Arrangementer på Solsiden

Oversikt over Akademikernes, medlemsforeningenes og eksterne arrangementer på Solsiden Brasserie. Merk at programmet vil oppdateres jevnlig og kan endre seg.

Arrangementer på Solsiden

Program

Solsiden Brasserie ligger på Langbryggen i Arendal og vil være møteplassen for Akademikerne gjennom hele uken.


Tirsdag 15. august

12.00 - 13.00
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Akademikerne og Econa

Kompetansepåfyll for høyt utdannede - undervurdert og glemt?

Ny teknologi og kunnskap vil endre norsk arbeidsliv radikalt. Kompetanse er mer enn noen gang ferskvare: Vi må lære gjennom hele karrieren. Regjeringen og partene har i fellesskap laget en nasjonal kompetansepolitisk strategi, men innsatsen ser ut til å hoppe bukk over høyt utdannede. Vi spør: Hvilket behov har akademikere for kompetansepåfyll – og hvordan kan vi sikre dette for fremtiden? 

Deltakere:

 • Kari Sollien, leder i Akademikerne
 • Terje Strøm, partner og sjeføkonom i Ny Analyse
 • Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)
 • Marianne Aasen, stortingsrepresentant Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Ap)
 • Debattleder: Roger Sandum, partner i Corporate Communications

 

13.30 - 14.30
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Econa

Diktanalyse eller personlig økonomi – hva er mest nyttig?

Hva er viktigst for at du skal mestre livet ditt? At du er flink til å analysere dikt, eller at du har kontroll over privatøkonomien din?
Kan vi forsvare at økonomi ikke ligger inne i læreplanene når vi vet at mangel på økonomisk kunnskap skaper gjeldsofre og økte sosiale forskjeller?

Til å debattere dette har vi:

 • Truls Wickholm (A), stortingsrepresentant
 • Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant
 • Ellen Katrine Nyhus, professor Universitetet i Agder
 • Rahman Chaudhry, leder av Elevorganisasjonen
 • Tom Bolstad, adm.dir Econa

Ordstyrer: Roger Sandum, Corporate Communication, tidligere statssekretær i Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet,

 

15.00 - 16.00
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Naturviterne

Politikerdebatt om byens rolle i samfunnsutviklingen

Vi opplever rask vekst i våre byer. Først og fremst i Oslo, men også de store regionsentrene vokser i høy hastighet. I 2017 bruker staten 40 milliarder kroner på distriktspolitikk, men likevel vil folk helst til byen.

På vårt møte ønsker vi å få svar på om dette, distriktspolitikk til tross, er en villet utvikling hos stortingsflertallet, men også om det er en politisk oppgave å styre en flyttetrend som er en del av en større global trend. Og hvis det først er sånn at folk vil bo i byen – Hvorfor utarmes da vår mange små- og mellomstore byer for liv. Det er mye god politikk på papiret og mye kunnskap, men likevel skjer det mange valg ved lokaliseringer hvor det kanskje ikke er først og fremst fagfolk det blir lyttet til. Sykehus, politistasjoner og ikke minst skoler- og campuser spiller en viktig rolle når byen skal defineres – og tross all kunnskap har disse institusjonene sammen med store kjøpesentre en tendens til å havne nær nærmeste store vei. I og med at vi skal til Sørlandet kan byene her stå som et godt eksempel på dette, da mange offentlige institusjoner og næringsarealer er lagt ved E18 fremfor i byen. Hvordan kan politikerne endre dette bildet og hva kan politikerne gjøre for å fremme grønne byer med et rikt servicetilbud og god offentlig infrastruktur på tvers i stedet for dagens situasjon hvor de fleste norske byer har bilen som premissleverandør.

I tillegg vil vi selvfølgelig diskutere den nye stortingsmeldingen om «Bærekraftige byar og sterke distrikt» som behandles i Stortinget nå i mai. Hvor godt treffer denne? Er det verktøyet vi trenger for å skape levende, grønne, gode bysentra.

 

20.30 - 21.30
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Norsk Lektorlag og Tekna

Gir digitalisering bedre læring?

Mens stadig flere skoler blir heldigitale, kommer forskning om betydningen håndskrift og lesing på papir har for god læring. Hvilken plass bør det digitale ha i skolehverdagen? Hvordan ivaretas akademiske krav til vitenskapelighet og grundighet når «all» informasjon er et tastetrykk unna? Er digital dømmekraft intakt, eller utdanner vi verdensmestre i klipp og lim som ikke kan avsløre alternative fakta?
Før arbeidet starter med å videreutvikle digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet i skolen, tar vi debatten.

