Ny rapport om tjenestepensjon

Publisert 

En arbeidsgruppe som har utredet handlingsalternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon har overlevert sin rapport til Finansdepartementet. - Rapporten inneholder flere gode forslag som bør gjennomføres, og vi imøteser at regjeringen følger opp ved å iverksette lovarbeid, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Ny rapport om tjenestepensjon

Last ned og les rapporten hos Finansdepartementet.

En arbeidsgruppe med deltagere fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, og Finanstilsynet står bak rapporten. Akademikerne har fått anledning til å følge arbeidet og gi innspill, via deltagelse i en referansegruppe.

Opptjening av pensjonsrettigheter fra første dag er ett av forslagene det argumenters for i rapporten. Akademikerne støtter en slik endring og ser ikke at det er behov for videre utredningsarbeid av denne problemstillingen. Regelverket er i dag slik at det kreves 12 måneders medlemskap i pensjonsordningen for at en skal få med seg pensjonsopptjeningen videre. Ved kortere ansettelsesforhold tilbakeføres pensjonsopptjeningen til arbeidsgiver.

- Vi støtter arbeidsgruppens vurdering om at det er vanskelig å argumentere for dagens regel, og forventer en oppfølging i form av en lovendring, sier Sollien.

Akademikerne mener at selvstendig næringsdrivende bør få utvidede rammer for pensjonssparing. I dag er det maksimalt fire prosent innskudd, som er betydelig lavere enn de maksimale innskuddsgrensene for ansatte.

- Pensjon for selvstendig næringsdrivende er noe vi har jobbet for lenge. Dagens regelverk er urettferdig, og det er ingen legitim grunn for at selvstendig næringsdrivende skal kunne spare mindre til pensjon en vanlig ansatte. Det bør også åpnes for individuell tilleggssparing innenfor arbeidsgivers pensjonsordning, på individuelt grunnlag, når arbeidsgiver ikke utnytter rammene for innskudd. Disse endringene er det naturlig å se i sammenheng, sier Sollien.

En stor utfordring i dag er at markedet for pensjonskapitalbevis ikke fungerer godt. Dette er en vurdering det er bred enighet om. Når arbeidsforhold avsluttes utstedes det et pensjonskapitalbevis for opptjent pensjonskapital fra innskuddsordningen. Dette medfører at arbeidstaker får hele kostnadsansvaret for videre administrasjon og forvaltning. Prisene for forvaltning i privatmarkedet er høyere enn det arbeidsgivere betaler. De høye kostandene spiser av fremtidig pensjon og det er derfor svært viktig at den enkelte følger opp for å bidra til konkurranse og lavere priser.

- Det hviler et stort ansvar på at enkeltpersoner setter seg inn i regelverk og legger press på bransjen for at tilbudene i dette markedet skal bli bedre. Men vi mener også at myndigheten har et særskilt ansvar for at det tilrettelegges bedre slikt at dette markedet faktisk fungerer, sier Sollien.

Egen pensjonskonto kan være et mulig bidrag til høyere pensjon, men dette er helt avhengig av hvordan et system med egen pensjonskonto utformes. Her drøfter arbeidsgruppen flere alternativ.

- Akademikerne mener at arbeidstaker bør gis rett, men ikke plikt, til å ta tidligere opptjening med til ny arbeidsgiver. En slik endring gir mulighet for å samle all opptjening samtidig med at det gir tilgang til arbeidsgivers fremforhandlede priser, sier Sollien.