Rikslønnsnemnda kan ikke løse konflikten i sykehus

Publisert 

Det er knyttet stor spenning til Rikslønnsnemndas kjennelse i sykehusstreiken, men nemnda kan ikke unnta arbeidstakere fra vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Dermed løses heller ikke konflikten av nemnda.

Rikslønnsnemnda kan ikke løse konflikten i sykehus

Akademikernes fem uker lange streik i sykehus ble avsluttet da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd tirsdag 11. oktober. Innholdet i konflikten mellom Akademikerne og Spekter er vel kjent. Akademikerne forutsetter at arbeidstid ut over Arbeidsmiljølovens grenser, planlegges i kollektivt rullerende planer eller et annet system det er enighet om. Spekter mener arbeidsgiver skal stå fritt til å bestemme arbeidstiden individuelt i kraft av sin styringsrett.

Tvungen lønnsnemd betyr at den nye tariffavtalen mellom Akademikerne og Spekter i sykehus skal fastsettes av Rikslønnsnemnda. Flere kommentatorer peker på at historikken viser at nemnda er konservativ. Noen tar dette til inntekt for at nemnda vil prolongere teksten i den gamle tariffavtalen. Akademikerne mener dette bare kan skje dersom dagens praksis med kollektive, rullerende vaktplaner videreføres.

Om en slik presisering ikke legges inn, løses heller ikke konflikten i sykehus. Dagens sykehusdrift er nemlig helt avhengig av at legene er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Et slikt unntak kan ifølge Arbeidsmiljøloven, bare gis av en landsomfattende fagforening med minst 10.000 medlemmer. Rikslønnsnemda kan altså ikke pålegge arbeidstakere å jobbe ut over Arbeidsmiljølovens grenser. Det vil både være i strid med Arbeidsmiljølovens preseptoriske regler og EUs arbeidstidsdirektiv.

I praksis betyr dette at konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus må løses mellom partene uavhengig av nemnda kjennelse. Det bør både arbeidsgiverne i sykehus og politikerne ta inn over seg.

Det pågår nå en bred debatt om arbeidstidsordningene i Norge. Tidligere i år la det såkalte arbeidstidsutvalget frem sin innstilling. Her foreslås det mer fleksible arbeidstidsordninger dersom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er enige. Sykehuskonflikten blir en viktig test på om arbeidsgiversiden er modne nok til dette.

Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse og Marit Hermansen, president i Legeforeningen.