Utvalg for gjennomgang av tjenestemannsloven

Publisert 

Regjeringen har oppnevnte et utvalg som skal vurdere modernisering av tjenestemannsloven. For Akademikerne er Joakim Solhaug oppnevnt.

Utvalg for gjennomgang av tjenestemannsloven

Tjenestemannsloven er fra begynnelsen av 1980-tallet, og arbeidslivet og staten har endret seg mye siden da. Utvalget skal vurdere om tjenestemannsloven understøtter og legger til rette for god arbeidslivs- og personalpolitikk, med mulighet for tilpasning til lokale forhold.

Utvalgets medlemmer har en allsidig og god kompetanse både med arbeidsgiverrepresentanter fra statlige virksomheter og med representanter fra de fire hovedsammenslutningene i staten, LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio.

Frist:
Utvalget skal legge frem sin rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 2015.

Ledelse og sammensetning av utvalget:
Utvalget ledes av advokat og partner i Arntzen de Besche, Ingeborg Moen Borgerud

De øvrige representantene i utvalget er:

  • Avdelingsdirektør Kirsten Agerup i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  • Administrasjonsdirektør Stig Hauge Bendiksen i Konkurransetilsynet

  • Organisasjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Miljødirektoratet

  • HR-direktør Katrine Storeheier hos Fylkesmannen i Troms

  • Sekretær Randi Stensaker fra LO Stat

  • Assisterende forhandlingssjef Joakim Solhaug fra Akademikerne

  • Advokat og fagsjef Henrik Dahle fra UNIO

  • Juridisk rådgiver Daniel Furió Fundingsrud fra YS Stat

  • Avdelingsdirektør Mona Næss i Arbeids- og sosialdepartementet

  • Underdirektør Erling Thormod Narum i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utvalget har fått et bredt mandat og skal også vurvurdere å innhente erfaringer fra Sverige og Danmark, samt vurdere forslagene opp mot EU/EØS-rettslige regler. Arbeidsgiverpolitisk avdeling i KMD skal ivareta sekretariatsfunksjonen.

Les mer på regjeringen.no