Høring om forslag til forskrifter for uførepensjon i offentlig sektor

Publisert 

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag til ulike forskrifter i forbindelse med overgangen til ny uførepensjonsordning i 2015. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak i februar om en ny uførepensjonsordning i lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger.

Høring om forslag til forskrifter for uførepensjon i offentlig sektor

Departementet foreslår en rekke ulike forskrifter:

- Forskrift om overgang fra dagens til ny uførepensjonsordning, herunder regler for omregning av pensjonen for ulike grupper

- Overgangsforskrift for bruttoberegnede pensjoner (andre ytelser enn uførepensjon) som samordnes og utbetales når ny uføretrygd i folketrygden trer i kraft

- Forskrift om reduksjon av uførepensjon på grunn av inntektsprøving og om etteroppgjør

- To forskrifter om samordning av henholdsvis enke- og enkemannspensjon og AFP fra 65 år med ny uføretrygd i folketrygden

Høringsfristen er 23. mai 2014.

Lenke til høringssaken hos Arbeids- og sosialdepartementet.