-For få tiltak for å redusere midlertidighet

Publisert 

Akademikerne har levert høringssvar til ny lov om statens ansatte. – Vi er skuffet over at departementet ikke har fulgt opp flere av tjenestemannslovutvalgets forslag for å redusere antall midlertidige stillinger i staten, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

-For få tiltak for å redusere midlertidighet
Anders Kvam

I sitt høringssvar stiller Akademikerne seg kritisk til departementets forslag knyttet til midlertidige ansettelser. Organisasjonen mener at flere av forslagene ikke vil bidra til å redusere bruken av midlertidige stillinger. Når det gjelder bruken av midlertidige ansettelser, er staten en versting, spesielt innenfor universitets- og høgskolesektoren.

- Adgangen til midlertidig ansettelse bør begrenses og harmoniseres med arbeidsmiljøloven i størst mulig grad. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har blant annet foreslått at begrepet «midlertidig karakter» skal forstås annerledes i lov om statens ansatte enn i arbeidsmiljøloven. En slik begrepsforvirring er mildt sagt uheldig, og bidrar ikke til harmonisering, sier Kvam.

Departementet har også foreslått at det fortsatt må være adgang til å ansette midlertidig dersom en statlig virksomhet blir tildelt midler av Stortinget eller fagdepartementet, for å utføre bestemte oppgaver i en periode. Her legger departementet til grunn at dette dekkes av begrepet «midlertidig karakter» i tjenestemannslovutvalgets forslag, men mener likevel det er nødvendig å videreføre dagens lovtekst, som gir adgang til å ansette midlertidig når det er behov for tjenestemannen i et «bestemt tidsrom», slik at loven eksplisitt dekker slike tilfeller.

Akademikerne stiller seg bak tjenestemannsutvalgets forslag, hvor formålet var å begrense midlertidige ansettelser. Departementets forslag følger ikke opp denne intensjonen – snarere tvert imot. Dette gir en langt videre adgang til midlertidige ansettelser i staten enn ellers i arbeidslivet, og det kan ikke vi se at det er behov for, all den tid staten burde begrense bruken av midlertidige stillinger, sier Kvam.

Prinsipielt mener Akademikerne at arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og universitets- og høgskoleloven må harmoniseres ytterligere for å skape et mer oversiktlig regelverk og begrense omfanget av midlertidige ansettelser.

- Jeg synes det er rart at staten på den ene siden legger opp til en streng og god regulering av midlertidighet i arbeidsmiljøloven, mens de selv skal ha større adgang til å ansette midlertidig gjennom eget lovverk for ansatte i staten. Akademikerne skulle derfor ønske at departementet gikk lenger i harmoniseringen enn de har gjort, sier Kvam.

Akademikernes høringssvar - Forslag til ny lov om statens ansatte.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, mob. 932 59 591