Rapport fra kommunesektoren

Publisert 

Den årlige rapporten fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK) viser en årslønnsvekst fra 2013 til 2014 på 3,1 prosent.

Rapport fra kommunesektoren

TBSK (Det Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalg for Kommunesektoren) er et partssammensatt utvalg hvor KS, LOK, YS-K, Unio og Akademikerne er representert. Utvalget utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk for årets lønnsoppgjør. Statistikken er basert på PAI-registeret og omfatter kun arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen.

Noen hovedtall

Alle
Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2013 til 2014 for ansatte i KS- tariffområde var 3,1%. Lønnsglidningen i 2014 var 0,5% og lønnsoverhenget til 2015 er 1,8%.

Stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4
For stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 var gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2013 til 2014 på 3,0%. Lønnsoverhenget til 2015 er 1,9%.
Tallene for årslønnsvekst og lønnsoverheng er påvirket av at skolesektoren streiket i 2014.

Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse
Årslønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 4,3% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 og 3,8% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2012 er på 1,2 % for stillinger lønnet etter kapittel 5 og 1,8 % for stillinger lønnet etter kapittel 3.4.

Identiske personer
Med identiske personer menes her personer som var ansatt både pr 1.12.2013 og pr. 1.12.2014. Den ansatte er teknisk sett knyttet til et gjeldende kapittel i 2013 og hvilket som helst kapittel i 2014.

For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 5,0% fra 1.12.2013 til 1.12.2014. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 4,9%, 5,0% og 4,7%.

Les også