Akademikerne stat vil forhandle all lønn lokalt

Publisert 

- Den samlede økonomiske rammen for årets lønnsoppgjør i staten bør forhandles sentralt, men fordelingen må skje gjennom lokale forhandlinger ute i virksomhetene, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.

Akademikerne stat vil forhandle all lønn lokalt
Rikke Ringsrød

Akademikerne overleverte i dag sitt krav nr. 2 i årets hovedtariffoppgjør i staten. Ringsrød understreket ved kravoverleveringen at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester til befolkningen.

Det partsammensatte Holden III-utvalget konkluderte sist høst med at «også i offentlig sektor er det viktig at lønnsoppgjørene bidrar til gode tjenester og høy produktivitet. Lønnsdannelsen må være fleksibel nok til å understøtte en effektiv allokering av arbeidskraften og gi rom for nødvendige strukturelle endringer.»

- Jeg forventer at partene nå følger opp sine anbefalinger i Holden-utvalget. Vi har behov for en reform i det statlige lønns- og forhandlingssystemet. Nå er det for sentralisert og tungrodd. Staten sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sier Ringsrød.

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode tjenester må offentlig sektor moderniseres løpende. En god lønnspolitikk gir mer motiverte medarbeidere, reduserer turnover og minsker presset på privatisering av offentlige tjenester.

Akademikerne vil tallfeste de økonomiske kravene på et senere tidspunkt. Forhandlingene skal sluttføres innen 1. mai.

For mer informasjon, kontakt:

Forhandlingsleder Rikke Ringsrød, Akademikerne stat mob. 952 27 775

Pressekontakt Kenneth Karlsen mob. 976 93 557

Les også