- Lite konkret fra Delingsøkonomiutvalget

Publisert 

- Jeg hadde forventet at utvalget hadde gått lengre i å gi klare anvisninger om hvilke politiske grep som bør tas for at delingsøkonomien skal bli et verdifullt supplement til tradisjonell tjenesteyting, og framstå som en velregulert del av norsk arbeids- og næringsliv, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

- Lite konkret fra Delingsøkonomiutvalget
Kari Sollien og Trude Tinnlund i intervju om Delingsøkonomiutvalget

Mandag la Delingsøkonomiutvalget frem sin rapport. En rivende teknologisk utvikling har gjort at vi nå er inne i en periode med store endringer. Det vokser frem nye arbeidsformer, nye tjenester og nye måter å formidle disse tjenestene på. I lys av et slikt utviklingsbilde mener Akademikerne at utvalget ikke går langt nok i sine anbefalinger.

- Personer med andre tilknytningsformer må sikres vilkår som gjør at de blir en del av et velordnet arbeidsliv. Det må etableres ordninger som gir tilstrekkelig trygghet for de som velger andre former enn fast ansettelse. Endringer i lovgivningen som gir alle like muligheter til pensjonssparing er et åpenbart tiltak, som kan gjennomføres nå, uten videre utredninger, sier Sollien.

Akademikerne mener at de omstillinger delingsøkonomien medfører kan bli et positivt supplement for verdiskapning og næringsliv. Men da er vi avhengige av at man også satser mer på kunnskap og livslang læring. Et godt arbeid med den nasjonale kompetansepolitiske strategien er viktig.

- Skal vi kunne ta mulighetene delingsøkonomien vil by på, er det viktig at vi setter tiltakene i den kompetansepolitiske strategien verks, og at dette ikke bare blir fine ord. Hvordan vi møter omstillingen avhenger av at læringen både på arbeidsplassen og i utdanningssystemet holder høy kvalitet, sier Sollien.

Fast ansettelse må fortsatt være den mest vanlige ordningen i norsk arbeidsliv. Akademikerne opplever likevel at flere av organisasjonens medlemmer kan tenke seg mer fleksible tilknytningsformer.

- Det må legges til rette for at all deltakelse i arbeidslivet gir like muligheter og forpliktelser. Derfor er det avgjørende at trepartssamarbeidet i arbeidslivet videreføres og utvikles, slik at det også i framtiden blir relevant for alle, sier Sollien.

Vi er inne i en periode med store endringer, ikke minst som følge av en rivende teknologisk utvikling. Dette revolusjonerer folks hverdag, og gir enkeltmenneskene verden over nye muligheter. Samfunnet påvirkes av disse endringene, gjennom at det vokser fram nye arbeidsformer og tjenester som supplerer, men også utfordrer etablerte ordninger. Vi ser både nye tjenester og nye måter å formidle disse på.

Tidligere i dag har også hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden reagert på meldingen i en felles pressemelding.