Dag Berild mottok Akademikerprisen 2016

Publisert 

På Akademikernes høstkonferanse mottok Dag Berild årets Akademikerpris for sin sin forskning og forskningsformidling om antibiotikaresistens. Han fikk prisen fra juryleder for Akademikerprisjuryen, Curt A. Lier, president i Juristforbundet.

Dag Berild mottok Akademikerprisen 2016
Dag Berild mottar Akademikerprisen 2016 fra juryleder Curt A. Lier

Juryen besto, foruten Lier, av Jon Helle fra Legeforeningen, Dag Waaler fra Tekna og Gro Elisabeth Paulsen fra Norsk Lektorlag.

Juryens begrunnelse
Akademikerprisens formål er å hedre norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet, for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling, og for å oppmuntre til videre innsats.

Dag Berild har gjennom sin forskning og forskningsformidling bidratt til å sette antibiotika-resistens på dagsorden. Med sin stemme i offentligheten har han økt forståelsen for hva slags konsekvenser resistente bakterier vil få. Berild er førsteamanuensis på infeksjonsmedisinsk avdeling ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo og professor på institutt for naturvitenskapelige helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har forsket på antibiotika-resistens i over 20 år. Da Berild først begynte å forske på emnet ble han av kollegaer møtt med lett undring over valg av tema. Han var tidlig ute med å forutse at antibiotika-resistens vil bli en utfordring også i Norge.

Fortsetter dagens utvikling med økende antibiotika-resistens, vil ikke antibiotika lenger kunne ta livet av bakterier. Da kan noe så enkelt som en urinveisinfeksjon bli dødelig. Antibiotika er også livsnødvendig ved mange standardoperasjoner. En slik utvikling vil få dramatiske konsekvenser for vår helse.

Berild har vært en viktig drivkraft for at det i dag arbeides systematisk med å redusere bruken av antibiotika – og for at både politikere, helsemyndigheter og ansatte i helsetjenesten nå viser handlekraft.

Berild leder for tiden forskningsgruppenRasjonell antibiotikabehandling. Gruppens overordnede mål er å bidra med forskning for å forbedre antibiotikabruken slik at man kan hindre eller utsette utvikling av antibiotikaresistens - og bevare antibiotika som virksomme midler.

Ikke bare gjennom sin forskning, men også ved å engasjere seg i den offentlige debatten, tar Berild et viktig samfunnsansvar. Han minner hele tiden helsemyndighetene, politikere og ansatte i helsetjenesten om at antibiotika-resistente bakterier utgjør en stor trussel for verdens befolkning og er et globalt folkehelseproblem. Berilds akademikerstemme har vært tydelig og har medvirket til at myndighetene nå har tatt denne problematikken på alvor. Resistens er ikke lenger en fremtidig trussel – det er en realitet som observeres overalt i verden.

Juryen mener at Berilds forskning, og hans bidrag til å sette en av de store samfunnsutfordringene på dagsorden, gjør ham til en verdig vinner av Akademikerprisen 2016.