2015 - Foreløpig rapport fra TBU

Publisert 

Teknisk beregningsutvalg la mandag 16. februar frem foreløpig rapport om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Utvalget (TBU) ligger under Arbeids- og sosialdepartementet, og består av representanter for partene i lønnsoppgjørene, i tillegg til sekretariatsressurser fra SSB og myndighetene.

2015 - Foreløpig rapport fra TBU

Utvalgets oppdrag er å komme frem til omforent tallgrunnlag for lønnsoppgjørene.

TBUs foreløpige rapport viser at for de fleste tariffområdene har lønnsveksten i 2014 blitt noe lavere enn anslaget som ble gitt i frontfagsforhandlingene tidlig på året. For frontfaget antok partene at både industriarbeidere og industrifunksjonærer (og dermed frontfaget totalt) skulle ende på 3,3 prosent lønnsvekst etter sentrale og lokale forhandlinger i 2014. Foreløpig fasit for lønnsvekst for hovedgruppene i industrien er imidlertid 3 1/4 pst for funksjonærene, 3 pst for arbeiderne og 3 1/4 for industrien samlet.

De store offentlige tariffområdene har i følge TBU hatt en årslønnsvekst mellom 3 og 3,4 pst i 2014. KS har lavest samlet vekst, noe som i stor grad skyldes lærerstreiken og sent virketidspunkt for lønnstilleggene for gruppene i undervisningssektoren. Helseforetakene (tariffområdet 10 i Spekter) ligger foreløpig høyest av de offentlige områdene, med 3,4 pst årslønnsvekst. For øvrig har Virkebedrifter i varehandelen denne gangen hatt høyest lønnsvekst, med 3,5 pst – mens finansnæringen har den laveste, med 2,9 pst. Nedgang i bonusutbetalinger i finans og endret sammensetning av arbeidskraften i varehandel antas å ha bidratt til dette.

Lønnsoverhenget til 2015 anslås i gjennomsnitt til om lag 1,4 prosent i de største forhandlingsområdene. For hovedområdene varierer anslagene fra vel 1 prosent for industriarbeidere i NHO-bedrifter og ansatte i Virke-bedrifter i varehandelen, til 2 prosent for statsansatte.

På overordnet nivå er det verdt å merke seg nivået på timelønnskostnadene relativt til sammenliknbare land. Dette har betydning for konkurranseevnen i privat sektor, og dermed ”lønnsevne” i alle tariffområdene – gjennom frontfagsmodellens kobling til konkurranseutsatt sektor. I 2012 var timelønnskostnadene i industrien i Norge beregnet å være 69 prosent høyere enn hos handelspartnerne i EU. Reviderte tall og endret kildegrunnlag reduserte forskjellen til 57 prosent. I 2014 er forskjellene i følge TBU ytterligere redusert – og de gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri anslås å være 47 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU.

TBU anslår en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2 1/4 prosent fra 2014 til 2015. Det er en betydelig usikkerhet i anslaget – spesielt knyttet til utviklingen i kronekurs, oljepris og elektrisitetspriser.

Foreløpig rapport fra TBU (ekstern lenke til regjeringen.no)

TBU: Foreløpig rapport 2015

Les også