- Ikke fornøyd med nytt forslag til uførepensjon i privat sektor

Publisert 

Finansdepartementet la i forrige uke frem en proposisjon til Stortinget (Prop. 42 L) der de foreslår endringer i uførepensjon i tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Forslaget er noe tilpasset den nye uførepensjonsordningen i offentlig sektor som gjelder fra nyttår, men ikke helt. Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, er ikke fornøyd med det nye forslaget.

- Ikke fornøyd med nytt forslag til uførepensjon i privat sektor

Det nye forslaget går ut på at uførepensjonen i privat sektor kan utgjøre inntil:

  • 3 prosent av lønn opp ti 12 G
  • 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • 25 prosent av G, maks 6 prosent av lønn
  • Barnetillegg på inntil 10 prosent av G for hvert barn, maks 20 prosent av G til sammen

Bortsett fra barnetillegget er maksimalgrensene i tråd med uførepensjonsordningen som trer i kraft for offentlig sektor fra nyttår. Men det er dårligere enn det som var foreslått fra Banklovkommisjonen.

Det er bra at myndighetene har benyttet anledningen til å utforme pensjonsordningene likere i offentlig og privat sektor enn det som ble foreslått av Banklovkommisjonen. Samtidig er det skuffende at ordningene likevel ikke blir like, og at uførepensjonsordningen i privat sektor blir dårligere enn i offentlig sektor, sier Aarbakke.

Ordningen i privat sektor blir dårligere enn i offentlig sektor blant annet som følge av lavere barnetillegg knyttet til uførepensjon, og at uførepensjonen skal samordnes mot annen opptjent uførerettighet den enkelte har i offentlig og/eller privat sektor. Videre er det ikke gitt regler som sikrer regulering av alderspensjonen for uføre, som det er i offentlig sektor.

Det kan etter forslaget kompenseres for at det ikke utbetales uføretrygd fra folketrygden ved uføregrad lavere enn 50 prosent. I forslaget fra Banklovkommisjonen skulle en slik kompensasjon være obligatorisk. Dette gjør også at ordningen fremstår som dårligere enn en offentlig ordning, påpeker Aarbakke.

Videre har departementet skjøvet alle problemer knyttet til når tidligere rettigheter skal hensyntas og hvordan opplysninger om slike rettigheter skal innhentes over på pensjonsleverandørene. Dette mener Aarbakke ikke er tilfredsstillende.

- Størrelsen på premien kan avgjøre om en bedrift knytter uførepensjon til tjenestepensjonsordningen, og derfor er det et poeng å få så lave premier som mulig, sier Aarbakke.

Enkelte andre forhold som Akademikerne tok opp i høringsrunden knyttet til delvis uføre og sykmeldte og muligheter for å komme inn i nye pensjonsordninger, samt håndtering av inntektsvekst for delvis uføre, er fremdeles uløst.

Det forventes at ny uførepensjonsordning skal tre i kraft i løpet av 2015. Det vil da bli laget overgangsregler som vil innebære at alle nye uføretilfeller skal følge nytt regelverk.

Les mer om hva Akademikerne mente i høringsrunden og hva som nå er foreslått i dokumentet under denne artikkelen.

Mer om forslaget finner du hos Finansdepartementet (ekstern lenke).

Les også