Banklovkommisjonens forslag

Publisert 

Akademikerne om Banklovkommisjonens forslag - positiv til ytelsesordning, kritisk til tvangskonvertering.

Banklovkommisjonens forslag

Banklovkommisjonen har i dag lagt frem en utredning om overgangsregler fra dagens pensjonsordninger til ny tjenestepensjon i privat sektor. Omleggingen berører flere hundre tusen arbeidstakere. 

- Dagens forslag innebærer at vi har kommet et viktig skritt videre mot en ny pensjonsordning i privat sektor, men det er fortsatt mye som gjenstår før opplegget er klart, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. 

Akademikerne har i en rapport vist at det er fullt mulig å tilpasse ytelsesbaserte ordninger til folketrygdreformen. 

Mange har vært bekymret for at Banklovkommisjonens arbeid skal føre til at ytelsespensjons-ordningene avvikles. Men utredningen som kom i dag, åpner for at disse ordningene kan videreføres i en treårsperiode. I løpet av denne perioden skal fremtidige ordninger utredes. Samtidig er det nødvendig at det raskt åpnes for at bedrifter som ønsker alternativer til ytelsesordningene kan etablere de nye pensjonsordningene. 

- Det er viktig at det ikke blir for store forskjeller i pensjonsordningene mellom privat og offentlig sektor. Kommisjonens forslag til hvordan ytelsesordningen i privat sektor nå kan tilpasses fremtiden er derfor et skritt i riktig retning, sier Anders Kvam, som har deltatt i Banklovkommisjonens arbeid. 

Akademikerne er svært kritiske til kommisjonens forslag om at pensjonsrettigheter som allerede er opptjent, skal tvangskonverteres til nye ordninger. Konsekvensene av dette er ikke tilfredsstillende utredet, og effekten kan dermed både bli dramatisk og utilsiktet. 

- Forslaget om automatisk konvertering bærer preg av å være en redningsaksjon for livselskapene, og er ikke et forsøk på å lage gode pensjonsordninger for ansatte og foretak. Heldigvis har både arbeidsgiver- og arbeidstakerside kritiske merknader til dette. Vi har derfor ingen tro på at forslaget blir til praktisk politikk, sier Kvam. 

Akademikerne er tilfreds med at Banklovkommisjonen foreslår å heve grensene for hvor stor den årlige innbetalingen til innskuddspensjonsordningene kan være. Svært mange ansatte i privat sektor har i dag en innskuddsordning. Med den lave avkastningen vi nå ser i finansmarkedene, er ikke dagens premietak høyt nok til å sikre tilstrekkelige pensjoner. 

- Økte innskuddssatser er den beste måten å sikre en god fremtidig innskuddspensjon, sier Kvam. 

Pensjonsrettigheter og bolig utgjør de største økonomiske verdiene i folks liv. Akademikerne er derfor bekymret over at det nå skjer store endringer i pensjonssystemene, nesten uten offentlig debatt og uten at flertallet av arbeidstakerne som er berørt vet hva som er i ferd med å skje.

- Dette er et betydelig demokratisk problem, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

 

For ytterligere informasjon:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484
Anders Kvam, deltaker i Banklovkommisjonens arbeid mob. 932 59 591

 

Finansdepartementet, lenke.

Les også