Utdanning - en forutsetning for læringslivet

Publisert 

Kompetanse handler om mer enn utdanning. Mye av det vi kan, lærer vi i arbeidslivet. Men det betyr ikke at utdanning får mindre betydning: De som har høy utdanning er nemlig de som lærer mest på jobben.

Utdanning - en forutsetning for læringslivet

Debattinnlegg i Adresseavisen 2. april av Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, Espen Solberg og Kyrre Lekve, NIFU

Hvor har du egentlig lært det du kan i dag? Hvis du tenker at du har lært mye gjennom jobben, er du i godt selskap. En rekke internasjonale undersøkelser viser at Norge og de øvrige nordiske landene har en høy grad av læring i arbeidslivet. Norge og Finland er på topp i Europa når det gjelder andel arbeidstakere som oppgir at de lærer nye ting i jobben. Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning (NIFU) har gjort en undersøkelse blant 12 000 norske arbeidstakere. Her framgår det at åtte av ti arbeidstakere med lang høyere utdanning har et læringsintensivt arbeid, mot under halvparten blant dem med kun grunnskole.

PIAAC-undersøkelsen, OECDs undersøkelse av voksnes ferdigheter, viser at norske voksne har høye ferdigheter sammenliknet med andre land. Her gjør vi det altså bedre enn i PISA, hvor norske elever som kjent skårer middels. Kompetansen er særlig høy blant nordmenn over 25 år. Dette har fått enkelte til å hevde at arbeidslivet skaper mer læring enn utdanningssystemet.

Utdanning gir mer læring
Her er det dog ingen motsetninger. NIFUs undersøkelser viser at de med høy utdanning også er de som er mest involvert i læring i arbeidslivet – både gjennom den daglige læringen på arbeidsplassen og gjennom interessen for kurs og videreutdanning.

NIFUs studier av 800 norske og svenske bedrifter har sett på hvordan læring foregår og hvilke faktorer som påvirker læring. En konklusjon er klar: Jo flere som har høyere utdanning, desto mer læring finner man. Det er derfor nærliggende å anta at høyere utdanning gjør det lettere å ta til seg ny kunnskap når man er ute i arbeidslivet.

Utdanning skaper læring
Hva betyr dette for utdannings- og kompetansepolitikken? For det første betyr det at læring i arbeidslivet ikke må betraktes som et rent alternativ til høyere utdanning. Utdanning og arbeid er nemlig komplementære og gjensidig forsterkende læringsarenaer. For det andre tyder NIFUs og andre undersøkelser på at ansatte med høy utdanning bidrar til å skape en kultur for læring og kunnskapsspredning. Derfor må vi unngå et arbeidsliv med vanntette skott mellom praktikere og akademikere.

For det tredje må vi huske at utdanning handler om mer enn fagkompetanse. Vi må i større grad anerkjenne at høyere utdanning gir en generell evne til omstilling og læring. Det er en evne som både utdanningssystemet og arbeidslivet må legge vekt på.

Ingen vet med sikkerhet hva slags kompetanse som blir sentral i framtidens arbeidsliv. Det som derimot er sikkert, er at vi vil trenge mennesker som har evnen til å omstille seg. Alt tyder på at den evnen henger sammen med høy utdanning.