Skatteoppkreverfunksjonen

Publisert 

Akademikerne stat og Akademikerne kommune møtte i dag i Finansdepartementet vedr. overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten.

Skatteoppkreverfunksjonen

Finansdepartementet informerte om status i saken.

Saken er til offentlig høring med frist satt til 2. mars 2015.

Saken planlegges fremlagt for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, medio mai 2015.

Finansdepartementet ønsket i møtet å nedsette en samarbeidsgruppe for å forberede arbeidet, som vil få vesentlige personalmessige konsekvenser.

Akademikerne avviste invitasjonen til partssammensatt arbeid på nåværende tidspunkt grunnet at det vil foregripe både høringen og stortingsbehandlingen. De øvrige parter på arbeidstakersamtiden samt KS og Oslo kommune avviste invitasjonen på samme grunnlag.