Ny pensjonskasse i egenregi i Helse Sør-Øst

Publisert 

Helse Sør-Øst RHF arbeider med å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo Universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Ahus HF og Sunnaas HF.

Bakgrunn

Helse Sør-Øst RHF arbeider med å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo Universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Ahus HF og Sunnaas HF.

Helse Sør-Øst RHF har fått dette som et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen er blant annet den kompliserte leverandørsituasjonen i Oslo Universitetssykehus HF, som har mange ulike pensjonskasser å forholde seg til.

Etablering av en egen kasse ble valgt blant for å unngå at pensjonsordningene med jevne mellomrom må settes ut på anbud. Vi vil understreke at det ikke er snakk om å endre hvilke ytelser de ansatte har rett til. Ingen skal få dårligere rettigheter som følge av denne omleggingen. Dette vil fortsatt være en offentlig tjenestepensjonsordning med tilsvarende vedtekter. Det er i prinsippet kun snakk om ny leverandør av pensjonstjenestene.

Det er forutsatt at ansatte i OUS som er medlem i Statens pensjonskasse (gjelder Rikshospitalet) ikke flyttes, men at nyansatte vil bli meldt inn i den nye egenkassen. Det er foreløpig uavklart hva som vil skje med ansatte som er medlem av Oslo pensjonsforsikring. Alle som er medlem av KLP skal flyttes over til den nye egenkassen, og alle nyansatte ved de aktuelle sykehusene vil bli meldt inn i den nye egenkassen.

Helse Sør-Øst RHF har som mål at kassen skal være i drift fra 1. januar 2014.

Akademikernes involvering

Akademikerne har vært informert om prosessen siden 2009, da Helsedepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som utredet situasjonen vedrørende pensjonsleverandører i hovedstadsområdet.

Akademikerne fulgt prosessen gjennom deltakelse i samarbeidsutvalget om pensjon i Spekter. Utvalget har hatt dette arbeidet som fast tema på sine møter det siste året, og det er løpende og tett dialog mellom arbeidstakerorganisasjonene i dette arbeidet.

Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet i HSØ hvor arbeidstakersiden er representert LO, YS og Unio stiller med rådgivere som vi har tett kontakt med. Akademikerne og Legeforeningen har i tillegg hatt flere egne møter med Helse Sør-Øst RHF og Spekter for å diskutere Pensjonsordningen for sykehusleger.

Saken har vært opp til behandling i Akademikerne helse en rekke ganger.

Hva vil Akademikerne?

Akademikerne arbeider for å sikre at den nye pensjonskassen blir solid og får evne til å yte Akademikernes medlemmer god service når det gjelder rådgivning og beregning av pensjonsytelser. Akademikerne er i samarbeid med de andre organisasjonene på arbeidstakersiden i gang med grundige gjennomganger av forslag til nye pensjonsvedtekter for pensjonskassen. Dette arbeidet innebærer en harmonisering av vedtektene fra Fellesordningen i KLP, Vestre Viken pensjonskasse og Akershus fylkeskommunale pensjonskasse.

Sykehuslegenes pensjonsordning i KLP, hvor utgangspunktet har vært at alle leger ansatt i helseinstitusjoner skal meldes inn, har vært drøftet fortløpende i prosessen. Legeforeningen har overfor Helse Sør Øst RHF og Spekter krevd at det i den nye kassen etableres en egen Pensjonsordning for sykehusleger, tilsvarende eksisterende ordning i KLP.

Akademikernes oppfatning så langt er at Helse Sør-Øst RHF ikke ønsker uro rundt pensjon, at de involverer arbeidstakerorganisasjonene på en ryddig måte, at vi har felles mål om en solid egenkasse med tilstrekkelig kapital og at vi er i en posisjon der vi har innflytelse på organiseringen. Vi oppfatter også at arbeidstakersiden har felles interesser, og at vi har god løpende dialog og informasjonsflyt fra de som er representert i styringsgruppen.

Dersom dere har spørsmål til denne prosessen, vennligst kontakt Trond Teisberg, forhandlingsøkonom i Akademikerne, mobil 410 44 516, epost trond.teisberg@akademikerne.no