Umoderne mediepolitikk og grov forskjellsbehandling

Publisert 

Regjeringen er i ferd med å iverksette en forskjellsbehandling innen norsk mediepolitikk som vil hindre innovasjon, utvikling og demokratisk mangfold. Var det meningen? Er dette ønsket politikk av Høyre, Frp, Venstre og KrF?

Umoderne mediepolitikk og grov forskjellsbehandling

Lederne i Akademikerne, LO, NITO, Tekna, Unio og YS står bak en felles kronikk i Dagens Næringsliv onsdag 2. desebmer 2015.

I Sundvolden-plattformen kan vi lese at ”Regjeringen vil legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Mediepolitikken må derfor stimulere til nyskaping og innovasjon, samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas”.

Vi slutter oss uten videre til disse intensjonene, men regjeringen bommer kraftig med sitt forslag til hvem som bør omfattes av digital nullmoms.

I flere tiår har de som abonnerer på norske aviser og fagblader/tidsskrift sluppet å betale moms. Mediene har nytt godt av fradragsrett av inngående mva. Denne indirekte støtten fra staten har bidratt til at vi har et stort mangfold av medier og en godt informert befolkning, som ligger på verdenstoppen i nyhetskonsum.

Nå er tiden overmoden for at støtten også gis for salg av digitalt innhold. Regjeringen kunne vunnet en stor seier med denne saken, men de er i realiteten i ferd med å etablere et konkurransevridende og umoderne system, der enkelte nyhetsmedier vil nyte godt av fritaket, mens deres konkurrenter ikke vil gjøre det.

Regjeringen foreslår at kun medier som dekker ”et bredt spekter av samfunnsområder” skal omfattes, mens medier som dekker grundigere ett eller færre områder ikke skal få fritaket. Konsekvensene av dette kan bli at Regjeringen aktivt struper digital satsing i fagpressen, og dermed store deler av det norske mediemangfoldet.

Vi opplever den foreslåtte avgrensningen som et klart brudd med tidligere signaler fra Regjeringen. Vi viser blant annet til Finansdepartementets uttalelse fra 6. mai i år:

”Fritaket vil ikke bare omfatte e-aviser på brett og mobil men alle nyhets- og aktualitetstjenester med tekst, lyd og bilde. Nullmomsen vil gjelde alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold”. (vår understrekning).

Norske organisasjoner og foreninger er betydelige medieutgivere og vi utgir original og uavhengig journalistikk innen alle samfunnsområder. Mediene dekker sine områder grundigere og dypere enn det de bredere og mer allmenne mediene kan gjøre. Våre medier er hovedleverandører av nyheter innen sine felt. Noen få av mange eksempler er medier som Utdanning, Sykepleien, Teknisk Ukeblad og Magasinet for fagorganiserte. Er det disse mediene regjeringen vil til livs?

Norske organisasjoner har lang tradisjon for å satse på original og viktig journalistikk. Ettersom organisasjonene i svært liten grad er mva-registrert, vil kostnaden forbundet med digitalisering av virksomheten bli uforholdsmessig høy. Dette vil utvilsomt true vår evne og kraft til å kunne satse som medieeiere i fremtiden, noe som vil føre til et fattigere norsk medielandskap.

Udemokratisk prosess

Regjeringens kunngjøring til EFTAs overvåkningsorgan ESA som ble offentlig 1. desember er konkurransevridende og skaper ulike rammebetingelser for nyhetsmediene. Ekstra ille er det at dette ble sendt til ESA, uten at Stortinget fikk diskutert hvilke typer medier som bør omfattes av ordningen. Stortinget ble kun invitert til å vedta overordnede lovformuleringer, mens avgrensningen altså ble avgjort av regjeringen alene.

Vi protesterer på manglende demokratisk prosess, og på at regjeringen ikke avholdt høringer der de som blir berørt fikk komme med sine synspunkt og forslag.

Vi er meget skuffet over at Regjeringen brøt sitt løfte fra mai om å be om råd fra Stortinget og avholde høringer før notifikasjonen ble sendt. Organisasjonene vil nå vurdere videre oppfølging mot ESA i Brussel for å påvirke endelig beslutning.

Knut Aarbakke, Akademikerne
Gerd Kristiansen, LO
Trond Markussen, NITO
Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna
Anders Folkestad, Unio
Jorunn Berland, YS