Bra forslag til ny uførepensjon i privat sektor - men det kan bli enda bedre

Publisert 

Akademikerne har i høringsuttalelse til NOU 2013:12 Ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger i hovedsak støttet forslagene fra Banklovkommisjonen.

Bra forslag til ny uførepensjon i privat sektor - men det kan bli enda bedre

Akademikerne mener det er spesielt viktig at det er foreslått tilstrekkelig store rammer for uførepensjon for lønn over 6 G, slik at det blir adgang til å ha tilsvarende ytelser som i offentlig sektor.

Forøvrig peker Akademikerne på enkelte punkter der vi mener regelverket bør endres og/eller avklares:

1. Behandling av fripoliser og oppsatte rettigheter i offentlig tjenestepensjon

2. Regulering av fremtidig alderspensjon ved uførhet

3. Håndtering av delvis uføre og ut- og innmelding i ny ordning ved arbeidsskifte

4. Fradrag i uførepensjon for delvis uføre med bedre lønnsutvikling enn vekst i G

5. Størrelsen på barnetillegget til uførepensjonen

6. Informasjonsbehov

Les hele høringsuttalelsen her.