Innspill til høring om langtidsplanen for forskning

Publisert 

Akademikerne har sendt innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Akademikerne er tilfreds med at langtidsplanen gjeninnfører målet om at forskningsinnsatsen skal ligge på tre prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2030.

Innspill til høring om langtidsplanen for forskning
Knut Aarbakke

Det er også positivt at regjeringen tallfester at de offentlige FoU-investeringene skal opp til én prosent av BNP innen en femårsperiode. For å møte utfordringene knyttet til økt produktivitet og konkurransekraft er det også viktig at næringslivet øker sin satsing på forskning.

- Vi er fornøyde med at langtidsplanen gjeninnfører treprosentmålet, men vi trenger flere grep for å utløse mer forskning i næringslivet. I tillegg er SkatteFUNN og BIA viktige incentiver som må styrkes, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Følgende må etter Akademikernes mening prioriteres:

  • Den frie prosjektstøtten for å fremme banebrytende forskning må økes
  • Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet må styrkes. Dette er sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).
  • Satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon må trappes opp slik at vi får lagt et bredere grunnlag for verdiskaping, blant annet gjennom å styrke Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Les hele innspillet i dokumentet under.

 

Les også