Siste høringssvar

 • Høringsuttalelse – utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i universitets- og høyskolesektoren

  13.03.2019

  Akademikerne støtter forslaget om å kanalisere en større andel av inntekter til forskerne, men mener at vil være like viktig å øke andel av IPR til den aktuelle forskningsgruppen, som til den enkelte forsker. Akademikerne støtter at instituttene får en større andel av inntektene, men mener at en fastsatt andel av disse må øremerkes til forskningsgruppene som har utført arbeidet. Akademikerne støtter at universitetene gis mulighet til å gi en kommersialiseringspermisjon, men mener at dette må knyttes sammen med en kompensasjon til fagmiljøet i form av mulighet til å ansette nye medarbeidere eller frigjøre tid fra andreadministrative oppgaver for å unngå svekkelse av forskningsmiljøet.

 • Notat til høring om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  22.01.2019

  Kvalitet i høyere utdanning er avhengig av de vitenskapelig ansatte og den jobben de gjør. Skal regjeringen lykkes med sine ambisjoner, må det bli lettere å rekruttere, utvikle og beholde de bestetalentene – både innen forskning og undervisning – og de må ha gode arbeidsforhold, blant annet gjennom tidsriktige bygg og utstyr. Rekrutterings- og karrierepolitikk bør være en høyt prioritert oppgave, og virkemidler må til for å bygge gode karriereveier og oppnå økt mobilitet i akademia.

 • Høringssvar – Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor – oppfølging av fremforhandlet avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

  09.01.2019

  Flere lovendringer vil komme som følge av innføringen av ny offentlig tjenestepensjon, fremforhandlet i mars 2018 mellom partene i offentlig sektor og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). LO, Unio, YS og Akademikerne har sendt felles høringsuttalelse om oppfølgingen av avtalen.

 • Kunnskap: Akademikernes innspill til statsbudsjettet 2020

  04.01.2019

  De økonomiske utsiktene for norsk økonomi er i stadig bedring, men veksten forventes å være moderat på kort sikt. Budsjettet for 2020 bør derfor holde seg godt innenfor handlingsregelen. Samtidig skal Norge omstille seg fra olje- og gassvirksomhet til andre, grønne næringer. I lys av ovenstående mener Akademikerne at statsbudsjettet for 2020 må være innrettet mot å fremme kunnskap, grønn konkurransekraft og bidra til å forbedre fleksibiliteten på arbeidsmarkedet. Påfyll av kompetanse er avgjørende for å øke sysselsettingen og å sikre at flere eldre står lenger i jobb. En kompetent befolkning styrker produktivitetsveksten og konkurranseevnen norske virksomheter er avhengig av.

 • Akademikernes innspill til statsbudsjettet 2019

  20.12.2018

  De økonomiske utsiktene for norsk økonomi er i stadig bedring, men veksten forventes å være moderat på kort sikt. Budsjettet for 2019 bør derfor holde seg godt innenfor handlingsregelen. Samtidig skal Norge omstille seg gradvis fra olje og gass-virksomhet til andre, grønne næringer. I lys av ovenstående mener Akademikerne at statsbudsjettet for 2019 må være innrettet mot å fremme kunnskap, kompetanse og grønn konkurransekraft.

 • Finansdepartementet: Akademikernes innspill til statsbudsjettet 2020

  18.12.2018

  De økonomiske utsiktene for norsk økonomi er i stadig bedring, men veksten forventes å være moderat på kort sikt. Budsjettet for 2020 bør derfor holde seg godt innenfor handlingsregelen. Samtidig skal Norge omstille seg fra olje- og gassvirksomhet til andre, grønne næringer. I lys av ovenstående mener Akademikerne at statsbudsjettet for 2020 må være innrettet mot å fremme kunnskap, grønn konkurransekraft og bidra til å forbedre fleksibiliteten på arbeidsmarkedet.

 • Akademikernes innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

  07.12.2018

  Akademikerne støtter målet om å få til en kulturendring, slik at studentmobilitet i enda større grad enn i dag blir en integrert del av studiene og av arbeidet for økt kvalitet i utdanningen.Samtidig hadde vi ønsket at den kommende stortingsmeldingen hadde en bredere tilnærming til internasjonalisering. Studentmobilitet er bare ett tiltak som inngår i en større pakke av internasjonaliseringstiltak. Det overordnede målet må fortsatt være økt kvalitet i utdanningen.

 • Høringsuttalelse – forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

  22.11.2018

  Akademikerne støtter regjeringens mål med forskriftforslaget. De ideelle virksomhetene eksistens innen helse – og omsorgstjenester er viktig. Dette er virksomheter som tradisjonelt kjennetegnes ved god kvalitet, stort sosialt engasjement og frivillig arbeid. Mange pasienter som har fått behandling ved ideelle private virksomheter uttrykker tilfredshet med dette tilbudet. Det er gode grunner for at det skal legges til rette for at slike aktører fortsatt skal være en del av samfunnets helse – og omsorgstjenester. 

 • Akademikernes notat til Kommunalkomiteen

  19.10.2018

  Hovedretningen er god, men det er fortsatt behov for å investere i kunnskap og til å modernisere og effektivisere offentlig sektor

 • Forslag til statsbudsjett for 2019: Behov for investeringer i kunnskap

  16.10.2018

  Selv om det går bedre for norsk økonomi, må vi omstilles til et grønnere kunnskapssamfunn. Økt satsing på næringsdrivende og langtidsplan for forskning og utdanning er positivt, men vi trenger enda mer i årene fremover. Vi ønsker oss mer til kompetanseløft i arbeidslivet og er ikke fornøyd med de retningsløse kuttene i offentlig sektor.