Innspill til strategi for kompetansepolitikk

Publisert 

Akademikerne deltok i dag på konferansen "Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk" i regi av Vox og Kunnskapsdepartementet.

Innspill til strategi for kompetansepolitikk
Anne Folkvord, organisasjonssjef i Akademikerne

Akademikerne er positive til at Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med en samlet strategi for kompetansepolitikk. Norge har mye å hente på å se helhetlig på kompetansepolitikken og å utvikle strategier som tar høyde for behovene i arbeidsmarkedet fremover.

Organisasjonssjef Anne Folkvord holdt Akademikernes innlegg på konferansen.

Akademikerne la i sitt innlegg og i sitt skriftlige innspill vekt på tre punkter:

  • Vi må se akademikeres betydning for læring og innovasjon på arbeidsplassene.

I konkurranseutsatt sektor er det en tydelig sammenheng mellom økt bruk av akademikere i næringene og vekst i produktivitet og konkurranseevne. I perioden 2008-2013 har det vært vekst i andelen akademikere innenfor alle næringer i konkurranseutsatt sektor. Veksten har vært sterkest der akademikerandelen i utgangspunktet var lavere. (Menon-publikasjon nr 36/2014).

  • Vi må styrke enkelte utdanninger, ikke minst på IKT-feltet.

Norge trenger en sterk satsing på IKT på utdanningssiden for ikke å havne i bakevja. En slik satsing må starte allerede i grunnskolen og gå gjennom hele utdanningsløpet. Akademikerne er opptatt av at skolen må ha kompetanse og ressurser til å legge et tilstrekkelig grunnlag for IKT-forståelse og -interesse. I tillegg til å styrke høyere utdanning og satse på videre- og etterutdanning for personer som allerede jobber med IKT i yrkeslivet.

  • Vi må bli flinkere til å ta i bruk innvandreres kompetanse.

Situasjonen fører til at Norge går glipp av mye verdifull kompetanse, samtidig som innvandrerne ikke får de mulighetene de burde ha fått. Resultatet for Norge er både tapte inntekter og høyere utgifter. Flere tiltak er satt i verk, men Akademikerne etterlyser en styrket innsats for å lette prosessen med godkjenning av utenlandsk utdanning.