Kvinner bør velge hybrid fremfor innskuddspensjon

Publisert 

For å sikre kvinner en livsvarig pensjonsutbetaling på linje med menn ved overgang fra en ytelsesordning bør det velges en hybrid pensjonsordning. Dette er et av resultatene som fremgår i en ny rapport Actecan har laget på oppdrag fra Akademikerne, «Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)».

Kvinner bør velge hybrid fremfor innskuddspensjon

Fra rapportens sammendrag
I denne rapporten sammenliknes alderspensjon fra en innskuddspensjonsordning uten rentegaranti med alderspensjon fra en hybridpensjonsordning etter lov om tjenestepensjon med regulering av pensjonsbeholdningen ut fra alminnelig lønnsvekst og livsvarig utbetaling.

For å isolere effektene av dødelighetsarv, fødselsår, kjønn, avkastning, lønnsutvikling, G-vekst, antall opptjeningsår, alder ved pensjonsuttak og forskjellige innskudds-/premiesatser, er det antatt at avkastningen er lik i de to ordningene og at avkastningen i hybridordningen blir tilført reguleringsfond som i sin helhet går til pensjon ved pensjonsuttak. Det er videre antatt livsvarig utbetaling fra begge ordningene. Andre forskjeller mellom de to pensjonsordningene er nevnt i punkt 2.

Noen hovedkonklusjoner er:

  • Dødelighetsarv gir litt høyere pensjon i hybridordningen enn i innskuddsordningen, og innbetalinger sent i livet får større effekt av dødelighetsarven enn innbetalinger tidlig i livet
  • Forventet avkastning lavere enn G-vekst gir høyere pensjon i hybridordningen enn i innskuddsordningen
  • Kvinner kommer langt bedre ut av å ha en hybridordning enn en innskuddsordning, mens forskjellen ikke er stor for menn

 Les hele rapporten i dokumentet under.

Les også