitsvalgte i innovasjonsprosesser. Dette vil gi en mer nyskapende sektor og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, sier leder i Akademikerne.. Gode offentlige innkjøp kan bidra til nyskaping i private virksomheter. Kompetanse og handlefrihet på arbeidsplassen er viktige elementer i en innovasjonsprosess, og forutsetninger for å skape en god innovasjonskultur.

 • Høringssvar – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  17.06.2019

  • Akademikerne ønsker at det skal være enklere å etablere egen bedrift, enten som supplement eller som alternativ til ansettelsesforhold.
  • Det er viktig at nystartede bedrifter og bedrifter med liten inntjening kan levere skattemelding kostnadsfritt.

 • Høring – endring i dagpengeforskriften

  11.06.2019

  Akademikerne støtter i all hovedsak forslaget. Endringen vil gi en riktigere beregning av dagpenger blant annet for de som har store endringer i inntektsnivå tidlig i karrieren. Akademikerne ser imidlertid en utfordring ved foreslått opptjeningsperiode knyttet til søknadstidspunktet.

 • Høringsinnspill – revidert nasjonalbudsjett

  29.05.2019

  De tre viktigste tiltakene i forslaget til revidert, som vi mener vil bidra positivt knyttet til de omstillingsutfordringene vi står overfor, er tiltakene knyttet til kompetansereformen, forbedrede rettigheter for selvstendige, samt miljø- og klimarettede tiltak.

 • Høring kommuneproposisjonen 2020

  23.05.2019

  Kommuneproposisjonen legger opp til en vekst i frie inntekter for neste år på mellom 1 og 2 milliarder. Dette er et stort spenn. Vi mener at veksten bør ligge i det øvre sjikt av dette intervallet. Det vil kunne gi kommunene økt handlingsrom til tjenesteforbedring og alle de andre viktige rollene kommunene har. Blir veksten liggende ned mot 1 milliard, risikerer vi en reduksjon i tjenestene og dårligere omstillingsevne. En presisering fra komiteen som drar opp gulvet for inntektsvekst, vil gi kommunene et bedre utgangspunkt for å gjøre gode valg og prioriteringer i sine planer for året som kommer.

  Vi er på generelt grunnlag glad for at Regjeringen legger opp til å styrke det lokale sjølstyret. Regjeringen varsler blant annet innlemming av flere øremerkede ordninger inn i rammetilskuddet. Det styrker kommunenes mulighet til å prioritere etter lokale behov.

 • Akademikernes høringssvar til NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring

  10.05.2019

  Akademikerne er enig med Stoltenberg-utvalget som slår fast at kunnskapssystemet som kunnskapspolitikken hviler på, ikke er godt nok.

  Akademikerne mener det trengs et sterkt fokus på barn og unges oppvekstsvilkår. En trygg oppvekst er for de fleste en forutsetning for et liv med god helse, livskvalitet og læring.

 • Akademikernes høringsinnspill til stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser»

  08.05.2019

  1. Akademikerne mener at tiltak for å sikre at offentlig sektor bidrar til mer innovasjon gjennom innkjøp er nødvendig og at sektoren har et samfunnsansvar på området.
  2. Akademikerne imøteser en handlingsplan som skal konkretisere hvordan anskaffelser kan gjøres mer klima- og miljøvennlige.
  3. Akademikerne mener forslaget om å utrede bedre samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp er svært viktig.
  4. Det er viktig at offentlige anskaffelser bidrar til å styrke små og mellomstore bedrifter.
  5. Stortingsmeldingen inneholder gode tiltak knyttet til kompetanseheving for innkjøpere. Vi mener imidlertid at stortingsmeldingen kunne vært tydeligere knyttet til hvordan å få til bedre samspill mellom ansatte som har innkjøp som sin hovedoppgave.

 • Innspill fra Akademikerne til stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

  03.04.2019

  Barnehagen og skolen må ha kompetanse og kapasitet til å møte alle barn og bidra til at alle får like muligheter til å lære og utvikle sine evner. For å lykkes må tidlig innsats og tilpasset opplæring operasjonaliseres både i barnehagen og grunnskolen og iverksettes når en fagvanske, et emosjonelt problem eller en atferdsvanske oppstår. Tilpasset undervisning må bety at alle elever får utfordringer tilpasset sitt nivå. Dette gjelder også barn og unge med særlig stort læringspotensial. Skal vi lykkes med en inkluderende barnehage og skole for alle, mener vi at noen forutsetninger må være på plass:

  1. Skole- og barnehagepolitikken må være kunnskapsbasert
  2. Et velfungerende samarbeid mellom barnehage/skole og støtteapparat
  3. Like muligheter for alle krever satsing på kompetanse i skolen
  4. Elever må få ekstratilbud når de trenger det
  5. Det må ikke glippe i overgangene

 • Høringssvar: Desentralisering av oppgaver til fylkeskommunen

  26.03.2019

  Akademikerne støtter hovedprinsippene for utvalgets arbeid, som bygger opp under at fylkeskommunene skal ha en sterkere samfunnsutviklingsrolle, og ha det ledende og koordinerende ansvaret for regional utvikling, der dette er hensiktsmessig.