Krav om økt kompetanse i skolen

Publisert 

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, støtter regjeringens forslag om krav til kompetanse i de fag lærerne faktisk underviser i.

Krav om økt kompetanse i skolen

Kunnskapsdepartementet har fremmet et forslag om innføring av kompetansekrav for undervisning i skolen. Dagens system sikrer ikke at lærerne har kompetanse i de fag de faktisk underviser i.

KS er negative til forslaget, og mener det kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis. 

Paulsen uttaler til NRK: - Vi vet av erfaring at kommunene ikke sørger for fagkompetanse før de blir tvunget til det, sier hun. 

Akademikerne og Norsk Lektorlag er helt samstemte i denne saken, Akademikerne skriver blant annet i sin høringsuttalelse: 

Kompetanse for undervisning
Akademikerne er positive til forslaget om at kravet om faglig kompetanse skal gjelde ved undervisning i et fag og ikke bare ved tilsetting. Dette er et nødvendig og viktig grep for å sikre elevene best mulig undervisning og heve kvaliteten i norsk skole.
Kompetansekravene bør knyttes til det enkelte fag og innføres for alle fag på alle trinn. Akademikerne mener det bør stilles krav til det faktiske innhold i utdanningen og ikke bare til antallet studiepoeng. Det må skilles mellom studiepoeng i didaktikk/pedagogikk og studiepoeng i det faktiske undervisningsfaget. Slik kan vi sikre at de som underviser i skolen får en trygg faglig plattform. 
Kompetansekrav i alle fag
Formålet med de økte kompetansekravene er å sikre elevene faglig god undervisning. Akademikerne synes derfor det strider mot hensikten når departementet ikke foreslår at disse økte kompetansekravene skal gjelde alle skolens fag. 
Akademikerne vil advare mot en utvikling hvor ulike fag vurderes ulikt i forhold til kompetansekrav til dem som underviser i fagene. Fag som naturfag, samfunnsfag, kunstfag og historie er også viktige. Behovet for fagkompetanse hos lærerne i disse fagene er like stort som i fagene norsk og matematikk. Systematisk lavere fagkompetanse hos dem som underviser i enkelte fag vil på lengre sikt bidra til å gi disse fagene et b-stempel.

 

Krav om økt lærerkompetanse - sak fra NRK

Kjemper mot økte krav til lærernes kompetanse - Sak fra Kommunal Rapport