Det tillates fripoliser med investeringsvalg fra 1. september 2014

Publisert 

Forsikringsselskapene kan endelig sett i gang salget av fripoliser med investeringsvalg, etter å ha ventet i flere år fra det første vedtaket om dette i Stortinget. Samtidig kan det forventes et råkjør mot de som i dag har fripoliser for å få disse over på investeringsvalg.

Det tillates fripoliser med investeringsvalg fra 1. september 2014

Fripoliser er fullt betalte forsikringer fra tjenestepensjonsordninger fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor. Forsikringsselskapene har ventet utålmodig på tillatelse til å kunne tilby kunder å få endret fripolisene til investeringsvalg etter at det i 2012 ble vedtatt å åpne for dette, men ikke bestemt når regelendringen skulle tre i kraft. Ved en slik endring av en fripolise vil forsikringsselskapene bli kvitt sine garantier knyttet til pensjon og avkastning på fripolisen.

I tillegg til endelige forskrifter om fripoliser med investeringsvalg er det vedtatt forskrift til den nye tjenestepensjonsloven. Både for nye tjenestepensjonsordninger og for fripoliser med investeringsvalg er det åpnet for bruk av en «teknisk rente» ved beregning av årlig pensjon. Ved bruk av en slik rente vil større deler av kapitalen kunne komme til utbetaling tidligere enn ellers.

Akademikerne er skeptiske til bruken av denne renten, som ikke innebærer noen garanti fra forsikringsselskapene. Akademikerne har ment at det er viktig at bruk av en slik rente ikke må komme i veien for å sikre en regulering av pensjoner i tråd med alminnelig lønnsvekst og prisstigning. Et slikt «krav» er nå lagt inn i forskriftene. Selv om det er lagt inn flere forbehold ved fastsettelsen av denne renten, som Akademikerne etterlyste i sin høringsuttalelse, er det høyst uklart hvordan forsikringsselskapene kan og vil fastsette denne renten. Det er videre ikke gitt at de forskjellige forsikringsselskapene vil fastsette disse rentene på samme måte.

Akademikerne håper at forsikringsselskapene er seg sitt ansvar bevist når det gjelder rådgivning knyttet til overgang til dette produktet, og er glade for at forskriften har større krav til informasjon enn opprinnelige foreslått, blant annet knyttet til risiko og usikkerhet ved beregning av pensjonsnivåer. Det videre lagt opp til at Finanstilsynet kan gi nærmere regler og retningslinjer om utforming og presentasjon av de opplysninger og eksempler forsikringsselskapet gir. Dette er en mulighet Akademikerne mener tilsynet bør benytte for å sikre lik og forståelig informasjon til fripoliseinnehaverne.

Akademikerne har ment at overgang til investeringsvalg for fripoliser ikke bør kunne skje før fripolisene er fullt reservert etter de nye dødelighetsforutsetningene. Dette er støttet av Finansdepartementet og vil være et krav for en slik overgang.

De vedtatte endringene finner du på sidene til Finansdepartementet.