Nyheter fra foreningene i uke 20

Publisert 

Denne uken med nyheter fra Econa, Psykologforeningen og Tekna.

Nyheter fra foreningene i uke 20

Econa: Hvor mye må du jobbe når du har en ledende eller særlig uavhengig stilling?
Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kritiseres ofte for å være for rigide. De er ikke tilpasset et moderne arbeidsliv. Econa ønsker større fleksibilitet i reguleringen av arbeidstid enn dagens regler gir adgang til. Økt fleksibilitet gir hver enkelt bedre mulighet for å tilpasse arbeidssituasjonen til egne behov og hensyn. Samtidig er det viktig med en god balanse mellom arbeidstid og fritid. Det må fortsatt være en øvre grense for samlet arbeidsbelastning over tid.

Les mer her.

Psykologforeningen:Flere voksne får psykologtilbud i kommunen
Stadig flere kommuneansatte psykologer jobber med voksne. Økningen var på 40 prosent fra 2015 til 2016.  Antall psykologer tilsatt gjennom tilskuddsmidlene fortsetter å øke. Psykologene arbeider innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet, viser en ny kartlegging utført av SINTEF. Kartleggingen viser blant annet at det har vært en vesentlig vekst i antall psykologstillinger rettet mot voksne innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. «Økningen har ikke gått på bekostning av målgruppen barn og unge, men kommer i tillegg.», heter det i en oppsummering fra Helsedirektoratet.


Psykologforeningen: Fedrekvota som forsvann
Vi trenger fedrekvota for å beskytte barna våre mot arbeidsgivere som ikke unner fedre tid med barna.

Snart er det valg. Regjeringen har så langt sluppet billig unna med sitt kutt i pappapermisjonen. Etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker, har andelen menn som tar ut mer enn 10 uker permisjon blitt halvert. NHO leder Kristin Skogen Lund sier til NRK at yrkeskarrieren bli mer likestilt dersom vi deler permisjonen mer likt. Pappapermen er viktig. Også for kvinners stilling i arbeidslivet.

Les mer her.


Tekna-initiativ for ledige i Rogaland
Tirsdag 16.mai signeres Rogalandserklæringen i Stavanger. Det er Tekna som har tatt initiativ til å få på plass en forpliktende avtale med KS, NHO og fylkeskommunen for å få flere arbeidsledige i jobb. NITO er også med på «Rogalandserklæringen».

Les mer her.