Utreder ny arbeidsgiverorganisering i staten

Publisert 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utreder nå en ny organisering av arbeidsgiverfunksjonen i staten. I dag ivaretas dette ansvaret av en avdeling i KMD.

Utreder ny arbeidsgiverorganisering i staten
Anders Kvam

Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra KMD utredet flere alternative organisasjonsformer. Rapporten slår fast at det er et uttalt behov for endring og utvikling av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Blant annet må de statlige virksomhetene og deres behov få en sterkere stemme, og virksomhetene må få økt rom til å ivareta lokale behov og egenart i utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen, står det i rapporten.

- Jeg er positiv til det arbeidet KMD har igangsatt. Det er viktig at vi får en profesjonell arbeidsgiver i staten som er mer frikoblet fra partipolitikken enn hva som er tilfellet med dagens system. Vi er fornøyd med at rapporten konkluderer med at politikerne må tørre å gi arbeidsgiverne et større ansvar, og redusere den daglige påvirkningen i gjennomføringen. Ikke minst er Akademikerne opptatt av at de statlige virksomhetene må trekkes mer inn i utformingen av fremtidens arbeidsgiverpolitikk. Jeg mener at anbefalingene i rapporten ikke i tilstrekkelig grad følger opp den gode analysen, men håper dette blir gjort i prosessen KMD nå skal inn i, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Akademikerne vil være en konstruktiv bidragsyter i den videre prosessen.

- Jo mer profesjonell arbeidsgiver er, jo bedre er det for arbeidstakerne. Vi er begge tjent med at de tjenestene staten leverer til befolkningen er av høy kvalitet. Det krever dyktige medarbeidere og en god arbeidsgiverpolitikk, sier Kvam.

 

Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen - Rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet