Akademikerne på høring i Næringskomiteen på Stortinget

Publisert 

Akademikerne har i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 vært på høring i Stortingets næringskomite. I perioder med økonomisk usikkerhet er det fare for at bedrifter reduserer sine FoU-investeringer.  Akademikerne og Tekna var i komiteen tydelige på behovet for å sikre tiltak for gode og stabile rammevilkår for næringslivets FoU innsatts i den kommende perioden med mye økonomisk usikkerhet.

Akademikerne på høring i Næringskomiteen på Stortinget

Akademikernes delegasjon besto av Hans Kåre Flø, utviklingssjef i Tekna, og Ivar Munch Clausen, rådgiver i  Akademikerne.
 
Akademikerne tok opp følgende temaer i høringen: 


Tilfredshet med Skattefunn  

Akademikerne mener skattefunnordningen er en god ordning og vi er positive til at regjeringen viderefører ordningen. SSBs evaluering av ordningen viser at det er en god og målrettet ordning. Akademikerne ser med bekymring at bruken av ordningen har falt jevnlig siden toppåret 2004, vi mener satsene i ordningen burde lønns- og prisjusteres slik at ordningen opprettholdt sin "real-attraktivitet" . 


Viktig med økning til IFU- og OFU-kontrakter  

IFU og OFU-kontrakter har vist seg å være et vellykket virkemiddel for å direkte styrke innovasjonen i både store og små bedrifter. I forslag for statsbudsjett foreslås posten økt med 6 % i forhold til saldert budsjett for 2008. Det er positivt med vekst, men det er vår oppfatningen at veksten burde vært nærmere 50 millioner kroner.  Vi foreslår dermed å øke budsjettposten til 300 millioner kroner. 


Satsingen på kunnskapsgrunnlaget for næringspolitikken  

Satsingen på Kunnskapsgrunnlaget for næringsgrunnlaget for næringspolitikken fra det offentlige har de siste årene vært svakt. Et verdifullt bidrag er brakt frem gjennom LO, NHO og Teknas prosjekt Kunnskapsdugnaden, men det er viktig at det offentlige kan finansiere en økt satsing. Det er gledelig at Kunnskapsdepartementet bidrar med 2 millioner kroner i friske midler over sitt budsjett. Dette er likevel beskjedent og NHD burde bidra med et beløp av minst samme størrelse. 


Gledelig bevilgning til utvikling av Altinn  

Det er gledelig at regjeringens forenklingsarbeid videreføres blant annet gjennom en egen forenklingsplan. I denne sammenheng bevilges det kr. 208 mill. til videreutvikling av Altinn. Altinn er et vellykket prosjekt og har bidratt klart til å lette bedriftenes administrative byrder. En videreutvikling vil gi ytterligere nytteeffekt for bedriftene.