Utvalg skal utrede etterlattepensjon

Publisert 

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede de fremtidige etterlatteytelsene i folketrygden.

Utvalg skal utrede etterlattepensjon

Dagens etterlatteytelser omfatter i første rekke pensjon til etterlatte i yrkesaktiv alder, mulig økt alderspensjon for etterlatte og barnepensjon. På grunn av de øvrige endringene i pensjonssystemet i forbindelse med pensjonsreformen er det, dersom ordningene skal opprettholdes, behov for å endre regelverket for disse ytelsene. 

Utvalget skal komme med tilrådninger om hvilke etterlatteytelser folketrygden skal ha i fremtiden, og om hvordan ytelsene bør utformes dersom det fremdeles bør være slike ytelser.

Utvalget ledes av Ann-Helén Bay ved Institutt for samfunnsforskning, og skal avgi rapport til departementet innen 1. desember 2016. Arbeidslivets parter er ikke representert i utvalget.

Se for øvrig nyhetssak på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider (ekstern lenke).