Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten

Publisert 

Et partssammensatt utvalg bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne har levert en ny utredning om et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten.

Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten
Anders Kvam

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne ble i hovedoppgjøret 2016 enige om at et modernisert lønns- og forhandlingssystem skal implementeres i mellomoppgjøret i 2017. Som et ledd i det arbeidet foreligger det nå en utredning fra et partssammensatt arbeid. Rapportens fokus er på moderniserte modeller for lønnssystemet og tvisteløsning.

Utredningen skisserer hovedmodeller for hvordan et fremtidig lønnssystem kan utformes gitt premissene i hovedtariffavtalen. Der er det avtalt at de sentrale parter skal avtale den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret, men fordelingen av all økonomi skal forhandles av lokale parter i virksomhetene.

– Akademikerne hadde håpet at man i utredningen kunne synliggjort klarere anbefalinger og forslag. Prosessen har likevel vært positiv, og vi ser frem til det videre arbeidet med å få på plass et modernisert lønns- og forhandlingssystem , sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Akademikernes syn er at et lønnssystem med sentrale normeringer begrenser de lokale partenes handlefrihet, og er dermed ikke forenlig med premisset om at all økonomi skal forhandles lokalet.

- Vi mener denne handlefriheten er viktig for å få et lønnssystem som bygger opp rundt den enkelte virksomhets mål, sier Anders Kvam.

Partene vil fortsette arbeidet med de videre detaljene i det moderniserte lønns- og forhandlingssystemet fram mot mellomoppgjøret. Utredningen vil ligge til grunn for dette, og protokolltilførselen i hovedtariffavtalen vil være førende også i den videre prosessen. Mellomoppgjøret har frist 30. april 2017.

Rapporten kan leses nedenfor.

Les også