Akademikerne ønsker mer satsing på sterke fagmiljøer

Publisert 

Akademikern har fire hovedbekymringer for kvaliteten i norsk høyere utdanning: At det ikke satses nok på sterke fagmiljøer, at det ikke satses nok på studentpraksis, at det er for mange langvarig midlertidig ansatte, og at gratisprinsippet er i fare.

Akademikerne ønsker mer satsing på sterke fagmiljøer

Lise Lyngsnes Randeberg, nestleder i Akademikerne og Tekna-president, stilte i høring i Kirke- utdannings og forskningskomiteen om Stortingsmelding Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Akademikerne er enig i mange av de vurderingene som gjøres i meldingen, men skulle ønske at den var mer forpliktende.

En rapport NIFU skrev for Akademikerne i 2016 finner at siden kvalitetsreformen ble innført i 2004 har sett en veldig vekst i antall masterprogram. Den finner også et stort sprik i kvaliteten mellom de ulike programmene – både når det kommer til antall ansatte per student og forskningskompetanse knyttet til hver enkelt utdanning.

- Det bekymrer oss. Vi lurer på om institusjonene er flinke nok til å prioritere utdanningene der de kan tilby høy kvalitet. Vi vil oppfordre komiteen til å være tydelig i sin innstilling på viktigheten av at institusjonene selv tar ansvar for kvaliteten i masterprogrammene,

Praksis er viktig for å bedre forståelsen for faget gjennom at studentene kommer i kontakt med arbeidslivet og ser anvendelsen av teorien de lærer på studiet.

-Det har etter hvert blitt svært vanskelig for mange studenter i teknologi å finne relevante praksisplasser. Her trenger man enten et samarbeid med bedriftene for å skaffe praksisplasser, eller så må man jobbe for mer praksis integrert i studiet. sa Randeberg.

Det er de ansatte som skal levere kvaliteten og derfor mener Akademikerne at institusjonene må bli flinkere til å bruke hele verktøykassa for å beholde og tiltrekke seg de beste hodene, og man må gjøre noe for å bekjempe den store langvarige midlertidigheten i sektoren.

- Det nye lønnssystemet i Staten vil være et viktig strategisk verktøy for å få bedre rekruttering til sektoren. Så synes vi det er uforståelig at meldinga ikke har noen tiltak for å redusere bruken av midlertidighet. Skal vi redusere midlertidigheten må loven endres og unntaksbestemmelsene UH-sektoren revurderes, sa Randeberg.

Akademikerne synes det er bra at meldinga ser på internasjonalisering som en viktig forutsetning for kvalitet. Men det blir litt hult når vi vet at regjeringspartiet Høyre går inn for skolepenger for internasjonale studenter.

- KUF-komiteen må ta ansvar i dette spørsmålet og presisere i sine merknader til meldingen at gratisprinsippet er en grunnstein i norsk høyere utdanning og ikke skal rikkes ved, heller ikke for internasjonale studenter, sa Randeberg.