2016 - Foreløpig rapport fra TBU

Publisert 

Teknisk beregningsutvalg la mandag 22. februar frem foreløpig rapport om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016. Utvalget (TBU) ligger under Arbeids- og sosialdepartementet, og består av representanter for partene i lønnsoppgjørene, i tillegg til sekretariatsressurser fra SSB og myndighetene.

2016 - Foreløpig rapport fra TBU

Utvalgets oppdrag er å komme frem til omforent tallgrunnlag for lønnsoppgjørene.

TBUs foreløpige rapport anslår årslønnsveksten i 2015 i de største forhandlingsområdene til i gjennomsnitt om lag 3 prosent. For lønnstakere under ett legger utvalget til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2014 til 2015 var 2,8 prosent. Årslønnsveksten varierte fra 2 ½ til 3,3 prosent i de store forhandlingsområdene, mens lønnsveksten i finanstjenester (bank og forsikring) er anslått til 4,2 prosent.

I industrien er lønnsveksten foreløpig anslått til om lag 2 ½ prosent samlet sett for NHO-området. På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, ble lønnsveksten samlet for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-området anslått til 2,7 prosent ved mellomoppgjøret i 2015.

Lønnsoverhenget til 2016 anslås i gjennomsnitt til om lag 0,7 prosent i de største forhandlingsområdene. For hovedområdene varierer anslagene fra 1/2 prosent for ansatte i staten og i Spekter-virksomheter til 1,2 prosent i finanstjenester.

TBU anslår en gjennomsnittlig komsumnprisvekst på omlag 2,5 prosent fra 2015 til 2016. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2016 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, oljeprisen og elektrisitetspriser.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var i 2015 anslagsvis 37 prosent høyere enn et handelsvektet gjenomsnitt av våre handlespartnere i EU, 10 prosentpoeng mindre enn året før.

Sysselsettingen økte med 0,6 prosent i 2015, noe mindre enn i de foregående fire årene. I løpet av det siste året har sysselsettingen i tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass falt betydelig med vel 6 prosent. Samlet er sysselsettingen i industrien redusert med vel 2 prosent. Derimot økte sysselsettingen i bygg og anlegg med 2,6 prosent. Sysselsettingsraten falt også i 2015, og nivået er betydelig lavere enn før finanskrisen. Arbeidsledigheten økte gjennom året og ledighetsraten (AKU) var i 4. kvartal 2015 på 4,6 prosent. Gjennomsnittlig arbeidsledighet for 2015 var 4,4 prosent, opp fra 3,5 prosent i 2014. Andelen registrerte helt ledige er noe lavere enn ledigheten ifølge AKU. I gjennomsnitt for 2015 var den registrerte ledigheten 3,0 prosent.

 

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU),lenke.

Les også