Siste høringssvar

 • Akademikerne høringssvar- Høringsinnspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

  10.06.2020

  Akademikerne støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, blant annet at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at det skal forbli gratis. Det samme gjelder viktigheten av å verne om akademisk frihet. Akademikerne mener det er viktig at dette tydeliggjøres for å styrke fagspesialisters ytringsfrihet og varslingsrett i både offentlig og privat sektor.

  Akademikerne er opptatt av at livslang læring også skal være en del av UH-sektorens samfunnsoppdrag, og er glad dette inkluderes i forslaget.

 • Akademikernes høringssvar- NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

  02.06.2020

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om fremtidig domstolstruktur for jordskifterettene, tingrettene og lagmannsrettene. I Akademikernes høringssvar fremheves følgende:

  - For tingrettene er det behov for en reform av domstolstrukturen. Primært støtter vi forslaget til Domstolkommisjonens flertall om større rettskretser og færre rettssteder. Subsidiært støtter vi departementets forslag om større rettskretser. Ved vurderingene av rettskretsenes geografiske omfang og rettsstedenes plassering må blant annet tas i betraktning politiets organisering og hvor politiet geografisk har plassert sine påtaleavdelinger.

  - For jordskifterettene er det spesielle forhold som tilsier at dagens rettssteder bør beholdes. Vi er åpne for større rettskretser dersom inndelingene er hensiktsmessige og bestemmes på bakgrunn av lokale innspill. Myndighet til å bestemme hvor rettsstedene skal være og hva slags funksjon rettsstedene skal ha, må avgjøres av Stortinget.

 • Akademikernes høringssvar- Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)

  12.05.2020

  Akademikerne støtter forslaget om å midlertidig oppheve inntektsgrensene for avkorting av stipend fra Lånekassen for en avgrenset gruppe studenter, inkludert studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til tjeneste i forbindelse med krisen, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

 • Akademikernes høringssvar- Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

  06.05.2020

  Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige endringer, tom 31.10.2020, i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien. Akademikerne støtter forslagene om midlertidige endringer. Dette er arbeidskraft norske bedrifter har etterspurt, og det er arbeidskraft vi vil ha bruk for når permitteringsgrunnlaget opphører. Disse arbeidstakerne vil også ha forpliktelser overfor sine arbeidsgivere. Deres mulighet for å reise tilbake til de land de kommer fra og finne arbeid der, vil også være sterkt begrenset slik situasjonen nå er.

 • Akademikernes høringssvar- forlengelse av varigheten av koronaloven

  14.04.2020

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å forlenge koronaloven med en måned, dvs. til 27. mai 2020. I tillegg har departementet blant annet bedt om høringsinstansenes syn på om det er lover som bør tilføyes eller tas ut av opplistingen over lover omfattet av koronaloven. Akademikerne er åpne for å forlenge koronaloven med en måned dersom behovet for dette er til stede på tidspunktet for koronalovens utløpsdato. Akademikerne mener videre det kan være grunnlag for å ta helseberedskapsloven og smittevernloven ut av opplistingen av lover som er omfattet av koronaloven.

 • Akademikernes høringssvar- Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

  23.03.2020

  Garanterte pensjonsprodukter omfatter blant annet ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og fripoliser. Finansdepartementet foreslår flere endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter som man mener vil være til kundenes fordel. Akademikerne uttaler i sitt høringssvar blant annet at det for flere av forslagene er vanskelig å overskue de fulle konsekvenser av eventuelle lovendringer, og at eventuelle lovendringer derfor må overvåkes og evalueres etter at endringene har fått virke noe tid.

 • Akademikernes høringssvar- Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

  09.03.2020

  Akademikerne har ingen innvendinger til departementets forslag til Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.

 • Akademikernes høringssvar- Forskrift om utdanningsstøtte

  24.02.2020

  Akademikerne støtter i all hovedsak forslagene fra kunnskapsdepartementet til forskrift om utdanningsstøtte for 2020-2021, men har følgende utdypende kommentarer til forslagene:

  • Akademikerne støtter forslaget om å oppheve kravet om at deltidsutdanning må være minst 50% av fulltidsutdanning.

  • Akademikerne er positive til at det legges opp til at også personer under 30 år som har forsørgeransvar for barn under 16 år kan motta tilleggslån.

  • Akademikerne er positive til at man hever aldersgrensen for mulighetene for opptak av fullt lån, ville imidlertid ha foretrukket en modell der aldersgrenser til fordel for en raskere nedbetaling av lån eller en modell basert på total gjeldsbyrde slik det ble foreslått i NOU 2019:12.

 • Akademikernes høringssvar- Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

  10.02.2020

  Akademikerne er positive til initiativer for å bevare utsatte humaniorafag, men mener langsiktigheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt. En mer hensiktsmessig løsning er en ordning som tilbyr faste midler til alle, fremfor den konkurranseutsettingen som presenteres gjennom foreslåtte beredskapsløsning. Det må samtidig stilles krav til fagutvikling og fornyelse, og utvikling av insentiver til tetter tilknytning mellom arbeidsliv og akademia innen humaniora.

 • Akademikernes høringssvar - forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere

  20.12.2019

  Akademikerne er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte lovendringene som skal ivareta personvernforordningens strenge krav til behandling av personopplysninger, men har følgende kommentarer:

  - Lovarbeid og lovgivning på dette området forutsetter tett samarbeid mellom teknologer og fagpersoner innen blant annet personopplysningsområdet. Det fremgår ikke av høringsnotatet om dette er ivaretatt

  - Skjønnsmessige rettslige begreper er ikke egnet for helautomatisert behandling. Forslagene om at en helautomatisert avgjørelse ikke kan bygge på skjønnsmessige vilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom, bør derfor ikke uten videre lovfestes. Før slik helautomatisering gjennomføres, må de lovbestemmelsene dette kan være aktuelt for vurderes også av teknologer.

  - Akademikerne etterlyser for øvrig en bredere vurdering av lovforslagene i lys av det alt pågående lovarbeidet med ny forvaltningslov (NOU 2019:5). Dette gjelder særlig utvalgets forslag om helautomatisert saksbehandling og automatiserte saksbehandlingssystemer.