Rapport for kommunesektoren

Publisert 

Den årlige rapporten fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK) viser en årslønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,3 prosent.  

Rapport for kommunesektoren

TBSK (Det Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalg for Kommunesektoren) er et partsammensatt utvalg hvor KS, LOK, YS-K, Unio og Akademikerne er representert. Utvalget utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk for årets lønnsoppgjør. Statistikken er basert på PAI-registeret og omfatter kun arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen. 

Noen hovedtall

Alle
Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2010 til 2011 for ansatte i KS- tariffområde var 4,3%. Lønnsglidningen var 0,5% og lønnsoverhenget til 2012 er 0,7%.
 
Stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4
For stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 var gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,2%. Lønnsoverhenget til 2012 er 0,7%.
 
Gjennomsnittlig endring i månedsfortjeneste kapittel 4 fra 1.12.2010 til 1.12.2011  var 2,3% (justerte tall).
 
Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse
Årlønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 5,2% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 og 4,9% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2012 er på 1,4 % for stillinger lønnet etter kapittel 5 og 1,2 % for stillinger lønnet etter kapittel 3.4.
 
Gjennomsnittlig endring i månedsfortjenesten for de med kun lokal lønnsfastsettelse fra 1.12.2010 til 1.12.2011 var på 4,9 % i kapittel 5 og 4,4% i kapittel 3.4 (justerte tall).
 
Identiske personer
Med identiske personer menes her personer som var ansatt både pr 1.12.2010 og pr. 1.12.2011. Den ansatte er teknisk sett knyttet til et gjeldende kapittel i 2010 og hvilket som helst kapittel i 2011.
 
For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 3,2% fra 1.12.2010 til 1.12.2011. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 4,3%, 3,0% og 5,0%. 
 
Kjønn
Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for kvinner fra 1.12.2010 til 1.12.2011 økte med 2,6% mens den for menn økte med 2,7%.
 
Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom kvinner og menn hadde hatt samme fordeling over stillingskoder, ville kvinners månedsfortjeneste vært 97 % av menns.
 
Interesserte kan lese mer om lønnsvekst og hva som påvirker den i teksten og tabellene i rapporten. Rapporten gir også et innblikk i hva som har skjedd i tariffoppgjørene i de enkelte år f.o.m. 1991.

 

KS: TBSK: Lønnsvekst i KS' tariffområde 2011

Les også