Økt levealder gir billigere alderspensjon for staten

Publisert 

Effekter av levealdersjustering for alderspensjonen er at jo mer levealderen øker, jo større innsparing blir det i de offentlige utgiftene til alderspensjon.

Økt levealder gir billigere alderspensjon for staten

SSB har publisert rapporten Evaluering av pensjonsreformen – direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter. Rapporten ser på offentlige utgifter til alderspensjon i folketrygden, og anslår at årlig besparelse som følge av levealdersjustering og økt forventet levealder vil være på hele 82 milliarder kroner i 2060. Besparelsen er i liten grad påvirket av hvilke forutsetninger om pensjoneringsatferden som legges til grunn.

På kort sikt har utgiftene til alderspensjon blitt høyere enn tidligere beregnet. Dette skyldes at langt flere enn ventet har tatt ut pensjon i kombinasjon med fortsatt yrkesaktivitet. En sentral effekt av pensjonsreformen er imidlertid at omfattende tidliguttak innebærer lavere ytelser senere. Dette bidrar til den betydelige reduksjonen i de offentlige utgiftene til alderspensjon på lengre sikt.

Akademikerne aksepterte innføring av levealdersjustering i folketrygden, men har samtidig pekt på at effekten av levealdersjusteringen ikke er formidlet godt nok. Ikke bare er innsparingene underkommunisert, men enkelte påsto til og med ved innføringen at «alle ville få mer». De store kuttene i folketrygdens utgifter som her dokumenteres øker viktigheten av gode tjenestepensjonsordninger både i offentlig og privat sektor.

Rapporten finnes hos SSB. (Ekstern lenke).