Hvordan bør innholdet i digitale ferdigheter, videreutvikles?
Det er vedtatt at innholdet i digitale ferdigheter skal videreutvikles som «grunnleggende ferdighet». Hvordan bør digital dømmekraft defineres? Hvordan skal f.eks. programmering vektlegges opp mot digital dømmekraft? Hvilke fag skal ha hovedansvaret? 

Hvordan ser vi for oss et digitalt utdanningssystem i fremtiden?
Utdanningssystemet er i dag analogt strukturert. Hvilke muligheter ligger i omleggingen fra et analogt til et digitalt skolesystem, og hva må vi passe på? Er vi bevisste på hvordan skolen kan være en utviklingsarena for teknologi for fremtidens arbeidsliv?

Hvordan kan teknologene og skole-Norge sammen utvikle god læringsteknologi?
Gode læremidler er ikke bare responsive, men også adaptive. Hvordan kan næringsliv og skole-Norge på en god måte finne samarbeidsformer som fremmer læring og samtidig gir innovasjon for læringsteknologi?

Medvirkende:

 • Rita Helgesen, leder, Norsk Lektorlag
 • Lise Lyngsnes Randaberg, president, Tekna
 • Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT-Norge
 • Christine Korme, direktør digitalisering og fornying, Abelia

 

22.00 - 00.00
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: NSO og ANSA

Studentnachspiel

For femte år på rad inviterer ANSA og NSO til studentnachspiel. I et valgår velger vi å se lengre inn i fremtiden enn bare de neste fire årene. Hvordan blir arbeidslivet de neste førti årene? Blir arbeidsplassene outsourcet til India, eller kommer robotene og tar dem? Og rammes vi akademikere med behagelige, intellektuelle jobber like hardt? Vi stiller spørsmålene, men har morgendagens politiske ledere svarene?

Medvirkende:

Heidi Nordby Lunde (H)
Sveinung Rotevatn (V)
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Marianne Aasen (Ap)

Møteleder: Ola Magnussen Rydje

 

Onsdag 16. august

12.00 - 13.45
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Naturviterne, Veterinærforeningen og Samfunnsviterne

Oppdrift for oppdrett?

Hvordan skape en levedyktig havbruksnæring for fremtiden uten at det går ut over miljø, dyrehelse og allmennhetens rett til naturressurser?

Oljen blir på sikt mindre viktig for norsk økonomi. Oppdrettsnæringen er allerede en av de mest verdiskapende næringene. Potensialet for videre vekst er stort, men hemmes av utfordringer knyttet til miljø, fiskehelse og kamp om naturressurser. Samtidig går debatten om fordeling av verdiskapingen høyt.

Oppdrettsnæringen går med milliardoverskudd, mens lokalsamfunnene avspises med smuler – er det rettferdig? Millioner av fisk dør i merdene hvert år – kan ny kunnskap og teknologi gjøre fisken frisk og skjerme det lokale miljøet rundt merdene? Hvordan sikre retten til vassdrag og havressurser for fellessamfunnet?

Naturviterne, Veterinærforeningen, Samfunnsviterne inviterer til debattmøte om havbruksnæringen under Arendalsuka. Her settes biologi og havrett, miljø og verdiskaping i sammenheng:

 • Hvordan kan teknologi og nye løsninger forebygge sykdom og bidra til redusert medisinbruk?
 • Kan miljøpåvirkningen rundt merdene reduseres?
 • Hva er en rettferdig fordeling av verdiene som skapes med basis i fellesskapets ressurser?
 • Hva skal til for å realisere mulighetene for vekst i den norske oppdrettsnæringen?

 Moderator: Anne Grosvold

12.00     Åpning ved forbundsleder i Naturviterne, Dagfinn Hatløy, og leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson
12.10     Status for næringen - Peder Fiske, seniorforsker, NINA
12.20    «Rammer for vekst? – Organisatoriske og rettslige utfordringer i havbruksnæringen» Tonje Osmundsen, forsker, NTNU Samfunnsforskning
12.30     Medisinbruk og fiskevelferd - Trygve Poppe, veterinær, professor
12.40     Næringens plan for videre bærekraftig vekst - Øyvind Haram, Sjømat Norge
13.00     Paneldebatt med representanter fra MDG (Per Espen Stoknes), H og Ap
13.45    Avslutning ved president i Veterinærforeningen, Torill Moseng

 

14.15 - 15.15
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Akademikerne

Arbeiderpartiet versus Høyre: Hvilket arbeidsliv får velgerne?

Arbeidslivet er i omstilling, den nordiske modellen er under press – og antallet gründere og frilansere vil øke i årene fremover.

Hvilken betydning vil det få for norske arbeidstakere om det blir Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter med makten etter valget?

