Akademikerne enig med Oslo kommune

Publisert 

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver om årets lønns-oppgjør i Oslo kommune. Medlemmene får et tillegg på 1,7 prosent, minimum 6.500 kroner, på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai i år.

Akademikerne enig med Oslo kommune
Erik Graff

Oppgjøret gir en samlet lønnsvekst på ca. 2,7 prosent i 2015, og endte dermed på linje med oppgjørene i privat sektor og offentlig sektor for øvrig.

- Akademikerne mener lønnsoppgjøret i Oslo bør gjennomføres lokalt ute i den enkelte bydel og etat, og ikke sentralt på Rådhuset. Fordi den disponible rammen i år var lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo kommune.

Graff forventer at kommunen nå følger opp regjeringens signaler om å fornye og modernisere offentlig sektor.

- Hovedtariffoppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet i kommunen. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av kommunale tjenester, sier Graff.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Forhandlingsleder Erik Graff, Akademikerne i Oslo kommune mob. 907 91 124

 

Les også