Lønn KS

Publisert 

Den årlige rapporten fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK) som ble offentliggjort 6. mars viser en årslønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,1 %.

Utvalget utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk i årets lønnsoppgjør. Statistikken er basert på PAI-registeret og omfatter kun arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA).

Arbeidstakere i konkurranseutsatte virksomheter omfattet av SGS 1701dekkes i eget kapittel. 

Noen hovedtall 

Alle 

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2011 til 2012 for ansatte i KS-tariffområde var 4,1%. Lønnsglidningen var 0,7% og lønnsoverhenget til 2013 på 2,5%. 

Stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 

For stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 var gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,1%. Lønnsoverhenget til 2013 er på 2,7.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjeneste i kapittel 4 fra 01.12.2011 til 01.12.2012 var 6,2%. 

Lektorene 

I fjorårets tariffoppgjør prioriterte Akademikerne lektorene i de sentrale lønnsforhandlingene.

TBSK rapporten viser at denne gruppen fikk den beste lønnsveksten blant undervisningspersonalet.

Vekst i månedsfortjenesten var 6,5 % for lektor med tilleggsutdanning. 

Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse 

Årslønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 5,0% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 og 4,8% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2012 er på 1,5% for stillinger lønnet etter kapittel 5 og 1,4% for stillinger lønnet etter kapittel 3.4.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjenesten for de med kun lokal lønnsfastsettelse var fra 01.12.2011 til 01.12.2012 på 5,1% i kapittel 5 og 5,0 % i kapittel 3.4. 

Identiske personer 

Med identiske personer menes her personer som var ansatt både per 01.12.2011 og 01.12.2012.

For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 6,5% fra 01.12.2011 til 01.12.2012. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 6,0%, 6,7% og 5,5% 

Kjønn 

Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for kvinner økte fra 01.12.2011 til 01.12.2012 med 6,1%, mens den for menn økte med 5,5%.

Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom kvinner og menn hadde hatt samme fordeling over stillingskoder, ville kvinners månedsfortjeneste vært 98% av menns.

Les også