Pensjonsreformen - dokumenter

Grunnlag - rapport fra pensjonskommisjonen - 2004: 1 Modernisert folketrygd - Bærekraftig pensjon for framtida

St.meld. nr. 12 (2004-2005) Pensjonsreform - trygghet for pensjonene

Stortingsvedtak Vedtak 353, St.meld. nr. 12 (2004-2005) - Pensjonsreform - trygghet for pensjonene

St.meld. nr. 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Dokument nr. 19 (2008-2009) Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap 8. mars 2007 til Stortingets presidentskap om forslag til pensjonsordninger for stortingsrepresentantene m.fl

NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

Rapport fra AFP-utvalget

Ot.prp. nr. 111 (2008-2009) Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

Avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i 2009

Prop. 107 L (2009-2010) A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I

Prop. 6 L (2010–2011) Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

Prop. 19 L (2010–2011) Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) 

Prop. 130 L (2010 – 2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III

Prop. 199 L (2012–2013) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Prop. 202 L (2012–2013) Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)

NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger