Ber Finansdepartementet om å vurdere beregningsrenten på nytt

Publisert 

Akademikerne har sammen med organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sendt brev til Finansdepartementet med klage på nedsettelsen av beregningsrenten.

Ber Finansdepartementet om å vurdere beregningsrenten på nytt

Akademikerne avga 16. juni i år sammen med LO, Unio og YS høringsuttalelse til Finansdepartementet, hvor vi gikk imot Finanstilsynets forslag om å redusere høyeste tillatte beregningsrente i livsforsikring med 0,5 prosentpoeng, til 2,0 pst, for ny opptjening fra 1. januar 2015.

Finanstilsynet har 2 ganger tidligere forslått senkning av beregningsrenten, på tross av at dette vil føre til nye premieøkninger for ytelsesbaserte pensjoner og er blitt frarådet i høringsrunder og avvist av Finansdepartementet. Finanstilsynet anslår premieøkningen til 13-15 pst i privat sektor, og noe lavere i kommunal sektor. Dette kommer på toppen av innfasing av ny dødelighetstariff som i 2014 har økt premien med 10-15 pst. Organisasjonene frykter at dette kan utløse et skred av fripoliser, som igjen vil undergrave livselskapenes bærekraft og frata arbeidstakere muligheten til å fullføre opptjeningen, med betydelig tap av fremtidig pensjon.

Til tross for at et stort flertall av høringssvarene uttrykte skepsis til forslaget besluttet Finanstilsynet at beregningsrenten skulle reduseres som foreslått.

Organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har derfor sendt en skriftlig oppfordring til Finansdepartementet om at de må foreta en ny vurdering av saken. Organisasjonene har også bedt om et møte med politisk ledelse i sakens anledning.

Brevet til departementet finner du i dokumentet under. 

Trykk her for arbeidstakerorganisasjonenes felles svar fra juni

Les også