Utvalg foreslår kraftig omlegging av ytelser til etterlatte

Publisert 

Et offentlig utvalg har lagt frem et forslag om store endringer i folketrygdens etterlatteytelser. Etterlatte kan i dag få etterlattepensjon fra folketrygden frem til de fyller 67 år. I tillegg kan de få høyere alderspensjon enn egen pensjonsopptjening tilsier.

Utvalg foreslår kraftig omlegging av ytelser til etterlatte

Utvalget foreslår at etterlattepensjonen før 67 år skal erstattes av en omstillingsstønad som skal utbetales i kun 3 år (med mulighet for forlengelse på ytterligere 2 år). I tillegg foreslås det at muligheten for å få høyere alderspensjon dersom man har blitt etterlatt skal fjernes.

Samtidig foreslår utvalget å gi etterlatte barn bedre pensjon enn i dag, blant annet ved at det skal gis høyere barnepensjoner.

Forslagene vil nå etter alt å dømme bli sendt på høring om kort tid.

Les hele utredningen på regjeringen.no.