Særavtaler

Diverse særavtaler og andre avtaler.

Særavtaler:

Statens personalhåndbok

Personalhåndboka inneholder:

  • en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av tilsettingsforhold og medbestemmelse i statlige arbeidsforhold
  • departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp på grunnlag av praksis
  • maler og veiledninger

Personalmeldinger (PM) blir fortløpende innarbeidet.

 

 

Særavtale for reiser innenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Husleie for tjenesteboliger mv.

Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Særavtale om flyttegodtgjørelse

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.

Særavtale om trekk i lønn for medlemskontingent

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om opplærings- og utviklingsmidler

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn

Medlemskap i Statens pensjonskasse under permisjon og annet midlertidig fravær (permisjonsavtalen)

Avtale om medlemsregistrering og pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse for korttidstilsatte

Særavtaler for tjeneste i utlandet

Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet

Særavtale om adgang til å fravike tjenestemannslovens § 2

 

Andre avtaler:

Virkemidler til bruk ved omstillinger i staten

Reglement for personalforvaltningen i departementene

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)