Deltakere:

 • Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister, Høyre
 • Dag Terje Andersen, Arbeiderpartiet
 • Kari Sollien, leder i Akademikerne

Debattleder: Pål Hellesnes, journalist Klassekampen

 

17.00 – 18.30
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Econa og ANSA

Kvalitet i høyere utdanning og elitestudier

For å hevde oss internasjonalt hevdes det at vi ikke kan konkurrere i NM, men i VM. Selv om enkelte utdanningsinstitusjoner gjør det bra på internasjonale rangeringslister er det langt igjen til toppen. Hva skal til for å få til en topp eliteutdanning i økonomi i Norge?

Medvirkende:

 • Marius Koestler, Operativ leder, Laboremus
 • Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant, Høyre
 • m.fl.

 

Torsdag 17. august

11.30 - 14.00
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Tekna

Usikkerhet om sikkerhet - hvem skrudde av serveren?

Er vi rigget for å håndtere datatrafikk, utvikling, drift og forvaltning av kritisk digital infrastruktur og har vi oversikt over de sårbarheter som foreligger? Har vi en riktig skrudd sammen tilsynsmyndighet?

11.30   Tekna Student "vorspiel" - om sikkerhet og sårbarhet. Tekna studentene møter ungdomspolitikerne. Hvordan ser fremtiden ut? Hva slags samfunn får vi? Kan vi sitte på hver vår tue eller må jus, humaniora og NMT jobbe sammen?

12.15   Kort pause (matservering)

12.30  Debatt: Kritisk digital infrastruktur – hvordan møter vi sårbarheten og sikkerhetsrisikoen i en digitalisert tidsalder.

Medvirkende:

 • Per-Willy Amundsen, Justis- og beredskapsminister (TBC)
 • Olav Lysne, leder av Lysne I og II-utvalget (professor, Simula)
 • Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor Norge
 • Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet
 • Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i NSM
 • Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna
 • Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft (moderator)

 

16.00 - 18.00
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Tannlegeforeningen og Legeforeningen

En fagpolitisk samtale om orale senskader ved kreftbehandling
Hvordan kan vi sammen hjelpe pasientene?

Dagens kreftpasienter får stadig bedre diagnostikk, behandling og prognoser enn tidligere. Dette betyr i mange tilfeller flere behandlingsrunder, lengre behandlingstid, lengre levetid og økt risiko for uønskede bivirkninger og senskader på kort og lang sikt. Faktisk er det slik at rundt 40% av alle kreftpasienter, uansett kreftform, opplever orale komplikasjoner, bivirkninger og senskader. Ofte er disse bivirkningene underrapporterte, underdiagnostiserte og underbehandlede. Orale bivirkninger kan begrense kreftbehandlingens effekt og påvirke pasientens helse, livskvalitet og personlige økonomi lenge etter at kreftbehandlingen er avsluttet.
Tannlegeforeningen, Legeforeningen, Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og helsepolitikere møtes til en tverrfaglig politisk samtale om hvordan vi sammen kan hjelpe denne pasientgruppen.

 

18.00 - 19.30
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Econa og Juristforbundet

Legger vi til rette for skattesnusk?

Norske virksomheter snyter fellesskapet for enorme summer hvert år. Hvor omfattende er egentlig skatteunndragelsene i næringslivet? Er skattereglene for vanskelige og fulle av hull? Er skatteetaten samfunnets byggmester eller pisk? Hvordan kan vi bidra til høyere skattemoral?

Bidragsytere:

 • Henning Holstad, gründer og tidligere politiker
 • Hans Christian Holte, skattedirektør
 • René Ibsen, advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
 • Curt A. Lier, president i Juristforbundet
 • Tom Bolstad, adm. direktør i Econa

Ordstyrer:Are Slettan, Corporate Communication

 

Fredag 18. august

12.00 - 13.00
Sted: Solsiden Brasserie
Arrangør: Akademikerne

Verden i endring – hvilke yrker har vi bruk for i 2030?

Teknologiutvikling og det grønne skiftet betyr nye behov og utfordringer i norske virksomheter. Har vi et næringsliv som vet hvilken kompetanse de trenger i årene fremover? Og har vi politikere som følger med på utviklingen og legger til rette for at vi skal lykkes i omstillingen av Norge?

Deltakere:

 • Ida Lindtveit Røse, leder KrFU
 • Ina Libak, nestleder AUF
 • Anne-Grete Ellingsen, daglig leder i GCE NODE
 • Rolf Røtnes, daglig leder og fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse
 • Kari Sollien, leder i Akademikerne

Debattleder: Kenneth Stubhaug Karlsen