2012 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene

Publisert 

Endelig rapport fra TBU er nå ferdig. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, priser og konkurranseevne.

2012 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, priser og konkurranseevne.

Siden foreløpig rapport ble lagt fram i februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn og for lønn etter utdanning. Dessuten legges det fram statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for personer. 

Utvalget anslår veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2010 til 2011 for ansatte i de største forhandlingsområdene til 4,3 prosent. For lønnstakere under ett anslår utvalget lønnsveksten til 4,2 prosent. 

Lønnsoverhenget til 2012 i de største forhandlingsområdene anslås1 i gjennomsnitt til 1,0 prosent. Dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn til 2011. 

Tabell 1. Årslønnsvekst fra 2010 til 2011 og lønnsoverheng til 2012 i noen forhandlingsområder

  Lønnsvekst i prosent fra 2010 til 2011 Lønnsoverheng i prosent til 2012 
Industriarbeidere i NHO-bedrifter  4,4  1,3 
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter  4,7  1,8 
NHO-bedrifter i industrien i alt  4,6 
Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel  3,6  1,0 
Finanstjenester  4,9  1,3 
Statsansatte  4,2  1,1 
Kommuneansatte  4,3  0,8 
Ansattei Spekter-bedrifter utenom helseforetakene  4,1  1,2 
Ansatte i helseforetakene  4,0  0,8 

Pressemelding fra Arbeidsdepartementet, lenke. 

 

Les også