Pensjonsreform

Publisert 

Høringsarbeid om uførhet og samordning, evaluering av reformen og mulig reforhandling.

Siste:

Forslag til ny tilpasset uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon har vært på høring, og Akademikerne avleverte felles uttalelse med de andre hovedorganisasjonene til Arbeidsdepartementet 21. august 2013. Høringen kan lastes ned her.

Det har vært et oppfølgingsmøte med departementet, hvor de tilkjennega at de etter samlet gjennomgang av høringsuttalelsene har besluttet å sende forslaget noenlunde uforandret til behandling i Stortinget i løpet av kort tid.

Akademikerne vil sammen med de øvrige hovedorganisasjonene følge opp komitearbeidet der.

 

Historien:

Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i framtiden. I offentlig sektor ble det avtalt å videreføre offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor som i dag, men med de tilpasningene som følger av innføringen av fleksibel alderspensjon i folketrygden og av Stortingets pensjonsforlik fra 2005 (levealdersjustering og indeksering).

Det nye pensjonssystemet innfører regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Det er også mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen.

Arbeidsdepartementet - Pensjonsreformen.

Arbeidsdepartementet - Historien om pensjonsreformen