-Etterlengtet satsing på kvalitet i høyere utdanning

Publisert 

Ekspertgruppen som har utredet ny finansieringsmodell for universiteter og høgskoler la onsdag frem sin anbefaling. - Utviklingsavtalene som foreslås mellom lærestedene og departementet om kvalitet, samspill med næringsliv og profil er noe Akademikerne har etterlyst lenge. Vi mener utviklingskontraktene er et viktig grep for å heve kvaliteten på både forskning og utdanning i Norge, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

-Etterlengtet satsing på kvalitet i høyere utdanning
Knut Aarbakke

Ekspertgruppen foreslår å beholde hovedlinjene i dagens finansieringssystem, men vil øke premieringen av læresteder og studenter som fullfører grader på normert tid. I tillegg anbefaler de at det innføres flerårige utviklings-, kvalitets-, og profilavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon. Kvalitet og fremragende forskning og utdanning er ambisjonen bak ekspertgruppens forslag.

- Når slike avtaler kobles med en bevilgning på opptil fem prosent budsjettet, vil det gi sterke incentiver til institusjonene for å prioritere områder der de har potensial for å være best. Det er avgjørende at Norge dyrker sterke fagmiljøer med mål om å bli verdensledende. Dette krever mer spissing og mindre bredde, Her er ikke institusjonene tøffe nok i dag, sier Aarbakke.

Utvalget foreslår også sterkere incentiver for utveksling av studenter, lærere og forskere, samt til deltakelse i EU-programmer. Videre styrkes incentivene for FOU-samarbeid med næringslivet gjennom skatteFUNN.

- For å nå målet om en forskningsinnsats på tre prosent av BNP er det viktig at vi både klarer å hente ut mer fra EU-programmene som Horisont2020 og at næringslivet satser mer på forskning enn i dag. Både kvalitetsfremmende avtaler og økonomiske incentiver for deltakelse i EU-programmer vil kunne bidra til å gi forskningen et løft, avslutter Aarbakke.