Ny sykehusrapport mangler svar på sentrale utfordringer

Publisert 

Tillit mellom ledelse og ansatte er avgjørende i utviklingen av sykehusene fremover, understreker Akademikerne i høringssvar.

Ny sykehusrapport mangler svar på sentrale utfordringer

Før jul la Kvinnsland-utvalget frem sin rapport «Organisering og styring av Spesialisthelsetjenesten». Utvalget ble nedsatt etter mange års debatt om dagens foretaksmodell.

- Tillit mellom ledelsen og de ansatte er helt avgjørende for at man skal lykkes i å utvikle sykehusene våre videre, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Forrige uke sendte Akademikerne inn sine innspill til rapporten. Sollien mener den ikke presenterer gode nok svar på utfordringene i sykehussektoren.

- Det er mange svakheter ved dagens organisering. Ansatte er frustrerte over lag på lag med ledelse, og at beslutninger tas langt fra der pasientbehandlingen faktisk skjer. Dette rammer kvalitet og pasientsikkerhet, sier Sollien.

Splittet utvalg

Kvinnsland-utvalgets mandat innebar blant annet å se på de regionale helseforetakene. Utvalget er imidlertid delt på dette og andre sentrale spørsmål.

- Akademikerne mener at man bør beholde styrene på sykehusnivå. Dersom man fjerner disse fratar man sykehusene lokal beslutningsmyndighet. Allerede i dag er maktkonsentrasjonen for stor: For mange beslutninger fattes av de fire regionale direktørene på toppen – uten tilstrekkelig åpenhet, sier Sollien.

Spesialisthelsetjenesten står foran store oppgaver og krav i årene som kommer.

- Det er behov for nye grep for å sikre innbyggerne høy kvalitet på tjenestene i årene fremover. Tilgang på kompetente ansatte, gode IKT-systemer og oppgradering av bygg og utstyr vil i tillegg kreve store samfunnsressurser.

Akademikernes høringssvar kan leses nedenfor.

Se også Helse- og omsorgsdepartementet,  NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Les også